37

Lub haav pob txhaa qhuav

1Yawmsaub txhais teg lug nyob rua sau kuv, mas Yawmsaub tug ntsuj plig coj kuv tawm lug, coj kuv moog tso rua huv ib lub haav, muaj pob txhaa puv nkaus. 2Nwg coj kuv moog saib thoob plhawv cov pob txhaa hov, na cav muaj pob txhaa huv lub haav hov ntau kawg le, hab tej pob txhaa hov qhuav nkig nkuav. 3Nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, tej pob txhaa nuav yuav caj taug sav los tsw taug?” Mas kuv teb tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, koj txhad yog tug kws paub xwb.” 4Nwg has dua rua kuv tas, “Ca le cev Vaajtswv lug rua tej pob txhaa nuav, hab has rua tej pob txhaa tas, ‘Cov pob txhaa qhuav 'e, mej ca le noog Yawmsaub tej lug. 5Vaajtswv Yawmsaub has le nuav rua cov pob txhaa tas, Kuv yuav tso paa txeem rua huv mej mas mej yuav caj sa. 6Kuv yuav muab leeg lug tso rua sau mej, hab ua kuas muaj nqaj sau mej, hab muab tawv lug qhwv mej, hab tso paa rua huv mej, mas mej yuav caj sa. Tes mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ”
7Kuv kuj cev Vaajtswv tej lug lawv le nwg has rua kuv. Thaus kuv saamswm cev lug hov, muaj ib lub suab nrov, yog lub suab ndij ndawj, hab tej pob txhaa hov txaav lug sws txuas nyag le rua nyag. 8Thaus kuv saib quas ntsoov txawm muaj leeg hlaav tuaj rua sau cov pob txhaa, hab muab nqaj lug rua sau hab muaj tawv lug qhwv tej pob txhaa. Tassws tsw muaj paa rua huv.
9Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Ca le cev Vaajtswv lug rua paa, tuabneeg tug tub, ca le cev los maj, hab has rua paa tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Tug paa 'e, ca le lug ntawm plaub faab cua lug hab tshuab paa rua huv cov tuabneeg kws raug tua tuag nuav sub puab txhad le caj sa.’ ” 10Kuv txhad le cev Vaajtswv lug lawv le kws nwg has rua kuv, mas paa kuj nkaag rua huv puab hab puab kuj caj sa, hab puab sawv tseeg, ua ib paab tub rog coob coob.
11Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, cov pob txhaa nuav yog cov Yixayee huvsw. Puab has tas, ‘Peb tej pob txhaa qhuav nkig nkuav, peb tsw muaj chaw vaam lawm, peb raug muab txav tu nrho.’ 12Yog le nuav, ca le cev Vaajtswv lug hab has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv haiv tuabneeg 'e, kuv yuav qheb mej tej qhov ntxaa hab tsaa mej tawm huv mej tej qhov ntxaa lug hab yuav coj mej rov lug rua huv Yixayee tebchaws. 13Kuv haiv tuabneeg 'e, thaus kuv qheb mej tej qhov ntxaa hab tsaa mej sawv tawm huv mej tej qhov ntxaa lug mas mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub. 14Hab kuv yuav muab kuv tug ntsuj plig rua huv mej, hab mej yuav caj sa, hab kuv yuav muab mej txawb rua huv mej lub tebchaws. Mas mej txhad le paub tas kuv kws yog Yawmsaub tau has tseg hab tau ua lawv le ntawd. Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”

Yuta hab Yixayee yuav rov koom ua ke

15Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 16“Tuabneeg tug tub, koj muab ib tog ntoo lug hab sau rua huv tas, ‘Yuta le hab cov Yixayee kws koom Yuta le.’ Hab muab dua ib tog ntoo lug sau rua huv tas, ‘Efa‑i le, yog Yauxej hab cov Yixayee kws koom Yauxej le.’ 17Muab ob tog ntoo lug ua ke ua ib tog, sub txhad tuav tau ua ib tog huv koj txhais teg. 18Mas thaus koj haiv tuabneeg has rua koj tas, ‘Koj yuav tsw qha rua peb paub tas ob tog ntoo nuav lub ntsab yog daabtsw lov?’ 19koj ca le has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv saamswm yuav muab Yauxej hab cov Yixayee kws koom Yauxej tog ntoo kws nyob huv Efa‑i txhais teg, hab muab Yuta tog ntoo lug koom ua ke, hab muab ob tog lug ua ke, sub txhad tuav tau ua ib tog rua huv kuv txhais teg.’ 20Thaus ob tog ntoo kws koj sau hov nyob huv koj txhais teg taab meeg puab, 21mas ca le has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav coj cov Yixayee tawm huv ib tsoom tebchaws kws puab moog nyob lawm lug, hab yuav sau zog puab huv txhua faab lug hab coj puab lug rua huv lub tebchaws kws yeej yog puab le. 22Hab kuv yuav ua kuas puab koom ua ib haiv tuabneeg rua huv lub tebchaws xwb, yog sau Yixayee tej roob. Hab yuav muaj tuab tug vaajntxwv kaav puab suavdawg. Puab yuav tsw ua ob haiv tuabneeg dua le lawm, hab tsw faib ua ob lub tebchaws dua le lawm. 23Puab yuav tsw ua rua puab qas puag tsuas ntawm qhov kws pe puab tej txoov daab hab ntawm puab tej hov txhua chaw kws ntxub kawg hab ntawm puab tej kev faav xeeb dua le lawm. Tassws kuv yuav cawm puab dim qhov kws puab faav xeeb ua txhum muaj txem, hab yuav ntxuav puab kuas huv. Mas puab yuav ua kuv haiv tuabneeg hab kuv yuav ua puab tug Vaajtswv.
24“ ‘Kuv tug qhev Tavi yuav ua vaajntxwv kaav puab, hab puab yuav muaj tuab tug yug yaaj xwb. Puab yuav ua lawv le kuv tej kevcai hab ua tuab zoo coj lawv le kuv tej kaab ke. 25Puab yuav nyob huv lub tebchaws kws mej tej laug nyob kws kuv muab pub rua kuv tug qhev Yakhauj. Puab hab puab cov mivnyuas hab tej mivnyuas hov le tub ki yuav nyob hov ntawd moog ib txhws. Kuv tug qhev Tavi yuav ua puab tug thawj moog ib txhws. 26Kuv yuav nrug puab sws cog lug kuas muaj kev thaaj yeeb, hab tej lug cog tseg hov yuav nyob moog ib txhws. Kuv yuav foom koob moov rua puab hab ua kuas puab fuam vaam coob, hab kuv yuav txawb lub chaw kws pe kuv rua huv plawv puab moog ib txhws. 27Kuv lub chaw nyob yuav nyob huv puab. Kuv yuav ua puab tug Vaajtswv hab puab yuav ua kuv haiv tuabneeg. 28Mas ib tsoom tebchaws yuav paub tas kuv kws yog Yawmsaub muab cov Yixayee cais ua cov kws dawb huv rua thaus lub chaw kws pe kuv nyob huv plawv puab moog ib txhws.’ ”