37

Tlung Bŏ hŏng Klang Krô

1Kngan Yêhôwa dôk ti kâo, leh anăn pŭ kâo hŏng Mngăt Myang Yêhôwa leh anăn dưm kâo hlăm krah tlung; tlung anăn bŏ hŏng klang. 2Ñu atăt kâo hiu ti krah klang anăn, leh anăn nĕ anei, mâo lu snăk hlăm tlung anăn, leh anăn nĕ anei diñu thu krô snăk. 3Ñu lač kơ kâo, “Ơ anak mnuih, dưi mơ̆ phung klang anei lŏ hdĭp?” Kâo lŏ wĭt lač, “Ơ Yêhôwa Aê Diê, ih thâo klei anăn.” 4Ñu lŏ lač kơ kâo, “Hưn êlâo bĕ kơ phung klang anei leh anăn lač kơ diñu, ‘Ơ phung klang krô, hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ. 5Snei klei Yêhôwa Aê Diê blŭ kơ phung klang anei: Nĕ anei, kâo srăng brei êwa mŭt hlăm diih, diih srăng lŏ hdĭp. 6Kâo srăng dưm aruăt ti dlông diih, srăng brei kđeh truh kơ diih, guôm diih hŏng klĭt, thut êwa hlăm diih, diih srăng lŏ hdĭp; leh anăn diih srăng thâo kâo jing Yêhôwa.’ ”
7Snăn kâo hưn êlâo tui si klei mtă leh kơ kâo; leh anăn êjai kâo hưn êlâo, mâo sa ênai, leh anăn nĕ anei, mâo lăn kpư̆ mgei leh anăn klang bi kkuh mbĭt, tui si mta diñu. 8Êjai kâo dlăng, mâo aruăt ti dlông diñu, leh anăn kđeh truh kơ diñu, leh anăn klĭt guôm diñu; ƀiădah amâo mâo êwa ôh hlăm diñu. 9Hlăk anăn Yêhôwa lač kơ kâo, “Hưn êlâo bĕ kơ klei bi êwa, hưn êlâo bĕ, Ơ anak mnuih, leh anăn lač kơ klei bi êwa, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Hriê bĕ, Ơ êwa mơ̆ng pă bĭt angĭn leh anăn thut bĕ kơ phung djiê anei, čiăng kơ diñu dưi lŏ hdĭp.’ ” 10 Snăn kâo hưn êlâo tui si ñu mtă leh kơ kâo, leh anăn êwa mŭt hlăm diñu; leh anăn diñu lŏ hdĭp, dôk dơ̆ng, jing sa phung kahan lu êdimima.
11Leh anăn ñu lač kơ kâo, “Ơ anak mnuih, klang anei jing kluôm sang Israel. Nĕ anei, diñu lač, ‘Klang drei jing krô leh, leh anăn klei drei čang hmăng luč leh; arăng bi luč hĕ drei leh.’ 12Snăn hưn êlâo bĕ leh anăn lač kơ diñu, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei kâo srăng pŏk msat diih leh anăn bi kbiă diih mơ̆ng msat, Ơ phung ƀuôn sang kâo; leh anăn kâo srăng lŏ atăt diih wĭt kơ čar Israel. 13Leh anăn diih srăng thâo kâo jing Yêhôwa tơdah kâo pŏk msat diih leh anăn bi kbiă diih mơ̆ng msat, Ơ phung ƀuôn sang kâo. 14Leh anăn kâo srăng dưm Mngăt Myang kâo hlăm diih, leh anăn diih srăng hdĭp, leh anăn kâo srăng dưm diih hlăm čar diih pô. Hlăk anăn diih srăng thâo kâo gơ̆ Yêhôwa blŭ leh, leh anăn kâo bi sĭt leh klei anăn, Yêhôwa lač.’ ”

