39

Gokc Zuqc Suei

1“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc douc waac gorngv Gokc. Oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Mesekv caux Tu^mban nyei domh bieiv zeiv, Gokc, aah! Yie caux meih zoux win-wangv aqv. 2Yie oix guinh meih nzuonx, zunc meih hungx jienv wuov ndaangc mingh. Yie oix dorh meih yiem baqv bung go jiex nyei dorngx mingh taux I^saa^laa^en nyei mbong. 3Yie oix mborqv meih nyei zaaix jieqv buoz nanv nyei juang-zinx ndortv yaac bun yiem meih nyei mbiaauc jieqv buoz nyei forng ndortv mingh. 4Meih caux meih nyei yietc zungv jun-baeng, liemh caux meih gapv doic nyei ziex guoqv mienh, oix yiem I^saa^laa^en nyei mbong zuqc daic. Yie oix zorqv meih jiu bun nyungc-nyungc domh jaangv caux lomc-huaang nyei hieh zoih zoux nyanc nyei ga'naaiv. 5Meih oix zuqc yiem lomc-huaang king njiec weic zuqc yie gorngv liuz aqv. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac. 6Yie oix bun douz njiec Maagokc caux baengh orn yiem koiv-hlen nyei mienh. Wuov zanc ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.
7“ ‘+“Yie oix yiem yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, mbu'ndongx bun ninh mbuo hiuv duqv yie nyei cing-nzengc mbuox. Yiem naaiv mingh yie maiv bun yie nyei cing-nzengc mbuox zuqc maaih uix. Maanc guoqv mienh ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, se yiem I^saa^laa^en mbu'ndongx zoux Cing-Nzengc Wuov Dauh.” 8Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Wuov norm hnoi oix taux. Ndongc haaix zungv oix cuotv daaih. Naaiv se yie gorngv nyei hnoi.”
9“ ‘Yiem I^saa^laa^en nyei norm-norm zingh nyei mienh oix cuotv mingh zorqv wuoqc ginc buov douz, se zorqv domh torngv-baaih, fiuv-torngv-baaih, juang-zinx caux forng, ndiangx-ndonx caux cang, longc dorngx zaangh buov buangv siec hnyangx. 10Ninh mbuo maiv zuqc yiem lomc-huaang fai gemh gaeqv zaangh, weic zuqc ninh mbuo maaih wuov deix wuoqc ginc dorngx zaangh buov. Ninh mbuo ziouc caangv dongh caangv ninh mbuo nyei ga'naaiv wuov deix, yaac luv dongh luv ninh mbuo wuov deix mienh. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.

Biopv Gokc

11“ ‘Taux wuov hnoi yie oix bun Gokc yiem I^saa^laa^en maaih zouv-gemh, se yiem Koiv nyei dong bung maengx, mienh jiex mingh jiex daaih nyei horngz. Zouv-gemh ziouc dangv jienv jiex mingh jiex daaih nyei mienh, weic zuqc Gokc caux ninh nyei zuangx mienh camv zungv zangx jienv wuov. Mienh oix cuotv mbuox heuc wuov norm dorngx benx Haamon Gokc Horngz.
12“ ‘I^saa^laa^en nyei zeiv-fun oix zuqc longc siec hlaax nyieqc biopv ninh mbuo weic saax deic-bung cing-nzengc daaih. 13Deic-bung nyei zuangx mienh ziouc biopv ninh mbuo. Dongh yie bun mienh buatc yie nyei njang-laangc wuov hnoi, ninh mbuo ziouc duqv mengh dauh. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
14“ ‘Ninh mbuo oix paaiv deix mienh zanc-zanc youh mingh youh daaih gormx deic-bung biopv dongh zengc njiec yiem jienv ndau-beih nyei sei, weic saax deic-bung cing-nzengc. Wuov deix siec hlaax nyieqc jiex liuz, ninh mbuo oix zuqc cuotv mingh lorz. 15Wuov deix mienh yiem deic-bung jiex mingh jiex daaih nyei ziangh hoc, da'faanh buatc diuh mienh nyei mbungv, ninh ziouc zoux norm jangx-hoc yiem mbungv nyei ga'hlen. Nqa'haav zangx sei nyei mienh daaih dorh mingh zangx yiem Haamon Gokc nyei Horngz.’ 16(Yiem naaic aengx maaih norm zingh heuc Haa^mo^naa.) Ninh mbuo ziouc hnangv naaic saax deic-bung.
17“Baamh mienh aah! Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. Meih oix zuqc heuc nyungc-nyungc norqc caux lomc-huaang nyei yietc zungv hieh zoih. Oix zuqc gorngv, ‘Meih mbuo gapv zunv daaih maah! Yiem faam-bung feix louc daaih nyanc yie weic meih mbuo liuc leiz ziec liuz nyei orv, se yiem I^saa^laa^en nyei mbong domh ziec. Yiem wuov meih mbuo duqv nyanc orv hopv nziaamv. 18Meih mbuo duqv nyanc henv haic nyei baeng nyei orv, hopv lungh ndiev nyei domh bieiv zeiv nyei nziaamv, hnangv ninh mbuo benx ba'gi yungh gouv caux ba'gi yungh dorn, yungh caux ngongh gouv. Naaiv deix yietc zungv benx Mbaasaan junc nyei saeng-kuv. 19Meih mbuo nyanc dongh yie weic meih mbuo liuc leiz fongc horc ziec nyei, meih yaac duqv nyanc orv-junc beuv taux zungx yaac hopv nziaamv taux nquin. 20Yiem yie mbenc nyei dieh meih mbuo duqv nyanc maaz caux geh maaz baeng, caux henv haic nyei mienh caux nyungc-nyungc mborqv jaax henv nyei baeng nyei orv.’ Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.

