3

1Laih anŭn Ñu pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih, ƀơ̆ng bĕ hơget gơnam ƀơi anăp ih, ƀơ̆ng bĕ tơkŭl hră anŭn. Giŏng anŭn, nao pơhiăp bĕ hăng sang anŏ ƀing Israel.” 2Tui anŭn, kâo ha̱ amăng bah kâo laih anŭn Ñu brơi kơ kâo tơkŭl hră anŭn kiăng kơ ƀơ̆ng yơh.
3Giŏng anŭn, Ñu pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih, ƀơ̆ng bĕ tơkŭl hră Kâo či brơi kơ ih anai laih anŭn trơi bĕ hăng hră anŭn.” Tui anŭn, kâo ƀơ̆ng hĭ yơh. Hră anŭn mơmĭh kar hăng ia hơni yơh ƀơi amăng bah kâo.
4“Ơ ană mơnuih hơi, ră anai nao bĕ pơ sang anŏ ƀing Israel laih anŭn pơhiăp bĕ hơdôm boh hiăp Kâo hăng ƀing gơñu. 5Kâo ƀu pơkiaŏ nao ih pơ ƀing ană plei pơhiăp tơlơi pơhiăp tuai tơnap ôh, samơ̆ pơ sang anŏ ƀing Israel yơh, 6ƀu djơ̆ nao pơ ƀing ană plei pơhiăp tơlơi pơhiăp tuai tơnap, jing hơdôm boh hiăp ih ƀu dưi thâo hluh ôh. Sĭt yơh tơdah Kâo pơkiaŏ ih nao pơ ƀing gơñu, ƀing gơñu či hơmư̆ kơ ih yơh. 7Samơ̆ sang anŏ ƀing Israel ƀu kiăng hơmư̆ kơ tơlơi ih ôh yuakơ ƀing gơñu ƀu kiăng hơmư̆ kơ Kâo ôh, yuakơ abih sang anŏ ƀing Israel jing khăng akŏ hăng kơpĭl biă mă yơh. 8Samơ̆ Kâo či ngă brơi kơ ih ƀu tơdu rơun ôh samơ̆ jing hĭ khăng kar hăng ƀing gơñu khăng mơ̆n. 9Kâo či ngă brơi kơ athơi ih khăng kar hăng pơtâo khăng, jing khăng hloh kơ pơtâo diamôn yơh. Anăm huĭ bra̱l kơ ƀing gơñu ƀôdah kơ tơlơi ƀing gơñu pơhuĭ ôh, wơ̆t tơdah ƀing gơñu jing sa sang anŏ tơgŭ pơkơdơ̆ng yơh.”
10Laih anŭn Ñu pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, “Ơ ană mơnuih, hơmư̆ pơñen bĕ laih anŭn hơdơr bĕ abih bang boh hiăp Kâo pơhiăp hăng ih. 11Ră anai nao bĕ pơ ƀing ayŏng adơi plei pla ih amăng lŏn čar tuai laih anŭn pơhiăp bĕ hăng ƀing gơñu. Pơhiăp bĕ hăng ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,’ wơ̆t tơdah ƀing gơñu hơmư̆ ƀôdah ƀu hơmư̆ ôh.”
12Giŏng anŭn, Yang Bơngăt yŏng đĭ kâo laih anŭn kâo hơmư̆ gah rŏng kâo sa dơnai pơgrao kraih, kwưh kiăng tơlơi ang yang Yahweh arăng pŭ̱ đĭ amăng anih dŏ Ñu! 13Anŭn jing dơnai khul čăng hơdôm hlô hơdip anŭn yơh pưh klă̱ hăng tơdruă laih anŭn dơnai khul pong jĕ ƀơi ƀing gơñu, jing sa dơnai pơgrao kơtang biă mă. 14Giŏng anŭn, Yang Bơngăt yŏng đĭ kâo hăng ba pơđuaĭ hĭ kâo laih anŭn kâo pơmưn kơ tơlơi phĭ̱ hăng tơlơi hil jua bơngăt kâo, hrŏm hăng tơngan kơtang Yahweh ƀơi kâo yơh. 15Kâo nao pơ ƀing dŏ ataih mơ̆ng lŏn čar pô ƀơi plei Têl-Abib jĕ ƀơi krong Kêbar. Pơ anih anŭn yơh ƀing gơñu hơdip, kâo dŏ be̱r hrŏm hăng ƀing gơñu amăng tơjuh hrơi, jing hli̱ng hla̱ng biă mă yơh.

