35

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Čar Edôm

1Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, anăp bĕ ƀô̆ mơta ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Čư̆ Seir. Laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng čư̆ anŭn tui anai, 3‘Anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, Ơ Čư̆ Seir hơi, laih anŭn Kâo či yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih laih anŭn ngă kơ ih jing hĭ anih rơngol yơh. 4Kâo či ngă kơ khul plei prŏng ih jing hĭ răm rai laih anŭn ih či jing hĭ anih rơngol yơh. Giŏng anŭn, ih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.
5“ ‘Yuakơ ih jing rŏh ayăt nanao hăng ƀing Israel laih anŭn lui brơi kơ ƀing ană plei ƀing Israel arăng pơdjai hĭ amăng hrơi mông răm rai ƀing gơ̆, jing amăng hrơi mông ƀing gơ̆ tŭ tơlơi pơkơhma̱l yuakơ khul tơlơi soh ƀing gơ̆, 6hơnŭn yơh, Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih, Kâo či jao hĭ ih kơ tơlơi tuh drah laih anŭn ih ƀu tơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi anŭn ôh. Yuakơ ih ƀu pơrơmut ôh kơ tơlơi tuh drah, tui anŭn tơlơi tuh drah yơh či kiaŏ mă ih. 7Kâo či ngă kơ Čư̆ Seir jing hĭ anih rơngol laih anŭn pơdjai hĭ abih bang ƀing hlơi pô găn nao rai pơ anih anŭn. 8Kâo či pơbă hĭ khul čư̆ čan ih hăng mơnuih djai. Ƀing mơnuih djai yua mơ̆ng đao gưm či lê̆ rơbuh hĭ ƀơi khul bŏl čư̆ ih laih anŭn amăng khul dơnung hăng khul trŏp ia ih yơh. 9Kâo či ngă kơ ih jing hĭ anih rơngol hlŏng lar. Khul plei pla ih arăng ƀu či dŏ hơdip dơ̆ng tah. Giŏng anŭn, ih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.
10“ ‘Yuakơ ih hơmâo laĭ laih tui anai, “Dua boh lŏn čar hăng khul lŏn čar anŭn či jing ƀing lŏm kơ ƀing gơmơi laih anŭn ƀing gơmơi či tŭ mă ƀing gơñu jing kar hăng mŭk dram yơh,” wơ̆t tơdah Kâo, jing Yahweh, ăt dŏ pơ anih anŭn mơ̆n, 11hơnŭn yơh Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih, Kâo či ngă kơ ih tui hăng tơlơi hil nač laih anŭn tơlơi ga̱r ih pơrơđah laih amăng tơlơi ih pơrơmut kơ ƀing gơ̆ laih anŭn Kâo či pơrơđah Kâo pô amăng ƀing gơ̆ yơh tơdang Kâo phat kơđi ih. 12Giŏng anŭn, ih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh hơmâo hơmư̆ laih abih bang tơlơi djik djak ih hơmâo pơhiăp laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul čư̆ čan ƀing Israel. Ih laĭ laih tui anai, “Ƀing gơñu arăng hơmâo pơjing hĭ laih anih rơngol laih anŭn hơmâo jao brơi hĭ laih kơ ƀing gơmơi kiăng kơ lun ƀơ̆ng.” 13Ih pơgao pơang pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo laih anŭn pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo ƀu guam ôh, laih anŭn Kâo hơmư̆ laih tơlơi anŭn. 14Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či ngă brơi kơ ih jing hĭ rơngol yơh tơdang abih bang lŏn tơnah hơ̆k mơak. 15Yuakơ ih hơ̆k kơdơ̆k laih tơdang anih kŏng ngăn sang anŏ ƀing Israel jing hĭ rơngol, anŭn yơh jing hơdră Kâo či ngă kơ ih yơh. Ih či jing hĭ rơngol, Ơ Čư̆ Seir hơi, anŭn jing ih hăng abih bang ƀing Edôm. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.’ ”