I^saa^laa^en Aengx Oix Duqv Longx Hnangv Loz Wuov Nor

21“Ziouv gorngv, ‘Yie oix bun yie nyei njang-laangc hinc cuotv yiem maanc guoqv mbu'ndongx. Maanc fingx mienh ziouc buatc yie hnangv haaix nor dingc zuiz yaac longc qaqv zoux bun ninh mbuo. 22Yiem naaiv hnoi mingh, nqa'haav I^saa^laa^en nyei zeiv-fun ziouc hiuv duqv yie se Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 23Maanc guoqv mienh ziouc hiuv duqv I^saa^laa^en nyei zeiv-fun zuqc guaatv mingh se laaix ninh mbuo nyei zuiz, weic zuqc ninh mbuo maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun yie. Yie ziouc buang hmien maiv mangc ninh mbuo, yaac zorqv ninh mbuo jiu bun yiem ninh mbuo nyei win-wangv nyei buoz-ndiev. Ninh mbuo yietc zungv ziouc zuqc nzuqc ndaauv daix. 24Yie ziux ninh mbuo maiv cing-nzengc nyei jauv caux ninh mbuo zoux dorngc nyei sic zoux bun ninh mbuo. Yie yaac buang yie nyei hmien, maiv mangc ninh mbuo.
25“Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Ih zanc yie oix bun Yaakopv nyei zeiv-fun duqv longx hnangv loz wuov nor. Da'faanh I^saa^laa^en nyei zeiv-fun yie oix korv-lienh, yaac oix beu jienv yie nyei cing-nzengc mbuox. 26Ninh mbuo duqv baengh orn nyei yiem ninh mbuo ganh nyei deic-bung yaac maiv maaih haaix dauh haeqv ninh mbuo gamh nziex wuov zanc, ninh mbuo ziouc la'kuqv zinh ndaangc ninh mbuo maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun yie caux ninh mbuo ganh zuqc nyaiv nyei jauv aqv. 27Yie yiem maanc fingx dorh ninh mbuo nzuonx yaac yiem ninh mbuo nyei win-wangv nyei deic-bung siou ninh mbuo zunv wuov zanc, yie oix longc ninh mbuo dorng jienv ziex guoqv mienh biux mengh yie cing-nzengc. 28Wuov zanc ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, weic zuqc maiv gunv yie bun ninh mbuo zuqc guaatv mingh maanc guoqv mienh mbu'ndongx, nqa'haav yie aengx siou zunv ninh mbuo, dorh ninh mbuo nzuonx ninh mbuo nyei buonv-deic-bung. Yie maiv liouh yietc dauh yiem ganh guoqv mienh mbu'ndongx. 29Yie dox yie nyei Singx Lingh njiec I^saa^laa^en nyei zeiv-fun wuov zanc, yie maiv aengx buang yie nyei hmien maiv mangc ninh mbuo.’ Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.”