40

Laauc Yaangh Nyei Sic Bun Cing Nqa'haav Hingv Wuov Norm Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(E^se^ken 40:1-48:35)

Ziouv Dorh E^se^ken Mingh Ye^lu^saa^lem

1Yie mbuo zuqc guaatv mingh nyic ziepc hmz hnyangx wuov hnyangx, se Ye^lu^saa^lem zuqc baaic waaic nqa'haav ziepc feix hnyangx, bieqc siang-hnyangx saeng-ziepc wuov hnoi, dongh wuov hnoi Ziouv nyei qaqv yiem yie nyei sin, ninh ziouc dorh yie mingh. 2Yiem laauc yaangh nyei sic Tin-Hungh dorh yie mingh taux I^saa^laa^en Deic-Bung, bun yie yiem norm hlang haic nyei mbong. Yiem mbong gu'nguaaic nyei naamh bung maaih nyungc zeiv hnangv norm zingh nor. 3Ninh dorh yie taux wuov, yie buatc laanh mienh, mou zeiv hnangv dongh siqv, souv jienv laatc nyei gaengh ndaangc. Buoz nanv jienv la'maah hlaang caux biaav-ndorqc. 4Wuov laanh mienh gorngv mbuox yie, “Baamh mienh nyei dorn aah! Oix zuqc longc meih nyei m'zing mangc yaac longc meih nyei m'normh muangx longx. Oix zuqc longc hnyouv mangc yie bun meih buatc nyei yietc zungv. Se weic naaiv yie cingx dorh meih daaih naaiv. Da'faanh meih buatc nyei, meih oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh.”

Dong Bung Bieqc Laatc Gaengh Nyei Jauv

5Yie buatc zaangc Tin-Hungh nyei biauv huing nzuonx nyei dorngx maaih laatc weih gormx. Wuov laanh mienh nanv jienv ndorqc nyei biaav, ndaauv juqv ndorqc. Mouz ndorqc lengh yietc buoz-zaangv. Wuov laanh mienh ziouc ndorqc laatc. Laatc hoz ndongc yietc diuh biaav-ndorqc, hlang ndongc yietc diuh biaav-ndorqc.
6Ninh aengx mingh taux huin dong bung wuov dauh laatc gaengh nyei jauv. Ninh faaux tei gu'nguaaic ndorqc gaengh bieqc nyei dorngx ndongc yietc diuh biaav-ndorqc ndo. 7Aengx maaih diuh jauv bieqc gu'nyuoz. I bung jauv ga'hlen maaih buo qongx siouv gaeng mienh nyei dorngx. Mouz qongx ndaauv ndongc yietc diuh biaav-ndorqc, aengx jangv ndongc yietc diuh biaav-ndorqc. Qongx-qongx nqenx jienv mbu'ndongx kungx nyei dorngx biaa ndorqc. Bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz wuov kang laatc nyei gaengh ndaangc ndongc yietc diuh biaav-ndorqc ndo.
8Ninh aengx ndorqc cuotv laatc gaengh bieqc gu'nyuoz wuov kang laatc wuov qongx, maaih hietc ndorqc. 9Laatc ndiouh hoz i ndorqc. Laatc gaengh gu'nyuoz wuov qongx nyei gaengh huin mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv.
10Yiem dong bung nyei laatc gaengh gu'nyuoz, i bung zungv fih hnangv nyei. Yietc bung maaih buo qongx siouv gaeng mienh nyei dorngx, qongx-qongx fih lomh nyei. Naaiv bung nyei ndiouh caux wuov bung nyei ndiouh yaac fih lomh nyei. 11Naaiv laanh mienh aengx ndorqc bieqc laatc nyei gaengh ndaangc, maaih ziepc ndorqc jangv aengx maaih ziepc faam ndorqc ndaauv. 12Yiem i bung jauv ga'hlen, siouv gaeng mienh nyei qongx, qongx-qongx nyei nza'hmien maengx maaih nqenx nyei dorngx yietc ndorqc hlang. Wuov deix qongx yaac fih njietv fih ndaau juqv ndorqc. 13Yiem yietc qongx nqa'haav maengx njongc gu'nguaaic taux doix-ngaanc wuov qongx nqa'haav maengx njongc gu'nguaaic jangv nyic ziepc hmz ndorqc, se yiem nqa'haav maengx njongc nyei gaengh mingh taux doix-ngaanc wuov bung nqa'haav maengx njongc nyei gaengh. 14Ninh ndorqc gaengh gu'nyuoz wuov qongx jangv nyic ziepc ndorqc. Yiem gaengh gu'nyuoz wuov qongx ga'hlen maaih laatc weih gormx. 15Yiem nza'hmien maengx wuov kang gaengh ndaangc ndorqc mingh taux wuov bung gaengh gu'nyuoz wuov qongx maaih hmz ziepc ndorqc. 16Bieqc laatc gaengh wuov diuh jauv maaih fong muonh weih gormx. Qongx-qongx nyei ndiouh maaih fong muonh. Fong muonh gu'nyuoz jangv, ga'nyiec hepc. Gaengh gu'nyuoz wuov qongx maaih fong muonh weih gormx. Yiem ndiouh yaac maaih daau-ndiangx nyei fangx.

Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv, Laatc Gu'nyuoz Nyei Dorngx

17Ninh aengx dorh yie bieqc ga'nyiec wuov kang laatc nyei gu'nyuoz maengx. Yiem wuov nqenx jienv benx ziex qongx ziex qongx nyei, maaih la'bieiv dimc jienv weih gormx laatc. Maaih faah ziepc qongx huin mingh dimc la'bieiv nyei jauv. 18Naaiv deix dimc la'bieiv nyei ndau yaac yiem dauh dauh laatc gaengh nyei jauv i bung ga'hlen, ndaauv nangv fih hnangv nyei. Naaiv se aiv nyei wuov kang dimc la'bieiv nyei dorngx. 19Naaiv laanh mienh yiem aiv wuov dauh laatc gaengh gu'nyuoz maengx ndorqc mingh taux bieqc gu'nyuoz wuov kang laatc nyei gaengh ga'nyiec, maaih yietc baeqv ndorqc. Mingh dong bung caux baqv bung yaac fih hnangv nyei.

Baqv Bung Nyei Laatc Gaengh

20Wuov laanh mienh aengx ndorqc ga'nyiec wuov kang laatc gu'nyuoz maengx, huin mingh baqv bung wuov dauh gaengh ndongc haaix jangv, ndongc haaix ndaauv. 21Bieqc gaengh ga'hlen, yietc bung maaih buo qongx siouv gaeng mienh nyei dorngx. Ndiouh caux bieqc laatc gaengh wuov qongx caux da'yietv dauh gaengh nyei ciqv-cunx fih hnangv nyei, ndaauv hmz ziepc ndorqc, jangv nyic ziepc hmz ndorqc. 22Fong muonh caux bieqc laatc gaengh wuov qongx caux diu daaih nyei daau-ndiangx caux huin dong bung gaengh nyei ciqv-cunx fih hnangv nyei. Maaih siec kang tei faaux gu'nguaaic taux bieqc gaengh nyei dorngx. Yaac maaih gaengh gu'nyuoz wuov qongx. 23Hnangv huin dong bung nyei gaengh, huin baqv bung nyei gaengh doix ziangx bieqc gu'nyuoz wuov kang laatc nyei gaengh fih hnangv nyei. Yiem naaiv bung gaengh ndorqc mingh taux wuov bung gaengh maaih yietc baeqv ndorqc.

