36

Vajtswv Foom Koob Hmoov rau Cov Yixalayees

1Tus TSWV hais tias, “Tub noobneej, koj cia li hais rau cov Yixalayees tej roob kom lawv 2mloog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus uas hais li no: Nej cov yeebncuab hais rau nej hais tias, ‘Tej laj roob uas nyob puag thaum ub los puavleej yog peb li!’
3“Koj cia li cem lawv raws li tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus uas hais rau lawv li no: Thaum cov neeg nyob puagncig cov Yixalayees tuaj tua thiab txeeb cov Yixalayees tej roob, lawv txhua tus luag cov Yixalayees plig. 4Cov Yixalayees tej roob, nej cia li mloog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus uas hais rau tej hauv roob, tej laj roob, tej dej, tej hav, tej chaw uas pob puas tas uas nyob qhuav nquas cia, thiab tej nroog uas neeg khiav tas uas raug tej tebchaws nyob puagncig tsimtxom thiab luag plig.
5“Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, vim kuv khib heev kuv thiaj tawmtsam cov neeg uas nyob puagncig cov Yixalayees thiab tawmtsam cov Edoos uas muaj plhus ntxiag tuaj txeeb kuv lub tebchaws thiab kuv tej tshav zaub ua lawv tug lawm.
6“Yog li ntawd, koj cia li hais rau lub tebchaws Yixalayees, hais rau tej roob, tej laj roob, tej dej thiab tej hav raws li tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus uas hais tias kuv khib thiab chim heev, vim kuv haivneeg raug cov neeg uas nyob puagncig lawv thuam thiab saib tsis taus. 7Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv coglus hais tias lwm haivneeg uas nyob puagncig yuav raug rhuav kom poob ntsejmuag. 8Tiamsis tej ntoo saum cov Yixalayees tej roob yuav rov hlav nplooj thiab tawg paj txi txiv rau cov Yixalayees uas yog kuv haivneeg. Nej yuav tau rov los nyob hauv nej lub tebchaws sai sai. 9Kuv tuaj nej tog, kuv yuav ua kom nej rov tau laij nej tej teb thiab cog nej tej qoobloo. 10Kuv yuav ua kom nej haivneeg huamvam coob tuaj. Nej yuav rov los nyob hauv nej tej nroog thiab yuav rov txhim kho tej uas pob puas tas lawm. 11Kuv yuav ua kom neeg thiab tsiaj txhu huamvam coob. Nej yuav coob tshaj yav tas los ntau npaug thiab nej yuav muaj tubki coob. Kuv yuav cia nej nyob hauv lub tebchaws ntawd ib yam li nej nyob los lawm, thiab kuv yuav ua kom nej vammeej tshaj yav tas los. Nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 12Kuv yuav coj cov Yixalayees uas yog kuv haivneeg rov los nyob hauv lub tebchaws. Lub tebchaws yuav yog nej tug thiab nej tej menyuam yuav tsis tshaib nqhis lawm.
13“Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais li no: Tej neeg hu koj hais tias koj yog lub tebchaws noj neeg thiab hais tias, nws nyiag nws tej menyuam. 14Tiamsis txij no mus koj yuav tsis noj neeg thiab tsis nyiag koj tej menyuam lawm. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. 15Kuv yuav tsis pub koj lub tebchaws hnov lwm haivneeg tej lus txob thuam, koj yuav tsis tau ris txojkev txajmuag; thiab koj yuav tsis nyiag koj haivneeg tej menyuam lawm.” Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.