Tơlơi Pơkơđiăng Kơ Ƀing Israel

16Ƀơi hơnăl tuč kơ tơjuh hrơi boh hiăp Yahweh truh ƀơi kâo tui anai: 17“Ơ ană mơnuih, Kâo hơmâo pơjing laih ih jing pô dŏ gak brơi kơ sang anŏ ƀing Israel. Tui anŭn, hơmư̆ bĕ boh hiăp Kâo pơhiăp laih anŭn pơkơđiăng bĕ ƀing gơñu mơ̆ng Kâo. 18Tơdang Kâo pơhiăp kơ mơnuih sat ƀai tui anai, ‘Sĭt ih či djai yơh,’ laih anŭn ih ƀu pơkơđiăng kơ ñu ƀôdah pơhiăp pơtrŭt pơwĕh hĭ ñu ôh mơ̆ng khul jơlan sat ƀai ñu kiăng kơ pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu, pô sat ƀai anŭn či djai hĭ yuakơ tơlơi soh ñu pô yơh, laih anŭn Kâo či yap drah ñu anŭn ƀơi ih yơh. 19Samơ̆ tơdah ih pơkơđiăng laih pô sat ƀai anŭn laih anŭn ñu ƀu wĕh đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng tơlơi soh sat ƀôdah mơ̆ng khul jơlan sat ƀai ñu, ñu djai yuakơ tơlơi soh ñu pô yơh, samơ̆ ih hơmâo pơklaih hĭ laih ih pô.
20“Laih anŭn dơ̆ng, tơdang sa čô tơpă hơnơ̆ng wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu hăng ngă tơlơi sat ƀai, laih anŭn Kâo pioh tơlơi pơgăn ƀơi anăp ñu, ñu či djai yơh. Yuakơ ih ƀu pơkơđiăng kơ ñu ôh, ñu či djai hĭ yuakơ tơlơi soh ñu. Hơdôm tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu ngă laih Kâo ƀu či hơdơr dơ̆ng tah laih anŭn Kâo či yap drah ñu ƀơi ih yơh. 21Samơ̆ tơdah ih pơkơđiăng pô tơpă hơnơ̆ng anŭn kơ tơlơi anăm ngă soh laih anŭn ñu ƀu ngă soh ôh, sĭt ñu či hơdip yơh yuakơ ñu tŭ tơlơi pơkơđiăng laih anŭn ih či pơklaih hĭ ih pô yơh.”
22Tơngan Yahweh dŏ ƀơi kâo pơ anih anŭn laih anŭn Ñu pơhiăp hăng kâo tui anai, “Tơgŭ nao bĕ pơ anih tơhnă̱ laih anŭn Kâo či pơhiăp hăng ih pơ anih anŭn.” 23Tui anŭn, kâo tơgŭ tơbiă nao pơ anih tơhnă̱ yơh. Laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh hlak dŏ pơ anih anŭn, jing kar hăng tơlơi ang yang Kâo hơmâo ƀuh laih jĕ ƀơi krong Kêbar laih anŭn kâo akŭp trŭn ƀô̆ kâo yơh.
24Giŏng anŭn, Yang Bơngăt rai ƀơi kâo laih anŭn pơtơgŭ đĭ kâo yơh. Ñu pơhiăp hăng kâo tui anai, “Nao bĕ, krư̆ hĭ bĕ ih pô amăng sang ih pô. 25Bơ kơ ih, Ơ ană mơnuih hơi, ƀing gơñu či akă hĭ hăng khul hrĕ. Ƀing gơñu či akă hĭ ih kiăng kơ ih ƀu dưi tơbiă nao amăng ƀing ană plei ôh. 26Kâo či ngă brơi kơ jơlah ih đo̱m hĭ hăng ôk amăng bah ih kiăng kơ ih dŏ rơiăt hĭ ƀu dưi ƀuăh kơ ƀing gơñu ôh, wơ̆t tơdah ƀing gơñu jing sa sang anŏ tơgŭ pơkơdơ̆ng yơh. 27Samơ̆ tơdang Kâo pơhiăp hăng ih, Kâo či pŏk amăng bah ih laih anŭn či pơhiăp hăng ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp.’ Hlơi pô či hơmư̆, brơi bĕ kơ ñu hơmư̆, laih anŭn hlơi pô či hơngah hĭ, brơi bĕ kơ ñu hơngah hĭ, yuakơ ƀing gơñu jing sa sang anŏ tơgŭ pơkơdơ̆ng yơh.