37

Dơnung Khul Tơlang Krô

1Tơngan Yahweh dŏ ƀơi kâo laih anŭn Ñu ba kâo tơbiă yua mơ̆ng Yang Bơngăt Yahweh hăng brơi kơ kâo dŏ amăng tŏng krah sa boh dơnung. Dơnung anŭn bă hăng tơlang mơnuih djai. 2Ñu ba kâo găn nao rai amăng anih anŭn laih anŭn kâo ƀuh lu biă mă khul tơlang ƀơi tơnah dơnung anŭn, jing khul tơlang krô biă mă yơh. 3Ñu tơña kơ kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, khul tơlang anai dưi hơdip mơ̆?”
 Kâo laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Khua Yang Yahweh hơi, kơnơ̆ng hơjăn Ih yơh thâo.”
4Giŏng anŭn, Ñu pơđar kơ kâo tui anai, “Pơhiăp laĭ lui hlâo bĕ kơ khul tơlang anŭn tui anai, ‘Ơ khul tơlang krô hơi, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh! 5Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp hăng khul tơlang anŭn: Kâo či ngă brơi kơ jua bơngăt mŭt amăng ƀing gih laih anŭn ƀing gih či hơdip yơh. 6Kâo či klôp mŭt arăt pơ ƀing gih laih anŭn ngă kơ asar hơmâo ƀơi ƀing gih kiăng kơ go̱m hĭ ƀing gih hăng klĭ. Kâo či pioh jua hơdip amăng ƀing gih laih anŭn ƀing gih či hơdip yơh. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.’ ”
7Tui anŭn, kâo laĭ lui hlâo tui hăng tơlơi Ñu pơđar kơ kâo yơh. Laih anŭn tơdang kâo hlak laĭ lui hlâo, hơmâo dơnai, jing dơnai khul tơlang čơdơ̆ng rai pơgop hrŏm hơbĭt yơh. 8Kâo lăng hăng ƀuh khul arăt hăng asar pơƀuh ƀơi khul tơlang anŭn laih anŭn klĭ go̱m hĭ gơñu, samơ̆ ƀu hơmâo jua hơdip ôh amăng ƀing gơñu.
9Giŏng anŭn, Ñu pơđar kơ kâo tui anai, “Laĭ lui hlâo bĕ kơ jua hơdip. Laĭ lui hlâo bĕ, Ơ ană mơnuih hơi, tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ơ jua hơdip hơi, rai bĕ mơ̆ng pă̱ bơnăh angĭn laih anŭn bluh ayŭh bĕ amăng mơnuih djai anŭn kiăng kơ ƀing gơñu dưi hơdip.’ ” 10Tui anŭn, kâo laĭ lui hlâo tui hăng tơlơi Ñu pơđar kơ kâo laih anŭn jua bơngăt mŭt amăng ƀing gơñu. Ƀing gơñu hơdip laih anŭn dŏ dơ̆ng yơh, jing sa grup ƀing ling tơhan lu biă mă.
11Giŏng anŭn, Ñu pơđar kơ kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, khul tơlang anŭn jing abih bang sang anŏ Israel yơh. Ƀing gơñu laĭ tui anai, ‘Khul tơlang ta jing krô laih anŭn tơlơi čang rơmang ta rơngiă hĭ laih. Ƀing ta djai hĭ abih laih.’ 12Hơnŭn yơh, laĭ lui hlâo bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ơ ƀing ană plei Kâo hơi, Kâo či pŏk khul anih pơsat ih laih anŭn ba ƀing gih tơbiă ƀing gih mơ̆ng khul pơsat anŭn. Kâo či ba ƀing gih wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn Israel dơ̆ng. 13Giŏng anŭn, ƀing gih, Ơ ană plei Kâo hơi, či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, tơdang Kâo pŏk khul anih pơsat gih laih anŭn ba tơbiă ƀing gih mơ̆ng khul pơsat anŭn. 14Kâo či pioh Yang Bơngăt Kâo amăng ƀing gih laih anŭn ƀing gih či hơdip yơh, laih anŭn Kâo či brơi kơ ƀing gih hơdip amăng anih lŏn gih pô. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih, sĭt Kâo hơmâo ngă laih, Yahweh pơhiăp laih.’ ”