Klei Lŏ Bi Mguôp Phung Yuđa hŏng Phung Israel

15Yêhôwa blŭ kơ kâo: 16“Ơ anak mnuih, mă sa ƀĕ giê kyâo leh anăn čih bĕ ti giê anăn, ‘Kơ phung Yuđa leh anăn kơ phung anak Israel bi mguôp mbĭt hŏng ñu;’ leh anăn mă sa ƀĕ giê kyâo mkăn leh anăn čih ti ñu, ‘Kơ phung Yôsep (giê phung Êphraim) leh anăn kơ jih sang Israel bi mguôp mbĭt hŏng ñu.’ 17Leh anăn bi mtuôp diñu mbĭt jing sa ƀĕ giê, čiăng kơ diñu dưi jing sa hlăm kngan ih. 18Tơdah phung ƀuôn sang ih êmuh, ‘Ih amâo srăng bi êdah kơ hmei mơ̆ si tô hmô klei anei?’ 19lač bĕ kơ diñu, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei, kâo giăm mă giê mơ̆ng phung Yôsep, giê anăn hlăm kngan phung Êphraim leh anăn phung găp djuê Israel mbĭt hŏng ñu; kâo srăng bi mtuôp giê anăn hŏng giê phung Yuđa, leh anăn mjing diñu sa ƀĕ giê, čiăng kơ diñu dưi jing sa hlăm kngan kâo.’ 20Tơdah ih djă giê ih čih anăn ti anăp ală diñu, 21snăn lač bĕ kơ diñu, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei, kâo srăng mă phung anak čô ƀuôn sang Israel mơ̆ng phung găp djuê mnuih diñu nao dôk leh, leh anăn kâo srăng bi kƀĭn diñu mơ̆ng tar ƀar leh anăn atăt diñu wĭt kơ čar diñu pô. 22Kâo srăng mjing diñu sa găp djuê hlăm čar ti dlông čư̆ Israel; leh anăn sa čô mtao srăng kiă kriê jih jang diñu; diñu amâo srăng lŏ jing dua găp djuê ôh, leh anăn amâo lŏ bi mbha jing dua boh ƀuôn ala mtao ôh. 23Diñu amâo srăng lŏ bi čhŏ diñu pô hŏng rup yang diñu leh anăn mnơ̆ng diñu ngă kâo bi êmut, amâodah hŏng klei soh diñu ngă leh; ƀiădah kâo srăng bi mtlaih diñu mơ̆ng jih klei diñu lui wir hlăm klei ngă soh, leh anăn kâo srăng bi doh diñu; diñu srăng jing phung ƀuôn sang kâo, leh anăn kâo srăng jing Aê Diê diñu.
24 Dĭng buăl kâo Y-Đawit srăng jing mtao kiă kriê diñu, leh anăn jih jang diñu srăng mâo sa čô mgăt biăp. Diñu srăng tui hlue klei kâo mtă leh anăn răng ngă tui klei bhiăn kâo. 25Diñu srăng dôk hlăm čar phung aê diih dôk leh, čar anăn kâo brei leh kơ dĭng buăl kâo Y-Yakôp, diñu leh anăn phung anak diñu leh anăn phung čô diñu hlŏng lar; leh anăn Y-Đawit dĭng buăl kâo srăng jing khua diñu hlŏng lar. 26Kâo srăng ngă sa klei bi mguôp kơ klei êđăp ênang mbĭt hŏng diñu; klei anăn srăng jing klei bi mguôp hlŏng lar mbĭt hŏng diñu; kâo srăng hơêč hmưi kơ diñu leh anăn bi lar êngŭm diñu, leh anăn kâo srăng dưm adŭ doh jăk kâo ti krah diñu hlŏng lar. 27 Anôk kâo dôk srăng dôk mbĭt hŏng diñu, kâo srăng jing Aê Diê diñu, leh anăn diñu srăng jing phung ƀuôn sang kâo. 28Hlăk anăn phung găp djuê mnuih srăng thâo kâo jing Yêhôwa pô bi doh phung Israel, tơdah adŭ doh jăk kâo dôk ti krah diñu nanao hlŏng lar.’ ”