Naamh Bung Nyei Laatc Gaengh

24Wuov laanh mienh aengx dorh yie mingh taux naamh bung. Yiem naamh bung yaac maaih dauh gaengh. Ninh ziouc ndorqc ndiouh caux bieqc gaengh gu'nyuoz wuov qongx. Naaiv dauh gaengh caux wuov deix gaengh nyei ciqv-cunx fih hnangv nyei. 25Bieqc naaiv dauh gaengh nyei jauv caux bieqc gaengh gu'nyuoz wuov qongx maaih fong muonh weih gormx, caux wuov deix fong muonh fih hnangv nyei. Naaiv deix dorngx ndaauv hmz ziepc ndorqc, jangv nyic ziepc hmz ndorqc. 26Maaih siec kang tei faaux gu'nguaaic taux wuov dauh gaengh, yaac maaih gaengh gu'nyuoz wuov qongx. Norm-norm ndiouh diu jienv daau-ndiangx, yietc bung maaih diuh. 27Yiem gu'nyuoz wuov kang laatc nyei naamh bung maaih dauh gaengh. Ninh ziouc yiem naaiv dauh gaengh ndorqc taux huin naamh bung wuov dauh gaengh, maaih yietc baeqv ndorqc.

Gu'nyuoz Wuov Kang Laatc, Naamh Bung Nyei Laatc Gaengh

28Wuov laanh mienh dorh yie yangh naamh bung nyei laatc gaengh bieqc gu'nyuoz wuov kang laatc. Ninh ziouc ndorqc gu'nyuoz naamh bung wuov kang gaengh. Naaiv dauh gaengh caux wuov deix gaengh fih lomh nyei. 29Ga'hlen wuov deix siouv gaeng mienh nyei qongx caux wuov deix ndiouh caux gaengh gu'nyuoz maengx wuov qongx caux wuov deix ganh dauh laatc gaengh fih lomh nyei. Maaih fong muonh weih gormx. Gaengh gu'nyuoz wuov qongx yaac maaih fih hnangv nyei. Yiem naaiv bung gaengh taux wuov bung gaengh ndaauv hmz ziepc ndorqc, jangv nyic ziepc hmz ndorqc. 30Bung-bung yaac maaih yietc qongx yietc qongx. Qongx-qongx ndaauv nyic ziepc hmz ndorqc, jangv biaa ndorqc. 31Gaengh gu'nyuoz wuov qongx huin mingh ga'nyiec wuov kang laatc. Ndiouh yaac diu jienv daau-ndiangx yaac maaih hietc kang tei faaux taux gaengh.

Gu'nyuoz Wuov Kang Laatc, Dong Bung Nyei Laatc Gaengh

32Ninh aengx dorh yie mingh gu'nyuoz wuov kang laatc, taux dong bung wuov bung ziouc ndorqc dong bung gaengh, buatc caux wuov deix gaengh fih hnangv nyei. 33Ga'hlen wuov deix siouv gaeng mienh nyei qongx caux wuov deix ndiouh caux gaengh gu'nyuoz maengx wuov qongx caux wuov deix laatc gaengh fih lomh nyei. Maaih fong muonh weih gormx. Gaengh gu'nyuoz wuov qongx yaac maaih fih hnangv nyei. Yiem naaiv bung gaengh taux wuov bung gaengh ndaauv hmz ziepc ndorqc, jangv nyic ziepc hmz ndorqc. 34Gaengh gu'nyuoz wuov qongx huin mingh ga'nyiec wuov kang laatc. I bung nyei ndiouh diu jienv daau nyei ndiangx, yaac maaih hietc kang tei faaux taux gaengh.

Gu'nyuoz Wuov Kang Laatc, Baqv Bung Nyei Gaengh.

35Ninh aengx dorh yie taux baqv bung nyei gaengh ziouc ndorqc. Buatc caux wuov deix fih lomh nyei. 36Ga'hlen nyei wuov deix siouv gaeng mienh nyei qongx caux wuov deix ndiouh caux gaengh gu'nyuoz maengx wuov qongx caux wuov deix laatc gaengh fih lomh nyei. Maaih fong muonh huing gormx. Yiem naaiv bung gaengh taux wuov bung gaengh ndaauv hmz ziepc ndorqc, jangv nyic ziepc hmz ndorqc. 37Gaengh gu'nyuoz wuov qongx huin mingh ga'nyiec wuov kang laatc. I bung nyei ndiouh yaac diu jienv daau-ndiangx. Yaac maaih hietc kang tei faaux taux gaengh.

