40

Anih Sang Yang Phrâo

1Amăng thŭn tal duapluh-rơma jing amăng thŭn ƀing ta tŭ arăng ba pơđuaĭ hĭ ataih mơ̆ng lŏn čar ta, ƀơi čơdơ̆ng phŭn amăng thŭn anŭn, jing ƀơi lơ tal pluh amăng thŭn tal pluh-pă̱ tơdơi kơ plei Yerusalaim răm rai laih, anŭn jing ƀơi hrơi anŭn mơtam tơngan Yahweh dŏ ƀơi kâo laih anŭn Ñu ba kâo nao pơ anih anŭn. 2Amăng khul tơlơi pơƀuh Ơi Adai, pô ling jang hiam Ñu ba kâo nao pơ anih lŏn Israel laih anŭn brơi kâo dŏ ƀơi čư̆ glông biă mă, jing gah thu̱ng kơ čư̆ anŭn kâo ƀuh đơđa anih dŏ kar hăng sa boh plei prŏng. 3Ñu ba kâo nao pơ anih anŭn laih anŭn kâo ƀuh sa čô mơnuih drơi jan ñu jing kar hăng ko̱ng. Ñu hlak dŏ dơ̆ng ƀơi bah amăng djă̱ hrĕ blâo ƀlĭ wơ̆t hăng gai pơkă amăng tơngan ñu. 4Pô ling jang anŭn pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, lăng bĕ hăng mơta ih laih anŭn hơmư̆ bĕ hăng tơngia ih kơ abih bang tơlơi kâo či pơrơđah brơi kơ ih, yuakơ anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget ih arăng hơmâo ba rai laih ih pơ anih anai. Pơruai bĕ kơ sang anŏ Israel rĭm tơlơi ih ƀuh.”

Amăng Ja̱ng Gah Ngŏ̱ Kơ Wăl Tơdron Gah Rơngiao

5Kâo ƀuh sa boh pơnăng jum dar anih sang yang. Rơyong sa ƀĕ gai pơkă amăng tơngan pô anŭn jing glông năm haih, rĭm haih anŭn ăt hơmâo sa kơpŏt glông dơ̆ng mơ̆n. Ñu pơkă pơnăng anŭn laih anŭn pơnăng anŭn dơ̆ng ñu glông sa ƀĕ gai pơkă anŭn, kơpa̱l ñu ăt glông sa ƀĕ gai pơkă anŭn mơ̆n.
6Giŏng anŭn, ñu nao pơ amăng ja̱ng anăp nao pơ gah ngŏ̱. Ñu đĭ pơ khul yak adri̱ng amăng ja̱ng anŭn laih anŭn pơkă bah amăng anŭn. Anŭn jing glông năm haih yơh. 7Rĭm khul anih dŏ kơ ƀing gak wai jing rơyong ñu glông dơ̆ hăng sa ƀĕ gai pơkă anŭn laih anŭn tơda ñu glông ăt dơ̆ hăng sa gai pơkă anŭn mơ̆n, khul pơnăng tŏng krah anih anŭn jing rơma haih kơpa̱l yơh. Laih anŭn bah amăng amăng ja̱ng tŏ tui adri̱ng anăp nao pơ sang yang jing glông dơ̆ sa ƀĕ gai pơkă anŭn yơh.
8Giŏng anŭn, ñu pơkă adri̱ng amăng ja̱ng anŭn glông dơ̆ sa ƀĕ gai pơkă yơh. 9Adri̱ng anŭn glông sapăn haih laih anŭn khul bơnăh adri̱ng anŭn jing dua haih kơpa̱l. Adri̱ng amăng ja̱ng anŭn anăp nao pơ sang yang yơh.
10Gah lăm amăng ja̱ng gah ngŏ̱ hơmâo klâo boh anih dŏ gak wai ƀơi rĭm bơnăh. Klâo boh anih anŭn ăt pơkă pơđơ̱r soh sel laih anŭn anăp khul pơnăng ƀơi rĭm bơnăh le̱ng kơ pơdơ̆ pơđơ̱r soh sel. 11Giŏng anŭn, ñu pơkă tơda jơlan mŭt nao pơ amăng ja̱ng. Jơlan anŭn tơda ñu glông pluh haih laih anŭn rơyong ñu glông pluh-klâo haih. 12Gah anăp kơ rĭm anih dŏ gak wai anŭn hơmâo sa boh pơnăng dơ̆ng glông sa haih laih anŭn khul anih dŏ anŭn jing năm haih mơlă̱ yơh. 13Giŏng anŭn, ñu pơkă amăng ja̱ng mơ̆ng gah ngŏ pơnăng sa anih dŏ anŭn truh pơ gah ngŏ anih dŏ adih. Boh ataih jing duapluh-rơma haih mơ̆ng anih anai truh pơ anih adih. 14Ñu pơkă kơtuai akiăng khul ƀô̆ pơnăng jum dar gah lăm kơ amăng ja̱ng, jing nămpluh haih yơh. Ñu pơkă truh pơ adri̱ng anăp nao pơ wăl tơdron yơh. 15Boh ataih mơ̆ng jơlan mŭt pơ amăng ja̱ng truh pơ hơnăl tuč adri̱ng anŭn jing rơmapluh haih. 16Khul anih dŏ gak wai hăng khul pơnăng gah lăm amăng ja̱ng hơmâo khul amăng phă̱ ƀơi abih bang anih anŭn, jing kar hăng adri̱ng yơh. Jơlan jum dar anŭn anăp pơ gah lăm yơh. Ƀô̆ khul pơnăng anŭn arăng pơhrôp hăng khul kơyâo đung kri.

