32

Zaaj nkauj ntsuag Falau

1Nub xab ib, lub kaum ob hlis, xyoo kaum ob, Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, koj ca le tsaa suab hu zaaj nkauj ntsuag rua Falau vaajntxwv Iyi, hab has rua nwg tas,
  “ ‘Koj xaam pum tas koj yog ib tug tsuv ntxhuav
   huv plawv ib tsoom tebchaws,
  tassws koj tsuas yog zoo le tug zaaj huv havtxwv,
   koj nplawm koj tej haav dej
  hab xuas kwtaw du dej
   ua rua puab tej haav dej qas.
  3Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
   Kuv yuav ntaus kuv lub vaag khwb nkaus koj,
  yog ntau haiv tuabneeg tej paab tub rog coob coob,
   mas puab cov hov yuav nqug hlo koj huv kuv lub vaag.
  4Kuv yuav muab koj pov rua huv peg teb,
   kuv yuav muab koj laim rua sau nruab nqhuab,
  hab kuv yuav ua rua tej naag noog sau nruab ntug
   huvsw yaa lug tsaws koj,
  hab ua rua tej tsaj txhu taag nrho huv nplajteb
   lug noj koj kuas tsau.
  5Kuv yuav muab koj cov nqaj laim rua sau tej roob,
   hab ua rua koj lub cev tuag puv nkaus huv tej haav.
  6Kuv yuav ua rua koj tej ntshaav kws saamswm lug
   ntub lub tebchaws moog txug tej roob,
   hab koj cov tuag puv nkaus huv tej haav.
  7Thaus kuv rhuav tshem koj, kuv yuav roog lub ntuj
   hab ua rua tej nub qub tsaus taag,
  kuv yuav muab fuab lug roog lub nub,
   hab lub hli yuav tsw ci lawm.
  8Txhua yaam kws ci heev sau nruab ntug
   kuv yuav ua kuas tsaus rua sau koj,
  hab muab txujkev tsaus ntuj rua huv koj lub tebchaws.
   Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
  9Thaus kuv ua rua koj puam tsuaj
   rua huv plawv ib tsoom tebchaws, kws koj tsw tau paub dua,
   kuv yuav ua rua ntau haiv tuabneeg ntxhuv sab.
  10Thaus kuv rhu hlo kuv raab ntaaj taab meeg puab,
   kuv yuav ua rua ntau haiv tuabneeg
   poob sab nthaav txug koj,
  hab puab tej vaajntxwv
   yuav ntshai tshee quas nyo vem yog koj.
  Nub kws koj qaug tuag ntawd
   puab yuav tshee quas nyo txhua lub swjhawm,
   suavdawg nyag txhawj txug nyag txujsa.
  11Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
   Tug vaajntxwv huv Npanpiloo raab ntaaj yuav lug raug koj.
  12Kuv yuav ua rua koj cov pejxeem coob coob
   raug cov tuabneeg kws sab luj sab tuab tej nav ntaaj tuag taag,
  txhua tug yog cov kws ua nruj ua tswv
   heev dhau ib tsoom tebchaws.
  Puab yuav ua rua tej kws Iyi khaav theeb txug pluj taag,
   hab nwg tej pejxeem kws coob coob yuav puam tsuaj.
  13Kuv yuav ua rua nwg txhua tug tsaj puam tsuaj
   pluj taag ntawm ntug dej,
  hab yuav tsw muaj tuabneeg txhais kwtaw
   du tej dej ntawd dua le lawm,
  hab tej tsaj txhu tej teg taw
   yuav tsw du kuas dej nru dua le lawm.
  14Mas kuv yuav ua rua tej dej ntawd ntshab,
   hab ua rua tej haav dej ndwg ndo ib yaam le roj ndwg.
   Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
  15Thaus kuv ua rua Iyi tebchaws nyob do cuas ca,
   hab thaus txhua yaam kws muaj puv nkaus
   huv lub tebchaws hov raug muab lws coj moog taag lawm,
  hab thaus kuv tua tau tej tuabneeg huv lub tebchaws huvsw,
   mas puab txhad paub tas kuv yog Yawmsaub.’
  16Nuav yog zaaj nkauj ua ntsuag kws yuav tsum hu,
   ib tsoom tebchaws tej ntxhais yuav hu zaaj nuav,
  puab yuav hu zaaj nkauj ua ntsuag nuav
   rua Iyi hab nwg tej pejxeem coob coob.
   Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.”
