36

Tin-Hungh Oix Ceix Fuqv Bun I^saa^laa^en

1Ziouv gorngv, “Baamh mienh aah! Oix zuqc douc waac gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei mbong, ‘O I^saa^laa^en nyei zuangx mbong aah! Oix zuqc muangx Ziouv nyei waac. 2Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Weic zuqc win-wangv gorngv meih mbuo, ‘Haav! Haav! Naaiv deix loz-hnoi nyei mbong benx yie mbuo nyei buonc mi'aqv,’ ” 3weic naaiv meih oix zuqc douc waac gorngv, “Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Weih gormx nyei guoqv bun meih zuqc baaic huaang yaac yiem bung-bung zeix meih, bun meih zuqc benx zengc njiec nyei ganh fingx mienh nzipc nyei buonc. Meih yaac benx mienh longc zoux gouv gorngv daanh meih. 4I^saa^laa^en nyei mbong aah! Weic naaiv oix zuqc muangx Ziouv Tin-Hungh nyei waac. Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv mbuox domh mbong fiuv-mbong, zuangx ndoqv zuangx horngz, zuqc baaic huaang nyei dorngx caux guangc huaang nyei zingh, se zuqc weih gormx zengc njiec nyei fingx luv, yaac zuqc ninh mbuo huotv.” 5Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie za'gengh! nzaeng jienv meih mbuo ziouc gorngv wuov deix zengc njiec nyei ganh fingx mienh caux E^ndom nyei yietc zungv mienh. Ninh mbuo orn-lorqc haic, hnyouv nzorng jienv zorqv yie nyei deic-bung benx ninh mbuo ganh nyei buonc aengx luv deic-bung.” 6Weic naaiv meih oix zuqc ziangv jienv I^saa^laa^en Deic-Bung douc waac gorngv mbuox domh mbong fiuv-mbong, ndoqv caux horngz, “Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Yie nzaeng jienv meih mbuo yaac qiex jiez jienv nyei gorngv laaix meih mbuo zuqc ganh fingx mienh gorngv huotv bun meih mbuo zuqc nyaiv.’ ” 7Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie houv waac gorngv weih gormx nyei ganh fingx mienh zungv oix zuqc laaix ganh zoux nyei sic zuqc nyaiv.”
8“ ‘Mv baac I^saa^laa^en nyei mbong aah! Meih nyei ndiangx oix cuotv nquaah, ziangh biouv bun yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, weic zuqc maiv lauh ninh mbuo duqv nzuonx daaih. 9Yie nyei hnyouv yiem meih naaiv bung tengx meih, yie ziouc oix huin nzuonx lorz meih. Meih ziouc duqv laih ndau, duqv zuangx ga'naaiv. 10Yie oix bun meih nyei mienh, se I^saa^laa^en nyei zuangx zeiv-fun, hiaangx jienv faaux. Zingh ziouc maaih mienh yiem. Baaic huaang nyei dorngx aengx duqv ceix jiez. 11Yie oix bun mienh caux saeng-kuv jaa hiaangx aengx duqv dorn-jueiv camv. Yie oix bun meih maaih mienh yiem hnangv loz wuov nor, yaac bun meih duqv gauh longx zinh ndaangc camv. Wuov zanc meih ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 12Yie oix bun mienh, se yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, yangh meih gu'nguaaic. Ninh mbuo duqv meih benx ninh mbuo nyei buonc, ninh mbuo ziouc duqv nzipc jienv mingh. Yiem naaiv mingh meih yaac maiv bun ninh mbuo zuqc guangc ninh mbuo nyei fu'jueiv.
13“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Mienh gorngv meih naqv mienh, meih yaac bun meih nyei guoqv nyei mienh zuqc guangc ninh mbuo nyei fu'jueiv.” 14Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yiem naaiv mingh meih maiv duqv naqv mienh. Meih nyei guoqv nyei mienh yaac maiv zuqc aengx guangc ninh mbuo nyei fu'jueiv. 15Yie yaac maiv bun meih aengx haiz norm-norm guoqv nyei mienh gorngv huotv meih. Meih yaac maiv zuqc maanc fingx jatv yaac maiv bun meih nyei guoqv ndiqv zuqc ndorpc.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.’+”
16Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 17“Baamh mienh aah! I^saa^laa^en nyei zeiv-fun yiem jienv ganh nyei deic-bung nyei ziangh hoc, ninh mbuo zoux nyei jauv caux zoux nyei sic bun deic-bung maaih uix. Ninh mbuo yiem yie nyei nza'hmien zoux nyei se hnangv m'sieqv dorn sin-yienc nyei ziangh hoc maaih uix. 18Weic naaiv yie nyei ga'qiex baetv cuotv bun ninh mbuo, weic zuqc ninh mbuo yiem deic-bung daix mienh, bun nziaamv liouc cuotv, yaac laaix miuc-fangx ninh mbuo zoux bun deic-bung maaih uix. 19Yie ziouc zorqv ninh mbuo faatv nzaanx mingh yiem ziex guoqv mienh mbu'ndongx. Ninh mbuo ziouc yiem wuov deix deic-bung nzaanx mi'aqv. Yie ziux ninh mbuo zoux nyei jauv caux zoux nyei sic dingc ninh mbuo nyei zuiz. 20Mv baac ninh mbuo mingh wuov deix guoqv nyei mienh, maiv gunv mingh taux haaix, ninh mbuo bun yie nyei cing-nzengc mbuox maaih uix. Mienh ziouc gorngv daanh ninh mbuo, ‘Naaiv deix mienh benx Ziouv nyei baeqc fingx, ninh mbuo corc oix zuqc cuotv Ziouv nyei deic-bung.’ 21Mv baac yie nzauh yie nyei cing-nzengc mbuox. I^saa^laa^en Mienh mingh yiem haaix norm guoqv mbu'ndongx, ninh mbuo bun yie nyei mbuox maaih uix.