Wăl Tơdron Gah Rơngiao

17Giŏng anŭn, pô ling jang anŭn ba kâo mŭt nao pơ wăl tơdron gah rơngiao. Pơ anih anŭn kâo ƀuh đơđa jing kar hăng khul anih anet laih anŭn atur pơtâo mơlă̱ arăng pơkra laih jum dar wăl tơdron anŭn. Pơ anih anŭn hơmâo klâopluh boh anih kơtuai atur pơtâo anŭn. 18Atur anŭn čă tơbiă khul bơnăh khul amăng ja̱ng anŭn laih anŭn rơyong ñu hăng tơda ñu ăt pơdơ̆, anŭn jing atur pơtâo anŭn jing gah yŭ ƀiă kơ atur pơtâo gah lăm yơh. 19Giŏng anŭn, ñu pơkă boh ataih mơ̆ng amăng ja̱ng gah yŭ ƀiă truh pơ gah rơngiao wăl tơdron gah lăm yơh. Anŭn jing sa-rơtuh haih ƀơi bơnăh gah ngŏ̱ laih anŭn ăt bơnăh gah dư̱r mơ̆n.

Amăng Ja̱ng Gah Dư̱r

20Giŏng anŭn, ñu pơkă rơyong hăng tơda amăng ja̱ng anăp nao pơ gah dư̱r, jing jơlan mŭt nao pơ wăl tơdron gah rơngiao. 21Khul anih dŏ gak wai anŭn, hơmâo klâo boh anih ƀơi rĭm bơnăh, jing khul pơnăng hăng adri̱ng hơmâo tơlơi pơkă ăt kar hăng amăng ja̱ng blung hlâo adih mơ̆n. Anŭn jing rơmapluh haih rơyong laih anŭn duapluh-rơma haih tơda yơh. 22Khul jơlan anih anŭn, adri̱ng anih anŭn laih anŭn khul kơyâo đung kri pơhrôp hơmâo tơlơi pơkă ăt hrup hăng khul anih ƀơi amăng ja̱ng anăp nao pơ gah ngŏ̱ mơ̆n. Tơjuh yak ƀơi amăng ja̱ng anŭn, ăt hơmâo adri̱ng klă̱ anăp hăng hơdôm anih anŭn. 23Hơmâo sa boh amăng ja̱ng mŭt nao pơ wăl tơdron gah lăm jing anăp nao pơ amăng ja̱ng gah dư̱r, kar hăng amăng ja̱ng ƀơi gah ngŏ̱ anŭn mơ̆n. Ñu pơkă mơ̆ng amăng ja̱ng anai truh pơ amăng ja̱ng klă̱ anăp hăng anih anŭn. Anŭn jing sa-rơtuh haih yơh.

