34

Yixalayees Cov Yug Yaj Cuav

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li cem cov Yixalayees cov thawjcoj. Koj hais tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau lawv li no: Nej cov uas yog Yixalayees cov tub yug yaj raug puastsuaj lawm lauj! Nej tsuas nrhiav rau nej noj xwb, nej tsis pub thiab tsis tu pab yaj li. 3Nej haus yaj mis, hnav tej tsoos tsho uas muab plaub yaj ntos, thiab tua tej menyuam yaj uas rog rog noj. Tiamsis nej tsis pub thiab tsis tu kuv pab yaj li. 4Nej tsis tu tus yaj uas qaug zog, tsis kho tus uas muaj mob, tsis muab ntaub qhwv tus uas muaj qhov txhab, tsis coj tus uas yuam kev rov los thiab tsis mus nrhiav tus uas ploj lawm. Tiamsis nej quabyuam pab yaj thiab ua nruj ua tsiv rau lawv. 5Vim tsis muaj tus yug pab yaj, cov yaj thiaj tawg tas, thiab tej tsiaj qus thiaj muab cov yaj tom noj. 6Yog li ntawd, kuv pab yaj thiaj mus mus los los saum tej laj roob thiab saum tej roob siab. Lawv tawg mus nyob thoob ntiajteb los tsis muaj leejtwg nrhiav thiab coj lawv rov qab los.
7“Nej cov uas yog tub yug yaj, cia li mloog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus uas hais rau nej li no: 8Kuv yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob, nej cia li mloog kuv hais. Kuv pab yaj raug tej tsiaj qus tom, vim tsis muaj tus tub yug yaj. Kuv cov yug yaj tsis mus nrhiav kuv pab yaj, tiamsis lawv tsuas nrhiav rau lawv noj xwb, lawv tsis pub thiab tsis tu kuv pab yaj li. 9Cov yug yaj, nej cia li mloog kuv hais! 10Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais tias kuv yog nej tus yeebncuab. Kuv yuav txeeb kuv pab yaj ntawm nej mus tsis pub nej yug kuv pab yaj; kuv yuav tsis pub kom nej tau noj tau haus ntawm kuv pab yaj. Kuv yuav cawm kom kuv pab yaj dim tsis pub rau nej tua noj lawm.

Tus Tswv Yug Yaj uas Zoo

11“Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias kuv yuav mus nrhiav kuv cov yaj thiab tu lawv kom zoo 12ib yam li tus yug yaj mus nrhiav nws pab yaj uas tawg ua sab ua sua lawm, thiab coj lawv rov los tsev. Kuv yuav cawm lawv dim ntawm kev tsaus ntuj thiab kev txhawj ntshai. 13Kuv yuav coj lawv tawm hauv lwm haivneeg tej tebchaws los. Sau lawv los nyob ua ke thiab yuav coj lawv rov los nyob hauv lawv lub tebchaws. Kuv yuav coj lawv mus rau saum cov Yixalayees tej roob uas muaj dejcag thiab cia lawv noj tej zaub hauv lub tebchaws uas muaj neeg nyob. 14Kuv yuav cia lawv noj tej zaug mos, thiab saum cov Yixalayees tej roob yuav yog lawv tej tshav zaub; lawv yuav pw noj tej zaub mos uas nyob saum cov Yixalayees tej roob. 15Kuv yuav ua tus yug kuv pab yaj thiab nrhiav chaw rau lawv so. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
16“Kuv yuav mus nrhiav cov yaj uas ploj lawm thiab coj cov yuam kev rov los, muab ntaub qhwv cov uas muaj qhov txhab, kho cov uas muaj mob thiab pab cov uas qaug zog; tiamsis cov uas rog thiab muaj zog, kuv yuav muab ua kom puastsuaj mus, rau qhov kuv yog tus yug yaj uas ncaj ncees.
17“Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias nej cov uas yog kuv pab yaj, kuv yuav txiav txim rau nej ib tug zuj zus, muab tus phem cais tawm ntawm tus zoo thiab cais cov yaj tawm ntawm cov tshis. 18Nej noj tej zaub uas zoo los tsis txaus nej siab, nej tseem muab kotaw tsuj tej zaub uas nej noj seem. Nej haus tej dej uas ntshiab los tsis txaus nej siab, nej tseem muab kotaw do tej dej uas nej haus seem kom nro thiab. 19Kuv cov yaj yuav noj tej zaub uas nej muab kotaw tsuj thiab haus tej dej uas nej muab kotaw do kom nro lawm xwb los?
20“Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais rau nej tias kuv yuav txiav txim rau nej, tsis hais cov yaj rog thiab cov yaj yuag huv tibsi. 21Nej muab xubpwg thawb thiab muab kub nrau cov yaj uas qaug zog kom lawv tawg ri sua rau txhua qhov. 22Tiamsis kuv yuav cawm kuv pab yaj kom dim ntawm txojkev puastsuaj. Kuv yuav txiav txim rau kuv pab yaj ib tug zuj zus, muab tus zoo cais tawm ntawm tus phem. 23Kuv yuav tsa ib tug ua tus yug yaj, tus ntawd yog kuv tus tubtxib Daviv, nws yuav pub zaub rau lawv noj thiab ua lawv tus yug lawv. 24Kuv yog tus TSWV, kuv yuav ua lawv tus Vajtswv thiab kuv tus tubtxib Daviv yuav ua lawv tus vajntxwv. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd. 25Kuv yuav coglus pub kev thajyeeb rau lawv thiab raws tej tsiaj qus tawm hauv lawv lub tebchaws mus; kuv pab yaj yuav nyob thiab pw hauv havzoov tso siab lug.
26“Kuv yuav foom koob hmoov rau lawv thiab cia lawv nyob puagncig kuv lub roob uas dawbhuv. Kuv yuav tso nag los raws caij nyoog, tej nag ntawd yog koob hmoov uas kuv tso los. 27Tej ntoo yuav tawg paj txi txiv, tej teb yuav zoo qoobloo, thiab txhua tus yuav tau nyob kaj siab lug hauv lawv lub tebchaws. Thaum kuv daws txoj saw hlaus uas khi kuv haivneeg thiab tso lawv dim ntawm cov neeg uas ntes lawv coj mus ua qhev, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 28Lwm haivneeg yuav tsis tuaj huab lawv thiab tej tsiaj qus yuav tsis tom lawv. Lawv yuav nyob kaj siab lug, tsis muaj leejtwg tuaj ua rau lawv ntshai lawm. 29Kuv yuav muab lub tebchaws uas av zoo thiab av rog rau lawv thiab yuav tsis pub kom muaj kev tshaib nqhis nyob hauv lawv lub tebchaws. Lwm haivneeg yuav tsis txob thuam lawv ntxiv lawm. 30Txhua tus yuav paub hais tias kuv yeej tsomkwm cov Yixalayees uas yog kuv haivneeg. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”
31“Nej yog kuv pab yaj, yog pab yaj uas kuv yug zoo; nej yog kuv cov neeg thiab kuv yog nej tus Vajtswv,” tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.