Sa Boh Lŏn Čar Gah Yŭ Sa Čô Pơtao

15Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 16“Ơ ană mơnuih hơi, mă bĕ sa ƀĕ gai laih čih bĕ ƀơi gai anŭn tui anai, ‘Lŏm kơ Yudah hăng kơ ƀing Israel jing ƀing pơgop hăng ñu.’ Giŏng anŭn, mă bĕ sa ƀĕ gai pơkŏn dơ̆ng laih anŭn čih bĕ ƀơi gai anŭn tui anai, ‘Gai Ephraim, lŏm kơ Yôsêp laih anŭn kơ abih bang sang anŏ Israel pơgop hăng ñu.’ 17Pơgop glaĭ bĕ ƀing gơñu hrŏm hơbĭt amăng sa ƀĕ gai kiăng kơ ƀing gơñu či jing hĭ sa amăng tơngan ih.
18“Tơdang ƀing ană plei plei pla ih tơña kơ ih tui anai, ‘Hiư̆m ngă, ih ƀu či ruai kơ ƀing gơmơi tơlơi kiăng laĭ mơ̆ng tơlơi bruă anŭn ôh hă?’ 19Laĭ glaĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či mă gai Yôsêp, anŭn jing gai amăng tơngan Ephraim yơh, laih anŭn gai ƀing kơnung djuai Israel pơgop hăng ñu, laih anŭn pơgop glaĭ gai anŭn hăng gai Yudah, pơkra bĕ khul gai anŭn jing hĭ sa ƀĕ gai, laih anŭn dua ƀĕ gai anŭn či jing hĭ sa amăng tơngan ih yơh.’ 20Yơr đĭ bĕ ƀơi anăp mơta gơñu khul gai ih hơmâo čih laih ƀơi anŭn 21laih anŭn laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či tŭ mă ƀing Israel mơ̆ng ƀing lŏn čar jing anih ƀing gơñu hơmâo đuaĭ nao laih. Kâo či pơƀut glaĭ ƀing gơñu mơ̆ng abih bang kơnung djuai jum dar laih anŭn ba glaĭ ƀing gơñu pơ anih lŏn gơñu pô yơh. 22Kâo či ngă kơ ƀing gơñu jing sa lŏn čar amăng anih lŏn anŭn, jing ƀơi khul čư̆ čan Israel yơh. Či hơmâo sa čô pơtao git gai wai lăng abih bang ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu ƀu či hĭ dua lŏn čar ƀôdah pơkăh pơpha dua dêh čar dơ̆ng tah. 23Ƀing gơñu ƀu či pơgrĭ hĭ gơñu pô hăng khul rup trah hăng khul rup hơƀak drak ƀôdah hăng khul tơlơi soh gơñu dơ̆ng tah, yuakơ Kâo či pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng abih bang tơlơi soh lui wir gơñu, laih anŭn Kâo či pơrơgoh hĭ ƀing gơñu yơh. Ƀing gơñu či jing ană plei Kâo laih anŭn Kâo či jing Ơi Adai gơñu yơh.
24“ ‘Ding kơna Kâo Dawid či jing pơtao kơ ƀing gơñu laih anŭn abih bang ƀing gơñu či hơmâo sa čô pô wai yơh. Ƀing gơñu či đuaĭ tui khul tơlơi juăt Kâo laih anŭn pơñen djă̱ pioh khul tơlơi phiăn Kâo yơh. 25Ƀing gơñu či hơdip amăng anih lŏn Kâo pha brơi laih kơ ding kơna Kâo Yakôb hlâo adih, jing anih lŏn ƀing ơi adon gơñu hơdip laih. Ƀing gơñu hăng ƀing ană tơčô gơñu či hơdip pơ anih anŭn sui biă mă yơh, laih anŭn ding kơna Kâo Dawid yơh či jing khua moa gơñu hlŏng lar. 26Kâo či pơjing tơlơi pơgop rơnŭk rơno̱m hăng ƀing gơñu, anŭn či jing sa tơlơi pơgop hlŏng lar yơh. Kâo či pơkơjăp ƀing gơñu laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu đĭ kơyar lu tui, laih anŭn Kâo či pioh sang yang Kâo amăng ƀing gơñu hlŏng lar yơh. 27Anih Kâo dŏ či dŏ hăng ƀing gơñu yơh. Kâo či jing Ơi Adai gơñu laih anŭn ƀing gơñu či jing ană plei Kâo yơh. 28Giŏng anŭn, ƀing lŏn čar či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo, jing Yahweh, ruah laih ƀing Israel pioh hơjăn kơ Kâo pô, tơdang sang yang Kâo dŏ amăng ƀing gơñu hlŏng lar.’ ”