Amăng Ja̱ng Gah Thu̱ng

24Giŏng anŭn, ñu dui ba kâo nao pơ bơnăh gah thu̱ng laih anŭn kâo ƀuh sa boh amăng ja̱ng anăp nao pơ gah thu̱ng. Ñu pơkă khul khô̱ng amăng anŭn wơ̆t hăng adri̱ng amăng anŭn mơ̆n, laih anŭn hơdôm gơnam anŭn ñu ăt pơkă pơdơ̆ pơđơ̱r kar hăng khul anih pơkŏn mơ̆n. 25Amăng ja̱ng anŭn wơ̆t hăng anih adri̱ng anŭn hơmâo khul amăng phă̱ ƀơi jum dar anih, kar hăng khul jơlan pơkŏn mơ̆n. Anŭn jing rơyong ñu glông rơmapluh haih laih anŭn tơda ñu glông duapluh-rơma haih yơh. 26Tơjuh yak đĭ nao pơ amăng ja̱ng anŭn, ăt hơmâo adri̱ng klă̱ anăp hăng gơñu. Anih anŭn hơmâo khul kơyâo đung kri pơhrôp ƀơi hơdôm ƀô̆ khul pơnăng ƀơi rĭm bơnăh. 27Wăl tơdron gah lăm ăt hơmâo sa boh amăng ja̱ng gah thu̱ng laih anŭn ñu pơkă mơ̆ng amăng ja̱ng anai truh pơ amăng ja̱ng gah rơngiao ƀơi gah thu̱ng. Anŭn jing sa-rơtuh haih yơh.

Khul Amăng Ja̱ng Wăl Tơdron Gah Lăm

28Giŏng anŭn, ñu ba kâo mŭt nao pơ wăl tơdron gah lăm truh pơ amăng ja̱ng gah thu̱ng, laih anŭn ñu pơkă amăng ja̱ng gah thu̱ng anŭn. Amăng anŭn ăt hơmâo tơlơi pơkă hrup hăng khul amăng pơkŏn mơ̆n. 29Khul anih dŏ gak wai anŭn, khul pơnăng anih anŭn wơ̆t hăng anih adri̱ng anih anŭn ăt hơmâo tơlơi pơkă hrup hăng anih pơkŏn mơ̆n. Amăng ja̱ng anŭn hăng anih adri̱ng anŭn hơmâo khul amăng phă̱ jum dar anih anŭn yơh. Anih gak anŭn jing rơmapluh haih rơyong laih anŭn duapluh-rơma haih tơda yơh. 30Khul anih adri̱ng khul amăng ja̱ng jum dar wăl tơdron gah lăm anŭn jing duapluh-rơma haih rơyong laih anŭn rơma haih dơ̆ng ñu. 31Anih adri̱ng anŭn anăp nao pơ wăl tơdron gah rơngiao. Khul kơyâo đung kri pơhrôp ƀơi khul khô̱ng amăng anŭn laih anŭn sapăn yak đĭ nao pơ amăng ja̱ng anŭn.
32Giŏng anŭn, ñu ba kâo mŭt nao pơ wăl tơdron gah lăm ƀơi gah ngŏ̱ laih anŭn ñu pơkă amăng ja̱ng anŭn yơh. Amăng ja̱ng anŭn ăt hơmâo tơlơi pơkă hrup hăng khul amăng ja̱ng pơkŏn mơ̆n. 33Khul anih dŏ gak wai, khul pơnăng anih anŭn laih anŭn khul adri̱ng anih anŭn ăt hơmâo tơlơi pơkă hrup hăng khul amăng pơkŏn mơ̆n. Amăng ja̱ng anŭn hăng adri̱ng amăng anŭn hơmâo khul amăng phă̱ jum dar anih anŭn mơ̆n. Anŭn jing rơmapluh haih rơyong laih anŭn duapluh-rơma haih tơda ñu yơh. 34Adri̱ng amăng anŭn anăp nao pơ wăl tơdron gah rơngiao. Khul kơyâo đung kri pơhrôp khul khô̱ng bah amăng ƀơi dua bơnăh, laih anŭn hơmâo sapăn yak đĭ nao pơ amăng ja̱ng.
35Giŏng anŭn, ñu ba kâo nao pơ amăng ja̱ng gah dư̱r laih anŭn pơkă amăng ja̱ng anŭn. Amăng ja̱ng anŭn ăt hơmâo tơlơi pơkă hrup hăng khul amăng ja̱ng pơkŏn mơ̆n, 36kar hăng ngă laih kơ khul anih dŏ gak wai, khul pơnăng laih anŭn khul adri̱ng anih anŭn, anih anŭn ăt hơmâo khul amăng phă̱ jum dar anih anŭn mơ̆n. Anŭn jing rơmapluh haih rơyong laih anŭn duapluh-rơma haih tơda yơh. 37Adri̱ng amăng ja̱ng anŭn anăp nao pơ wăl tơdron gah rơngiao. Khul kơyâo đung kri pơhrôp khul khô̱ng ƀơi rĭm bơnăh, laih anŭn sapăn yak đĭ nao pơ amăng ja̱ng anŭn.

