32

Klei Čŏk Hia kơ Pharaôn

1Hlăm thŭn tal pluh dua, mlan pluh dua, ti hruê tal sa mlan anăn, Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, čŏk hia bĕ kơ Pharaôn mtao Êjip, leh anăn lač kơ ñu:
  ‘Ih yap ih pô jing sa drei êmông gu ti krah phung găp djuê mnuih,
   ƀiădah ih jing msĕ si anak rai hlăm êa ksĭ;
  ih pŭk êa hlăm krông ih,
   bi êkăl êa hŏng jơ̆ng ih,
   leh anăn bi čhŏ êa hnoh.
3Snei Yêhôwa Aê Diê lač:
   Kâo srăng dlăm jal kâo djŏ kơ ih
  mbĭt hŏng lu phung ƀuôn sang;
   leh anăn diñu srăng ktŭng ih hŏng jal kâo.
  4Kâo srăng dlăm ih ti lăn,
   kâo srăng hwiê ih ti dliê êhŏng,
  leh anăn brei čĭm čap hlăm adiê gam ti ih,
   leh anăn kâo srăng brei phung hlô dliê tar ƀar lăn ala ƀơ̆ng ih tơl trei.
  5Kâo srăng pruê kđeh ih ti dlông čư̆,
   leh anăn bi bŏ tlung hŏng asei mlei djiê ih.
  6Kâo srăng bi msah čar truh ti čư̆ hŏng êrah ih đoh,
   leh anăn hnoh êa srăng bŏ hŏng kđeh pô.
  7 Tơdah kâo lăm bi luč hĕ ih, kâo srăng guôm phung adiê,
   brei mtŭ hlăm adiê jing mmăt;
  kâo srăng guôm yang hruê hŏng knam,
   leh anăn mlan amâo srăng mtrang mngač ôh.
  8Kâo srăng bi mmăt jih jang boh mngač hlăm adiê ti dlông ih,
   leh anăn brei čar ih jing mmăt,