Cov Yixalayees Lub Neej Tshiab

16Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 17“Tub noobneej, thaum cov Yixalayees tseem nyob hauv lawv lub tebchaws, lawv lub neej thiab tes haujlwm ua rau lub tebchaws tsis huv lawm. Kuv saib lawv tes haujlwm tsis huv ib yam li tus pojniam uas coj khaubncaws. 18Vim lawv tua neeg thiab pe mlom ua rau lawv lub tebchaws tsis huv lawm, kuv thiaj cia lawv raug kuv txojkev chim uas loj kawg nkaus. 19Kuv rau txim rau lawv vim lawv lub neej thiab tes haujlwm tsis zoo, kuv thiaj ntiab lawv mus nyob rau lwm tebchaws lawm. 20Txawm yog lawv mus nyob lub tebchaws twg los lawv ua rau luag txob thuam kuv lub npe uas dawbhuv; rau qhov luag hais tias, ‘Cov neeg ntawd yog tus TSWV haivneeg, tiamsis lawv raug ntiab tawm hauv tus TSWV lub tebchaws mus lawm.’ 21Kuv hwm kuv lub npe uas dawbhuv txhua qhov uas cov Yixalayees mus nyob, lawv ua rau kuv poob ntsejmuag.
22“Yog li ntawd, koj cia li hais tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau cov Yixalayees li no: Yam uas kuv yuav ua tsis yog saib rau saum cov Yixalayees, tiamsis vim kuv lub npe dawbhuv uas nej ua rau kuv poob ntsejmuag hauv txhua lub tebchaws uas nej mus nyob. 23Thaum kuv qhia kuv lub npe uas dawbhuv rau lwm haivneeg, yog lub npe uas nej ua rau kuv poob ntsejmuag tabmeeg lawv, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. Kuv txib nej mus qhia rau ntau haivneeg paub hais tias kuv yog Vajtswv tus uas dawbhuv. 24Kuv yuav tso nej tawm hauv txhua haivneeg tej tebchaws thiab coj nej rov los nyob hauv nej lub tebchaws. 25Kuv yuav muab dej nchos rau nej thiab ntxuav kom nej huv ntawm nej tej mlom thiab txhua yam uas ua rau nej tsis huv lawm. 26Kuv yuav muab lub siab tshiab thiab txojkev xav tshiab rau nej. Kuv yuav muab nej lub siab uas tawv li pobzeb povtseg thiab muab lub siab uas mloog lus rau nej. 27Kuv yuav pub kuv tus ntsujplig rau nej, kom nej coj tau raws li kuv txoj kevcai thiab ceev kuv tej lus samhwm. 28Nej yuav tau nyob hauv lub tebchaws uas kuv muab rau nej cov yawgkoob lawm. Nej yuav yog kuv haivneeg thiab kuv yuav yog nej tus Vajtswv. 29Kuv yuav cawm kom nej dim ntawm txhua yam uas ua rau nej tsis huv. Kuv yuav ua kom muaj qoobloo nplua mias rau nej, nej thiaj yuav tsis tshaib nqhis ntxiv lawm. 30Kuv yuav ua kom nej tej txiv ntoo txi txiv ncw thiab ua rau nej tej teb ntsu qoobloo, nej thiaj yuav tsis tshaib nqhis thiab tsis poob ntsejmuag rau luag lwm haivneeg. 31Nej yuav nco txog tej kev phem kev qias thiab tej uas nej ua tsis zoo, nej yuav rov ntxub nej vim tej kev txhaum uas nej tau ua tas los lawm. 32Cov Yixalayees, kuv xav kom nej paub hais tias tej uas kuv ua no tsis yog saib rau saum nej, tiamsis yog kuv xav kom nej paub txajmuag rau tej uas nej ua ntawd. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais li ntawd.”
33Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Thaum kuv ntxuav kom nej dawbhuv ntawm nej tej kev txhaum lawm, kuv yuav coj nej rov mus nyob hauv nej tej nroog thiab nej yuav rov txhim kho tej nroog uas pob puas tas lawm. 34Txhua tus uas dua kev mus los hla nej lub tebchaws, lawv pom hais tias nej lub tebchaws nyob qhuav nquas cia, tiamsis nimno kuv yuav cia nej rov los cog qoobloo rau hauv nej lub tebchaws. 35Tej neeg yuav sib tham hais tias, ‘Yav tas los lub tebchaws no nyob qhuav nquas cia, tiamsis nimno rov zoo li lub Vaj Edees lawm. Tej nroog uas pob puas tas thiab nyob qhuav nquas cia rov muaj vajtse khov kho thiab muaj neeg nyob xauv npo li qub.’ 36Lwm haivneeg uas seem nyob puagncig koj thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas rov txhim kho tej nroog uas pob puas tas thiab rov cog qoobloo rau hauv lub tebchaws uas nyob qhuav nquas lawm. Kuv yog tus TSWV, kuv coglus hais tias kuv yuav ua tej no; kuv yuav ua li ntawd tiag.”
37Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yuav cia cov Yixalayees rov los thov kuv pab lawv dua ib zaug thiab kuv yuav pub kom lawv huamvam coob ua npoj ntws ib yam li pab yaj. 38Tej nroog uas nimno pob puas tas lawm yuav rov muaj neeg los nyob puv nkaus ib yam li lub nroog Yeluxalees uas yav tas los muaj yaj nyob puv nkaus thiab muab tua ua khoom fij rau hnub uas ua kevcai. Ces lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”