17Nub tim kaum tswb, lub ib hlis, xyoo kaum ob, Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 18“Tuabneeg tug tub, ca le quaj nyav Iyi tej pejxeem coob coob, hab xaa puab hab tej tebchaws kws muaj fwjchim luj tej ntxhais nqeg moog rua huv nruab yeeb, yog moog txug cov kws tub moog rua huv tub tuag teb lawm. 19Qhov kws zoo nkauj koj zoo dhau leejtwg? Ca le nqeg moog, muab tso nrug cov kws tsw ua kevcai txav ua ke. 20Cov Iyi yuav tuag taag rua huv plawv cov kws raug nav ntaaj tuag, muab teem swjhawm rua nav ntaaj lawm, ca le hai Iyi nrug nwg cov pejxeem suavdawg ua ke. 21Cov thawj kws sab luj sab tuab hab cov kws paab puab yuav has txug Iyi huv plawv tub tuag teb tuaj tas, ‘Puab nqeg lug lawm, puab xyaab quas leeg hov ntawm nuav, yog cov kws tsw ua kevcai txav kws raug nav ntaaj tuag.’
22“Axilia kuj nyob hov ntawd hab nwg paab tub rog huvsw, puab tej qhov ntxaa nyob ib ncig nwg, txhua tug raug tua tuag, yog raug nav ntaaj tuag. 23Puab tej qhov ntxaa nyob huv tub tuag teb qhov kws tub kawg nkaus, nwg paab tub rog nyob ib ncig nwg lub qhov ntxaa. Txhua tug raug nav ntaaj tuag, puab yog cov kws ua kuas muaj kev ntshai heev nchaa moog thoob rua cov kws muaj txujsa nyob huv nplajteb.
24“Tebchaws Elaa kuj nyob hov ntawd hab nwg tej pejxeem suavdawg nyob puag ncig nwg lub qhov ntxaa. Txhua tug raug tua tuag, yog raug nav ntaaj tuag, puab yog cov kws tsw ua kevcai txav nqeg moog rua huv nruab yeeb. Puab yog cov kws ua kuas muaj kev ntshai heev nchaa moog rua cov kws muaj txujsa nyob huv nplajteb, mas puab nrug cov kws moog rua huv tub tuag teb raug txaaj muag ua ke. 25Luas ua rua nwg nrug nwg cov pejxeem coob coob pw xyaab quas leeg huv plawv cov kws raug tua tuag. Puab tej qhov ntxaa nyob vej ib ncig nwg, txhua tug tsw ua kevcai txav hab raug nav ntaaj tuag. Qhov kws ntshai puab hov ntshai moog thoob plawg cov kws muaj txujsa nyob huv nplajteb, mas puab nrug cov kws moog rua huv tub tuag teb raug txaaj muag ua ke, puab raug muab tso huv plawv cov kws raug tua tuag.
26“Mese hab Thunpaa kuj nyob hov ntawd hab puab tej pejxeem suavdawg tej qhov ntxaa kuj nyob ib ncig, txhua tug tsw ua kevcai txav hab raug nav ntaaj tuag, vem puab ua kuas muaj kev ntshai heev nchaa moog rua cov kws muaj txujsa nyob huv nplajteb. 27Puab tsw tau nrug cov kws muaj sab luj sab tuab kws tsw ua kevcai txav pw xyaab quas leeg ua ke, yog cov kws tuav tej cuab yeej ua rog nqeg moog rua huv tub tuag teb, hab muab ntaaj coj lug ua ncoo rau, hab muab puab lub txem khwb rua sau puab cov pob txhaa, vem cov kws muaj sab luj sab tuab ua rua cov kws muaj txujsa nyob huv nplajteb ntshai heev kawg le. 28Yog le nuav Iyi koj yuav raug muab luv hab yuav pw xyaab quas leeg nrug cov kws tsw ua kevcai txav ua ke, yog cov kws raug nav ntaaj tuag.
29“Entoo kuj nyob hov ntawd, yog nwg cov vaajntxwv hab nwg cov thawj suavdawg. Txawm yog puab muaj fwjchim luj, los puab raug muab tso ua ke rua huv plawv cov kws raug ntaaj tuag. Puab xyaab quas leeg nrug cov kws tsw ua kevcai txav kws nqeg moog rua huv tub tuag teb ua ke.
30“Cov thawj kws nyob saab peg suavdawg kuj nyob hov ntawd, hab cov Xaintoo huvsw, yog cov kws raug txaaj muag nrug cov kws raug tua tuag nqeg moog ua ke, txawm yog puab tau swv puab tug fwjchim ua rua tuabneeg ntshai heev. Puab yog cov kws tsw ua kevcai txav pw xyaab quas leeg nrug cov kws raug ntaaj tua tuag ua ke, hab puab nrug cov kws nqeg moog rua huv tub tuag teb raug txaaj muag.
31“Vaajtswv Yawmsaub has tas, Thaus Falau pum tej nuav lawm, yuav nplig tau nwg lub sab txug qhov kws nwg tej pejxeem suavdawg hab nwg tej tub rog huvsw raug ntaaj tua tuag. 32Vem kuv kuas nwg ua kuas muaj kev ntshai heev nchaa moog rua cov kws muaj txujsa nyob huv nplajteb, vem le nuav Falau hab nwg tej pejxeem suavdawg yuav raug muab tso xyaab leeg huv plawv cov kws tsw ua kevcai txav, nrug cov kws raug ntaaj tua tuag ua ke. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.”