35

Douc Waac Gorngv Se^i Mbong

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc huin mingh Se^i Mbong yaac douc waac gorngv wuov norm mbong. 3Oix zuqc gorngv, ‘Se^i Mbong aah! Yie caux meih zoux win-wangv. Yie oix sung yie nyei buoz zoux bun meih, bun meih benx ndau-huaang, baaic waaic nyei dorngx. 4Yie oix bun meih nyei zingh benx baaic huaang nyei dorngx, ziouc benx zuqc guangc huaang nyei dorngx. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.
5“ ‘Weic zuqc yiem loz-hnoi daaih meih caux I^saa^laa^en nipc jienv win. I^saa^laa^en Mienh zuqc zeqc naanc nyei ziangh hoc, se zuqc dingc zuiz nqa'haav laai wuov nzunc, meih zorqv ninh mbuo jiu bun win-wangv nyei nzuqc ndaauv daix. 6Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie ziangv yie ganh nyei maengc laengz waac gorngv, yie oix liuc leiz bun meih zuqc buangh nziaamv liouc cuotv nyei sic. Naaiv deix sic yaac oix zunc jienv meih mingh. Weic zuqc meih maiv nzorng daix mienh bun nziaamv liouc cuotv nyei zuiz, naaiv nyungc zuiz ziouc zunc jienv meih mingh. 7Yie oix bun Se^i Mbong benx ndau-huaang, baaic waaic nyei dorngx. Yie yaac oix bun yietc zungv mingh mingh daaih daaih nyei mienh zutc nzengc. 8Yie oix bun Se^i Mbong maaih zuqc daix daic nyei mienh buangv nzengc. Yiem meih nyei fiuv-mbong caux horngz, liemh meih nyei diuh diuh ndoqv maaih zuqc nzuqc ndaauv daix nyei mienh. 9Yie oix bun meih yietc liuz benx ndau-huaang. Meih nyei zingh yaac maiv maaih mienh yiem. Wuov zanc meih ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”
10“ ‘Weic zuqc meih gorngv, “Naaiv deix i guoqv i fingx benx yie nyei. Yie oix zorqv benx yie nyei buonc, maiv gunv Ziouv yiem wuov.” 11Weic naaiv yie, Ziouv Tin-Hungh, ziangv jienv yie ganh nyei maengc laengz waac. Meih nzorng ninh mbuo ziouc qiex jiez, mueic jieqv. Meih hnangv haaix nor zoux bun ninh mbuo wuov zanc, yie oix hnangv wuov nor zoux bun meih. Yie siemv meih nyei ziangh hoc, yie oix yiem ninh mbuo mbu'ndongx bun ninh mbuo hiuv duqv yie. 12Meih ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, haiz meih gorngv doqc nyei yietc zungv waac, se meih gorngv oix zoux bun I^saa^laa^en nyei mbong nyei waac. Meih gorngv, “Naaiv deix mbong zuqc baaic huaang, zungv jiu bun yie mbuo naqv mi'aqv.” 13Meih mbuo longc nzuih bungx waac-maux ceng ganh hlo, maiv dingh liouh nyei gorngv yie, yie yaac haiz mi'aqv.’ 14Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Gormx lungh ndiev njien-youh nyei ziangh hoc yie oix bun meih zuqc baaic huaang. 15Weic zuqc I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nzipc nyei buonc zuqc baaic huaang wuov zanc meih njien-youh, yie ziouc ziux meih zoux nyei zoux bun meih. Se^i Mbong aah! Meih caux E^ndom Deic, se ziangh norm deic-bung, ziouc benx ndau-huaang. Wuov zanc ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”+’+”