38

Cev Vajtswv Lus Tawmtsam Nkos

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li cev kuv tej lus cem Nkos uas yog tus vajntxwv kav lub nroog Mesej thiab Tunpas uas nyob hauv tebchaws Mankos. Koj cia li cev kuv tej lus cem nws 3thiab hais rau nws hais tias tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, kuv yog nws tus yeebncuab. 4Kuv yuav muab nws tig rov qab thiab muab nuv chob nws lub puabtsaig, cab nws, nws cov tubrog, nws cov nees thiab cov tubrog caij nees rov qab. Cov tubrog ntawd coob heev, lawv coj cuabyeej ua rog: coj daim thaiv hniav ntaj, sia siv thiab coj ntaj. 5Cov tubrog Pawxias, Sudas thiab Linpias los nrog nws tuaj, thiab tagnrho cov tubrog ntawd puavleej muaj daim thaiv hniav ntaj thiab muaj kausmom hlau. 6Cov tubrog uas nyob hauv Nkaumes thiab Npethes Taunkamas sab qaumteb thiab muaj lwm haivneeg tej tubrog coob heev nrog nws tuaj. 7Nkos thiab cov tubrog uas nws kav cia li npaj kom txhij. 8Ntau xyoo tom qab nws yuav mus ntaus lub tebchaws uas cov neeg nyuam qhuav rov hauv lwm tebchaws los nyob, thiab lawv nyob tsis ntshai kev tsov kev rog. Nws yuav mus vij cov Yixalayees tej roob uas nyob qhuav nquas tau ntau xyoo los lawm, tiamsis nimno cov neeg ntawd nyob tso siab lug. 9Nws thiab nws cov tubrog nrog lwm haivneeg cov tubrog ua ke mus ntaus rog ib yam li nthwv nagxob nagcua thiab ib yam li tauv huab los roos lub tebchaws.”
10Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau Nkos hais tias, “Thaum txog lub sijhawm ntawd koj yuav xav thiab npaj ua phem. 11Koj hais tias, ‘Kuv yuav mus vij lub tebchaws uas tej zos tsis muaj ntsayeej thaiv; kuv yuav tua cov neeg uas nyob tso siab lug. Lawv tej zos tsis muaj ntsayeej thiab tsis muaj roojvag thaiv.’ 12Koj yuav huab cov neeg uas nyob hauv cov nroog uas yav tas los twb raug puastsuaj ib zaug lawm. Lawv tawm hauv lwm tebchaws rov los sib sau ua ke, nimno lawv muaj tsiaj txhu, muaj tebchaws thiab nyob hauv plawv ntiajteb. 13Cov neeg Senpas, Dedas, thiab cov tub lag tub luam uas nyob hauv cov nroog tim tebchaws Xapees yuav tuaj nug koj hais tias, ‘Koj twb txhij tau tubrog mus tua rog thiab huab khoom lawm los? Puas yog koj xav tau nyiaj tau kub, tsiaj txhu, thiab khoom noj khoom haus nplua mias rov los tsev?’ ”
14Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais kom kuv mus cev tus TSWV tej lus rau Nkos hais tias, “Nimno, kuv haivneeg Yixalayees nyob tso siab lug, koj yuav sawv kev 15ntawm koj qhov chaw uas nyob sab qaumteb coj koj cov tubrog thiab lwm haivneeg cov tubrog uas coob heev tuaj, cov tubrog ntawd txhua tus puavleej caij nees. 16Koj yuav tuaj tua kuv haivneeg Yixalayees ib yam li nagxob nagcua los thoob plaws lub tebchaws. Thaum txog lub sijhawm ntawd, kuv yuav kom koj mus tua kuv lub tebchaws. Qhov uas kuv cia koj ua li ntawd ua rau ntau haivneeg paub hais tias kuv yog tus TSWV uas dawbhuv. 17Koj yog tus uas ntau xyoo dhau los kuv cov tubtxib uas yog cov Yixalayees cov cev Vajtswv lus tau hais tias txog thaum ntawd kuv yuav coj koj tuaj tua cov Yixalayees.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.

Vajtswv Rau Txim rau Nkos

18Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Hnub uas Nkos tuaj tua cov Yixalayees, kuv yuav chim heev. 19Thaum kuv chim thiab npautaws, kuv txojkev chim yuav kub cuag hluavtaws, hnub ntawd av yuav qeeg loj heev nyob hauv cov Yixalayees lub tebchaws. 20Tej ntses, tej noog, tej tsiaj loj tsiaj me thiab txhua tus neeg uas nyob hauv ntiajteb puavleej ntshai kuv tshee hnyo. Tej roob siab yuav nphau, tej roob zeb roob tsuas yuav ua zog koog thiab tej ntsayeej yuav pob tas. 21Kuv yuav tso kev puastsuaj los ua rau Nkos ntshai heev, ces Nkos cov tubrog yuav rho ntaj rov sib tua. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. 22Kuv yuav rau txim rau Nkos kom raug kab mob thiab muaj kev sib ntaus sib tua. Kuv yuav tso nagxob nagcua nrog lawg thiab nplaim hluavtaws leejfaj los rau nws, nws cov tubrog thiab lwm haivneeg cov tubrog. 23Qhov uas kuv ua li ntawd yog qhia rau lwm haivneeg paub hais tias kuv yog tus muaj hwjchim loj thiab yog tus uas dawbhuv. Lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”