36

Klei Hưn Êlâo kơ Phung Čư̆ Čar Israel

1“Bi ih, Ơ anak mnuih, hưn êlâo bĕ kơ phung čư̆ Israel leh anăn lač bĕ, ‘Ơ phung čư̆ Israel, hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ. 2Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Kyuadah pô roh lač leh kyua ih, “Ah hah!” leh anăn, “Anôk dlông mơ̆ng đưm jing leh dŏ bha drei,” ’ 3kyuanăn hưn êlâo bĕ leh anăn lač, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Kyuadah diñu mjing leh diih anôk ênguôl leh anăn juă lin diih jŭm gah găn tơl diih jing dŏ bha kơ phung găp djuê ăt dôk, leh anăn diih jing leh mnơ̆ng phung ƀuôn sang djă djik djak leh anăn dlao wač; 4kyuanăn, Ơ phung čư̆ Israel, hmư̆ bĕ klei Yêhôwa Aê Diê blŭ: Snei Yêhôwa Aê Diê lač kơ phung čư̆ leh anăn phung kbuôn, troh leh anăn tlung, anôk êhŏng leh anăn ƀuôn ênguôl, jing leh mnơ̆ng phung găp djuê mnuih jŭm dar plah mă leh anăn djă djik djak; 5snei Yêhôwa Aê Diê lač: Kâo blŭ hŏng klei kâo trih hlơr kơ phung găp djuê ăt dôk, leh anăn kơ jih jang phung Êđôm, phung brei leh čar kâo kơ diñu pô mă bha hŏng jih ai tiê hơ̆k mơak leh anăn bi êmut snăk, čiăng kơ diñu dưi mă bha dŏ anăn leh anăn plah mă kdrăn rơ̆k gơ̆.’ 6Snăn hưn êlâo bĕ klei djŏ kơ čar Israel, leh anăn lač bĕ kơ phung čư̆ kơ phung kbuôn, kơ troh leh anăn tlung: ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei, kâo blŭ hŏng klei kâo ngêñ trih, kyuadah diih tŭ leh klei phung găp djuê mnuih bi hêñ.’ 7Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Kâo kat asei čiăng kơ klei phung găp djuê mnuih jŭm dar diih srăng tŭ mơh klei hêñ kơ diñu pô.
8Ƀiădah diih, Ơ phung čư̆ Israel, srăng bi kƀiêng adhan diih leh anăn mboh kơ phung ƀuôn sang kâo Israel; kyuadah amâo sui ôh diñu srăng lŏ wĭt kơ ƀuôn. 9Kyuadah nĕ anei, kâo dôk tĭng kơ diih, leh anăn kâo srăng lŏ mĭn pap kơ diih, arăng srăng lŏ ksul diih leh anăn lŏ buh pla. 10Kâo srăng bi lar phung mnuih ti dlông diih, jih jang sang Israel, jih jang diñu yơh; lŏ mâo mnuih dôk hlăm ƀuôn leh anăn arăng lŏ mdơ̆ng sang hlăm anôk rai leh. 11Kâo srăng bi lar mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng diih; diñu srăng jing lar êngŭm leh anăn čăt đĭ lu; kâo srăng brei mnuih diih đĭ lar msĕ si ênuk diih êlâo, leh anăn srăng ngă klei jăk jĭn kơ diih lu hĭn kơ êlâo. Hlăk anăn diih srăng thâo kâo jing Yêhôwa. 12Sĭt nik kâo srăng brei phung êbat ti dlông diih, jing phung ƀuôn sang kâo Israel; diñu srăng mă diih bha kơ diñu pô, diih srăng jing ngăn dưn kơ diñu, leh anăn diih amâo srăng lŏ bi luč phung anak diñu ôh.’ ”
13Snei Yêhôwa Aê Diê lač: “Kyuadah phung mnuih lač kơ diih, ‘Diih mưng hiêk ƀơ̆ng mnuih leh anăn bi luč phung anak phung găp djuê diih,’ 14snăn diih amâo srăng lŏ hiêk ƀơ̆ng mnuih ôh leh anăn amâo lŏ bi luč ôh phung anak phung găp djuê diih, Yêhôwa Aê Diê lač. 15Kâo amâo srăng brei diih lŏ hmư̆ ôh klei phung găp djuê mnuih djă djik djak, diih amâo srăng lŏ klam ôh klei phung ƀuôn sang bi hêñ diih, leh anăn diih amâo srăng lŏ bi têč hnêč găp djuê diih ôh, Yêhôwa Aê Diê lač.”
16Yêhôwa blŭ kơ kâo: 17“Ơ anak mnuih, tơdah phung Israel dôk leh hlăm čar diñu pô, diñu bi čhŏ gơ̆ hŏng klei diñu dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn hŏng klei diñu ngă; klei diñu dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă ti anăp kâo jing msĕ si klei čhŏ mrŏ sa čô mniê jhat mơiêng. 18Snăn kâo tuh klei kâo ngêñ kơ diñu kyua êrah diñu tuh leh hlăm čar, kyua klei diñu bi čhŏ leh čar hŏng rup yang. 19Kâo suôt leh diñu ti krah phung găp djuê mnuih, leh anăn diñu bra leh tar ƀar čar mkăn; kâo phat kđi diñu leh tui si klei diñu dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn klei diñu ngă. 20Ƀiădah tơdah diñu truh kơ phung găp djuê mnuih ti anôk diñu truh leh, diñu bi čhŏ anăn doh jăk kâo hlăm klei phung mnuih lač djŏ kơ diñu, ‘Anei jing phung ƀuôn sang Yêhôwa, ƀiădah ăt arăng suôt diñu mơ̆ng čar Yêhôwa.’ 21Ƀiădah kâo mâo klei uêñ leh kơ anăn doh jăk kâo, anăn kâo phung sang Israel bi čhŏ leh ti krah phung găp djuê mnuih ti anôk diñu truh.