22“Weic naaiv meih oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Yie zoux jienv naaiv deix sic se maiv zeiz weic meih mbuo, se weic yie nyei cing-nzengc mbuox, dongh meih mbuo mingh yiem wuov deix guoqv mbu'ndongx bun zuqc maaih uix.” ’ 23Yie oix biux mengh yie hlo haic nyei mengh se cing-nzengc, dongh yiem maanc guoqv mienh mbu'ndongx zuqc maaih uix, se meih mbuo yiem maanc guoqv mbu'ndongx bun maaih uix. Yie longc meih mbuo dorng jienv ninh mbuo nyei m'zing bun cing yie se cing-nzengc wuov zanc, maanc guoqv mienh ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
24“ ‘+“Yie oix yiem maanc fingx mienh mbu'ndongx zorqv meih mbuo cuotv daaih. Yie yaac oix yiem maanc guoqv siou meih mbuo zunv, dorh meih mbuo nzuonx meih mbuo ganh nyei deic-bung. 25Yie oix longc cing-nzengc wuom fuqv meih mbuo, saax nzengc meih mbuo nyei yietc zungv uix. Meih mbuo yietc zungv miuc-fangx yie yaac oix zorqv guangc. 26Yie oix ceix siang-hnyouv bun meih mbuo, yaac bun siang-lingh wuonh yiem meih mbuo gu'nyuoz. Meih mbuo hnyouv ngaengc hnangv la'bieiv, yie oix zorqv cuotv mingh aengx bun mau nyei, muangx waac nyei hnyouv. 27Yie oix bun yie nyei Singx Lingh yiem meih mbuo gu'nyuoz, bun meih mbuo ei jienv yie nyei leiz-latc, gan longx yie nyei leiz. 28Meih mbuo ziouc duqv yiem yie ceix bun meih mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung. Meih mbuo ziouc zoux yie nyei baeqc fingx. Yie yaac zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh. 29Yie oix njoux meih mbuo leih nqoi yietc zungv nyei uix. Yie yaac oix heuc mbiauh bungx-zuoqc, maiv bun meih mbuo zuqc ngorc hnaangx. 30Yie oix bun ndiangx ziangh biouv camv, bun lingh deic cuotv gaeng-zuangx longx, weic bun meih mbuo maiv zuqc aengx laaix ngorc hnaangx yiem maanc guoqv mbu'ndongx zuqc baaic hmien. 31Wuov zanc meih mbuo ziouc jangx zuqc meih mbuo zoux orqv nyei jauv caux meih mbuo zoux maiv benx nyei sic, ziouc weic meih mbuo nyei zuiz caux meih mbuo zoux gamh nziev nyei sic youx meih mbuo ganh.” 32Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie oix meih mbuo hiuv duqv yie hnangv naaiv zoux se maiv zeiz weic meih mbuo. O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Meih mbuo oix zuqc weic ganh zoux nyei jauv zuqc nyaiv, zuqc baaic hmien.”
33“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Dongh yie saax meih mbuo nyei yietc zungv zuiz cing-nzengc daaih wuov hnoi, yie oix bun meih mbuo nyei norm-norm zingh maaih mienh yiem. Zuqc baaic waaic nyei dorngx aengx duqv ceix jiez. 34Jiex jauv nyei mienh mangc buatc benx ndau-huaang nyei dorngx, aengx duqv laih aqv. 35Ninh mbuo ziouc gorngv, ‘Naaiv norm benx ndau-huaang nyei deic-bung ih zanc hnangv E^nden Huingx. Zuqc guangc huaang caux baaic waaic nyei zingh ih zanc maaih mienh yiem yaac maaih wuonv nyei zingh laatc.’ 36Wuov zanc weih gormx meih mbuo nyei guoqv zengc njiec nyei mienh ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, duqv ceix jiez baaic waaic nyei dorngx, yaac duqv zuangx ga'naaiv yiem ndau-huaang nyei dorngx. Yie, Ziouv, gorngv liuz yaac za'gengh oix hnangv wuov nor zoux.”
37“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie yaac oix bun I^saa^laa^en Mienh tov yie weic ninh mbuo hnangv naaiv zoux, se tov bun ninh mbuo nyei mienh hiaangx daaih hnangv ba'gi yungh guanh nor camv. 38Hnangv fongc horc ziec nyei ba'gi yungh guanh, se dingc daaih nyei zipv yiem Ye^lu^saa^lem nyei ba'gi yungh guanh, wuov deix baaic waaic nyei zingh oix maaih mienh ndongc wuov camv buangv nzengc. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”+’+”