Liuc Leiz Fongc Horc Ziec Nyei Saeng-Kuv Nyei Dorngx

38Yiem gaengh gu'nyuoz wuov qongx nyei ndiouh ga'hlen maaih yietc qongx yaac maaih gaengh bieqc. Se nzaaux buov ziec nyei saeng-kuv nyei dorngx. 39Laatc gaengh gu'nyuoz wuov qongx ga'hlen maaih biei norm dieh, yietc bung maaih i norm. Naaiv deix dieh longc daix buov ziec nyei saeng-kuv caux fiqv zuiz nyei saeng-kuv aengx caux zoux dorngc zuiz fiqv nyei saeng-kuv. 40Yiem ga'nyiec wuov kang gaengh ndaangc, se baqv bung bieqc gaengh nyei dorngx, maaih i norm dieh. Laatc gaengh gu'nyuoz wuov bung yaac maaih i norm dieh. 41Yiem gu'nyuoz yaac maaih biei norm. Bieqc laatc gaengh wuov qongx ga'nyiec aengx maaih biei norm. Maaih hietc norm dieh. Ninh mbuo bangc naaiv deix dieh daix fongc horc ziec nyei saeng-kuv. 42Weic buov ziec nyei saeng-kuv maaih biei norm dieh benx zuqc daaih nyei la'bieiv, ndaauv ndorqc bienx, jangv ndorqc bienx, hlang yietc ndorqc. Naaiv deix dieh longc an jaa-dorngx weic liuc leiz fongc horc buov ziec nyei saeng-kuv caux ziec weic ganh nyungc jauv nyei ga'naaiv. 43Aengx maaih ngau yietc buoz-zaangv jangv kuangx jienv huing gormx gu'nyuoz nyei njongc. Naaiv deix dieh se weic an fongc horc ziec nyei saeng-kuv orv.

Sai Mienh Nyei Gen

44Wuov laanh mienh ziouc dorh yie yiem ga'nyiec bieqc gu'nyuoz wuov kang laatc. Wuov kang laatc gu'nyuoz maaih i qongx. Maaih yietc qongx yiem baqv bung nyei gaengh ga'hlen huin mingh naamh bung. Maaih qongx yiem naamh bung nyei gaengh ga'hlen huin mingh baqv bung. 45Ninh gorngv mbuox yie, “Huin naamh bung wuov qongx se bun goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov deix sai mienh. 46Huin mingh baqv bung wuov deix se bun goux ziec-dorngh nyei sai mienh. Naaiv deix sai mienh se Saax^ndokc nyei zeiv-fun. Kungx naaiv deix ⟨Lewi Mienh⟩ hnangv haih mingh nitv fatv Ziouv weic fu-sux ninh.”
47Ninh aengx ndorqc laatc gu'nyuoz, ndaauv yietc baeqv ndorqc, jangv yietc baeqv ndorqc, se feix-bung fih hnangv nyei. Ziec-dorngh yaac yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nza'hmien maengx.

Capv Cuotv Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Nyei Dorngx

48Ninh aengx dorh yie mingh taux zaangc Tin-Hungh nyei biauv capv cuotv nza'hmien maengx wuov norm dorngx. Ndorqc wuov norm dorngx nyei ndiouh. I bung ga'hlen maaih biaa ndorqc. Capv cuotv wuov deix dorngx nyei gaengh jangv ziepc feix ndorqc, i bung gaengh ga'hlen buo ndorqc. 49Capv cuotv nyei dorngx ndaauv nyic ziepc ndorqc, jangv ziepc yietv ndorqc. Yaac maaih ziepc kang tei faaux. I bung gaengh ga'hlen nyei ndiouh yaac maaih domh ndiouh.