22Kyuanăn lač bĕ kơ sang Israel, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Amâo djŏ ôh kyua diih, Ơ sang Israel, kâo ngă jih dŏ anei, ƀiădah kyua Anăn doh jăk kâo diih bi čhŏ leh ti krah phung găp djuê mnuih anôk diih truh leh. 23Kâo srăng bi êdah klei doh jăk Anăn prŏng kâo bi čhŏ leh ti krah phung găp djuê mnuih, diih yơh bi čhŏ leh ti krah digơ̆; leh anăn phung găp djuê mnuih srăng thâo kâo jing Yêhôwa, Yêhôwa Aê Diê lač, tơdah hŏng diih kâo bi êdah klei doh jăk kâo ti anăp ală diñu.
24Kyuadah kâo srăng mă diih mơ̆ng phung găp djuê mnuih, leh anăn bi kƀĭn diih mơ̆ng jih jang čar, leh anăn atăt diih kơ čar diih pô. 25Kâo srăng krih êa êngeh kơ diih, leh anăn diih srăng jing doh kơ jih jang klei čhŏ mrŏ diih, leh anăn mơ̆ng jih jang rup yang diih. 26 Kâo srăng brei kơ diih ai tiê mrâo, kâo srăng dưm hlăm diih mngăt myang mrâo; leh anăn kâo srăng mă hĕ mơ̆ng diih ai tiê khăng leh anăn brei kơ diih ai tiê êdu êun. 27Kâo srăng dưm Mngăt Myang kâo hlăm diih, leh anăn mtrŭt diih êbat tui hlue klei bhiăn kâo leh anăn răng ngă tui klei kâo mtă. 28Diih srăng dôk hlăm čar kâo brei leh kơ phung aê diih; diih srăng jing phung ƀuôn sang kâo, leh anăn kâo srăng jing Aê Diê diih. 29Kâo srăng bi mtlaih diih mơ̆ng jih jang klei čhŏ mrŏ diih; kâo srăng iêu mdiê leh anăn bi lar mdiê anăn leh anăn amâo brei klei ư̆ êpa truh kơ diih ôh. 30Kâo srăng brei boh ana kyâo leh anăn boh mơ̆ng hma diih jing êbeh dlai, čiăng kơ diih amâo srăng lŏ tŭ ôh klei phung găp djuê mnuih bi hêñ diih kyua klei ư̆ êpa. 31Hlăk anăn diih srăng hdơr kơ êlan jhat diih tui hlue leh, leh anăn klei diih ngă amâo jăk ôh; leh anăn diih srăng bi êmut kheh kơ diih pô kyua klei wê diih leh anăn klei jhat kâo bi êmut kheh diih ngă leh. 32Amâo djŏ kyua diih ôh kâo srăng ngă, Yêhôwa Aê Diê lač; brei diih thâo klei anăn. Brei diih hêñ leh anăn rŭng răng kyua êlan diih êbat, Ơ sang Israel.’
33Snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Ti hruê kâo srăng bi doh diih mơ̆ng jih jang klei wê diih, kâo srăng brei mâo mnuih lŏ dôk hlăm ƀuôn, leh anăn arăng srăng lŏ mdơ̆ng sang hlăm anôk rai leh. 34Čar jing ênguôl leh arăng srăng lŏ ksul, amâo lŏ jing ênguôl ôh msĕ si jing leh êlâo ti anăp ală jih jang phung găn gao. 35Diñu srăng lač, “Čar anei jing leh ênguôl, ƀiădah jing hĕ msĕ si war djam Êđen; leh anăn ƀuôn êhŏng, ênguôl, leh anăn rai leh, ară anei mâo mnuih dôk leh anăn mâo kđông kjăp.” 36Hlăk anăn phung găp djuê mnuih ăt dôk jŭm dar diih srăng thâo kâo, Yêhôwa, lŏ mdơ̆ng leh anôk rai leh, leh anăn lŏ pla leh anôk jing ênguôl. Kâo gơ̆ Yêhôwa, blŭ leh klei anăn, leh anăn kâo srăng bi sĭt.’
37Snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Klei anei msĕ mơh kâo srăng brei sang Israel akâo kơ kâo ngă brei kơ diñu; bi lar phung êkei diñu msĕ si sa êpul biăp. 38Msĕ si lu biăp pioh kơ klei ngă yang, msĕ si ênoh biăp ti ƀuôn Yêrusalem êjai hruê knăm arăng bi kčah leh, msĕ snăn mơh jih jang ƀuôn êhŏng srăng bŏ hŏng mnuih. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.’ ”