38

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Y-Gôk

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2 “Ơ anak mnuih, wir bĕ ƀô̆ ih phă Y-Gôk hlăm čar Magôk, khua kơ phung Rôs, phung Mêsek, leh anăn phung Tubal, leh anăn hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng ñu 3leh anăn lač: ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng ih, Ơ Y-Gôk, khua kơ phung Rôs, phung Mêsek, leh anăn phung Tubal; 4leh anăn kâo srăng bi wir ih leh anăn dưm knuăk hlăm kang ih, leh anăn kâo srăng atăt ih kbiă mbĭt hŏng jih jang phung kahan ih, aseh leh anăn phung kahan đĭ aseh, jih jang diñu hơô ênŭm ao msei, sa phung lu, jih jang diñu djă khil điêt, khil prŏng leh anăn đao gưm. 5Phung Persơ, phung Kus, leh anăn phung Put dôk mbĭt hŏng diñu, jih jang diñu mâo khil leh anăn đuôn msei; 6wăt phung Gômer leh anăn jih jang phung lu ñu; phung Bet-Tôgarma mơ̆ng kdriêl čar dưr mbĭt hŏng jih jang phung lu ñu — lu phung ƀuôn sang dôk mbĭt hŏng ih.
7Kăp răng bĕ leh anăn prăp êmiêt bĕ, ih leh anăn jih jang phung lu bi kƀĭn leh mbĭt hŏng ih, leh anăn brei ih jing khua kăp gai diñu. 8Êgao lu hruê arăng srăng iêu ih; hlăm ênuk knhal tuč ih srăng nao bi blah hŏng čar arăng bi rai hŏng klei bi blah leh anăn lŏ mdơ̆ng leh, čar arăng bi kƀĭn leh phung ƀuôn sang mơ̆ng lu găp djuê mnuih ti dlông čư̆ Israel, jing anôk ênguôl mơ̆ng ênuk êlâo; phung ƀuôn sang čar anăn arăng atăt bi kbiă leh mơ̆ng phung găp djuê mnuih leh anăn ară anei jih jang diñu dôk hŏng klei hơĭt. 9Ih srăng ksŭng phă anăp, truh msĕ si angĭn êbŭ, ih srăng jing msĕ si knam guôm čar, ih, jih jang phung lu ih, leh anăn lu phung ƀuôn sang mkăn mbĭt hŏng ih.’ ”
10Snei Yêhôwa Aê Diê lač: “Hlăm hruê anăn ih srăng mâo klei mĭn leh anăn mkra hdră klei ngă jhat 11leh anăn lač, ‘Kâo srăng đĭ ngă kơ čar mâo ƀuôn amâo mâo mnư̆ ôh; kâo srăng ngă kơ phung ƀuôn sang dôk êđăp ênang leh anăn hŏng klei hơĭt, jih jang diñu dôk hlăm anôk amâo mâo mnư̆ ôh, leh anăn anôk amâo mâo giê kal amâodah ƀăng jang ôh; 12čiăng plah mă mnơ̆ng leh anăn djă ba mnơ̆ng plah, čiăng ngă kơ anôk ênguôl mâo mnuih dôk leh, leh anăn ngă kơ phung ƀuôn sang arăng bi kƀĭn leh mơ̆ng phung găp djuê mnuih, diñu mâo leh lu êmô leh anăn dŏ dô, phung dôk ti krah lăn ala.’ 13Phung Sêba leh anăn phung Dêdan leh anăn phung čhĭ mnia mơ̆ng phung Tarsis leh anăn jih jang êđai êmông gu ñu srăng lač kơ ih, ‘Ih hriê leh čiăng plah mă mnơ̆ng mơ̆? Ih bi kƀĭn leh phung lu ih čiăng djă ba mnơ̆ng plah mơ̆, čiăng djă ba prăk leh anăn mah, čiăng atăt ba êmô biăp leh anăn dŏ dô, čiăng plah mă lu mnơ̆ng mơ̆?’
14Kyuanăn, Ơ anak mnuih, hưn êlâo bĕ leh anăn lač kơ Y-Gôk: ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Ti hruê phung ƀuôn sang kâo Israel dôk hŏng klei hơĭt, amâo djŏ hĕ ih srăng thâo klei anăn? 15Leh anăn ih srăng hriê mơ̆ng anôk ih pô mơ̆ng anôk kbưi hĭn hlăm čar dưr, ih leh anăn lu phung ƀuôn sang mbĭt hŏng ih, jih jang phung diñu đĭ aseh, sa phung lu, sa phung kahan jhŏng ktang; 16diih srăng hriê bi kdơ̆ng hŏng phung ƀuôn sang kâo Israel msĕ si knam guôm čar. Hlăm ênuk knhal tuč, Ơ Y-Gôk kâo srăng atăt diih ngă kơ čar kâo, čiăng kơ phung găp djuê mnuih dưi thâo kral kâo, tơdah, hŏng ih kâo bi êdah klei doh jăk kâo ti anăp ală diñu.’
17‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Amâo djŏ hĕ ih jing pô kâo blŭ leh hlăm ênuk êlâo hŏng phung dĭng buăl kâo phung khua pô hưn êlâo Israel, phung hưn êlâo êjai lu thŭn hlăm ênuk anăn kơ kâo srăng atăt ih hriê bi kdơ̆ng hŏng diñu? 18Ƀiădah hlăm hruê anăn tơdah Y-Gôk srăng hriê ngă kơ čar Israel, Yêhôwa Aê Diê lač, klei kâo ngêñ srăng đĭ hlơr. 19Kyuadah hlăm klei kâo trih leh anăn hlăm klei kâo ngêñ hlơr kâo hưn, ti hruê anăn srăng mâo klei yơ̆ng lăn ala ktang hlăm čar Israel; 20kan hlăm êa ksĭ, čĭm čap hlăm adiê, hlô mnơ̆ng hlăm dliê, jih jang mnơ̆ng êbat ban ti lăn, leh anăn jih jang mnuih dôk ti rŏng lăn ala srăng ktư̆ yơ̆ng ti anăp kâo, leh anăn phung čư̆ srăng klưh, phung čư̆ dơ̆ng srăng dlưh, leh anăn jih jang mnư̆ srăng êbuh ti lăn. 21Kâo srăng iêu sa ƀĕ đao gưm ngă kơ Y-Gôg ti dlông jih čư̆ kâo,’ Yêhôwa Aê Diê lač; ‘đao gưm grăp čô srăng ngă kơ ayŏng adei ñu pô. 22Kâo srăng phat kđi ñu hŏng klei ruă bi mdjiê leh anăn hŏng klei tuh êrah; kâo srăng tuh ti ñu, ti phung lu ñu leh anăn phung ƀuôn sang lu mbĭt hŏng ñu, êa hjan prŏng, klŏ êa pliêr, pui leh anăn boh tâo pui. 23Snăn kâo srăng bi êdah klei prŏng kâo leh anăn klei doh jăk kâo, leh anăn bi êdah kâo pô kơ ală lu găp djuê mnuih. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.’ ”