  9Kâo srăng bi rŭng ai tiê lu mnuih,
   tơdah kâo hưn klei bi rai ih ti krah phung găp djuê mnuih
   hlăm čar ih amâo tuôm thâo kral ôh.
  10Kâo srăng brei lu phung ƀuôn sang bi kngăr kyua ih,
   leh anăn phung mtao diñu srăng ktư̆ yơ̆ng kyua ih,
  tơdah kâo yơr đao gưm kâo ti anăp diñu.
   Ti hruê ih lĕ, diñu srăng ktư̆ yơ̆ng grăp mnĭt mông, grăp čô huĭ kơ klei hdĭp ñu pô.
11Kyuadah snei Yêhôwa Aê Diê lač:
   Đao gưm mtao Ƀaƀilôn
   srăng hriê ngă kơ ih.
  12Kâo srăng bi êbuh mdjiê phung ƀuôn sang lu ih
   hŏng đao gưm phung jhŏng ktang,
  jih jang diñu jing phung jhat ƀai hĭn ti krah phung găp djuê mnuih.
   Diñu srăng bi luč klei mgao čar Êjip,
   leh anăn jih jang phung ƀuôn sang lu ñu srăng rai tuč.
  13Kâo srăng bi rai jih jang hlô mnơ̆ng ñu rông
   mơ̆ng djiêu lu hnoh êa;
  amâo mâo jơ̆ng mnuih,
   kăn srăng mâo kčuôp hlô mnơ̆ng rông bi êkăl êa hnoh diñu rei.
  14Hlăk anăn kâo srăng brei êa hnoh diñu jing êngeh,
   leh anăn brei êa krông diñu đoh msĕ si êa prăi boh ôliwơ, Yêhôwa Aê Diê lač.
  15Tơdah kâo brei čar Êjip jing ênguôl,
   leh anăn tơdah brei čar luč jih jang mnơ̆ng hlăm ñu,
  tơdah kâo čăm jih jang phung dôk hlăm čar anăn,
   hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.
16Anei jing klei arăng srăng čŏk hia; phung anak mniê phung găp djuê mnuih srăng čŏk hia klei anăn; diñu srăng čŏk hia klei anăn kơ čar Êjip leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang lu ñu,’ Yêhôwa Aê Diê lač.”
17Hlăm thŭn tal pluh dua, mlan tal sa, ti hruê tal pluh êma mlan anăn, Yêhôwa blŭ kơ kâo: 18“Ơ anak mnuih, čŏk hia bĕ kơ phung ƀuôn sang lu čar Êjip, leh anăn brei ñu leh anăn phung anak mniê phung găp djuê mnuih mgao trŭn kơ lăn ala ti gŭ, mbĭt hŏng phung trŭn leh kơ Ƀăng Êlam. 19Lač bĕ kơ diñu, ‘Kơ hlei pô ih jing siam hĭn? Trŭn bĕ, leh anăn đih mbĭt hŏng phung amâo khăt klĭt ôh.’ 20Diñu srăng êbuh ti krah phung arăng bi mdjiê leh hŏng đao gưm. Čar Êjip srăng djiê hŏng đao gưm mbĭt hŏng jih jang phung ƀuôn sang lu ñu. 21Mơ̆ng krah Ƀuôn Phung Djiê phung khua prŏng srăng blŭ kyua diñu mbĭt hŏng phung đru diñu: ‘Diñu trŭn leh, diñu dôk đih kriêp, phung amâo khăt klĭt ôh, phung arăng bi mdjiê leh hŏng đao gưm.’
22Asiri dôk tinăn mbĭt hŏng jih jang phung ƀuôn sang ñu, msat diñu jŭm dar ñu, jih jang diñu djiê leh hŏng đao gưm; 23msat phung anăn arăng ngă ti anôk kbưi hĭn hlăm Ƀăng Êlam, leh anăn phung ƀuôn sang ñu dôk jŭm dar msat ñu, jih jang diñu djiê leh hŏng đao gưm, phung bi lar klei bi huĭ hlăm čar phung hdĭp.
24Êlam dôk tinăn, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang lu ñu jŭm dar msat ñu; jih jang diñu djiê leh hŏng đao gưm, phung anăn trŭn amâo khăt klĭt ôh hlăm lăn ala ti gŭ, phung bi lar klei bi huĭ hlăm čar phung hdĭp, leh anăn diñu klam klei hêñ diñu mbĭt hŏng phung trŭn kơ Ƀăng Êlam. 25Arăng ngă leh kơ Êlam sa boh jhưng pĭt ti krah phung arăng bi mdjiê leh mbĭt hŏng jih jang phung ƀuôn sang lu ñu, msat phung anăn dôk jŭm dar ñu, jih jang diñu amâo khăt klĭt ôh, arăng bi mdjiê leh hŏng đao gưm; kyuadah mâo klei huĭ kơ diñu hlăm čar phung hdĭp, leh anăn diñu klam klei hêñ diñu mbĭt hŏng phung trŭn kơ Ƀăng Êlam; arăng dưm diñu mbĭt hŏng phung arăng bi mdjiê leh.
26Mêsek leh anăn Tubal dôk tinăn, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang lu diñu, msat phung anăn dôk jŭm dar diñu, jih jang diñu amâo khăt klĭt ôh, arăng bi mdjiê leh hŏng đao gưm; kyuadah diñu bi lar klei bi huĭ hlăm čar phung hdĭp. 27Diñu amâo đih ôh mbĭt hŏng phung jhŏng ktang ênuk đưm êbuh leh trŭn nao kơ Ƀuôn Phung Djiê mbĭt hŏng mnơ̆ng diñu bi blah, arăng dưm đao gưm diñu ti gŭ boh kŏ diñu, leh anăn khil diñu ti dlông klang diñu; kyuadah klei bi huĭ kơ phung jhŏng ktang anăn dôk hlăm čar phung hdĭp. 28Snăn yơh ih srăng djiê leh anăn đih mbĭt hŏng phung amâo khăt klĭt ôh, mbĭt hŏng phung arăng bi mdjiê hŏng đao gưm.
29Êđôm dôk tinăn, phung mtao leh anăn jih jang phung khua ñu, wăt tơdah diñu mâo klei ktang dưn, arăng bi mđih diñu mbĭt hŏng phung arăng bi mdjiê leh hŏng đao gưm; diñu đih mbĭt hŏng phung amâo khăt klĭt ôh, mbĭt hŏng phung trŭn nao kơ Ƀăng Êlam.
30Phung khua čar dưr dôk tinăn, jih jang diñu, leh anăn jih jang phung Sidôn, phung trŭn nao leh hŏng klei hêñ mbĭt hŏng phung arăng bi mdjiê leh, kyua jih jang klei bi huĭ diñu ngă leh hŏng klei ktang diñu; diñu đih amâo khăt klĭt ôh mbĭt hŏng phung arăng bi mdjiê leh hŏng đao gưm, leh anăn klam klei hêñ diñu mbĭt hŏng phung trŭn nao kơ Ƀăng Êlam.
31Tơdah Pharaôn ƀuh phung anăn, ñu srăng bi juh ñu pô kyua jih jang phung ƀuôn sang lu ñu, Pharaôn leh anăn jih jang phung kahan ñu, arăng bi mdjiê leh hŏng đao gưm, Yêhôwa Aê Diê lač. 32Kyuadah ñu bi lar klei bi huĭ hlăm čar phung hdĭp; snăn arăng srăng bi mđih ñu mbĭt hŏng phung amâo khăt klĭt ôh, mbĭt hŏng phung arăng bi mdjiê hŏng đao gưm, Pharaôn leh anăn jih jang phung ƀuôn sang lu ñu, Yêhôwa Aê Diê lač.”