Khul Anih Kơ Bruă Prap Pre Khul Gơnam Ngă Yang

38Sa boh anih hăng sa boh bah amăng jing jĕ ƀơi adri̱ng amăng rĭm khul amăng ja̱ng gah lăm, jing anih čuh khul gơnam pơyơr čuh arăng rao hĭ yơh. 39Amăng anih adri̱ng amăng ja̱ng anŭn hơmâo dua boh kơƀa̱ng ƀơi rĭm bơnăh, ƀơi kơƀa̱ng anŭn yơh arăng pơdjai khul hlô kơ khul gơnam pơyơr čuh hlo̱m, khul gơnam pơyơr tơlơi soh kiăng kơ pơrơgoh laih anŭn khul gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆ kiăng kơ pơhiam glaĭ. 40Jĕ ƀĕ pơnăng gah rơngiao kơ adri̱ng amăng ja̱ng anŭn, jĕ ƀơi khul yak ƀơi bah amăng mŭt nao pơ amăng ja̱ng gah dư̱r jing hơmâo dua boh kơƀa̱ng, laih anŭn ƀơi gah adih kơ khul yak anŭn ăt hơmâo dua boh kơƀa̱ng mơ̆n. 41Tui anŭn, hơmâo pă̱ boh kơƀa̱ng ƀơi bơnăh gah anai amăng ja̱ng laih anŭn pă̱ boh kơƀa̱ng dơ̆ng ƀơi bơnăh gah adih, anŭn jing abih bang jing sapăn boh kơƀa̱ng, pioh kơ pơdjai khul hlô mơnơ̆ng kơ khul gơnam pơyơr yơh. 42Ăt hơmâo pă̱ boh kơƀa̱ng dơ̆ng mơ̆n arăng pơkra hăng pơtâo khăt pioh kơ khul gơnam pơyơr čuh, rĭm boh pơtâo anŭn jing sa haih sămkrah rơyong, sa haih sămkrah tơda laih anŭn sa haih dơ̆ng ñu. Ƀơi ngŏ boh pơtâo anŭn arăng pioh khul gơnam yua kơ bruă pơdjai khul hlô mơnơ̆ng kơ khul gơnam pơyơr čuh wơ̆t hăng kơ khul gơnam pơyơr pơkŏn mơ̆n. 43Laih anŭn khul gai guaĭ dua tal, rĭm tal rơyong glông đơr sa păh tơngan, pơtôp hăng pơnăng jum dar. Khul kơƀa̱ng jing pioh kơ añăm asar kơ khul gơnam pơyơr.

Khul Anih Kơ Ƀing Khua Ngă Yang

44Gah rơngiao kơ amăng ja̱ng gah lăm, jing amăng lăm kơ wăl tơdron gah lăm, hơmâo dua anih yơh tui anai: Sa anih ƀơi bơnăh amăng ja̱ng gah dư̱r hăng anăp nao pơ gah thu̱ng, laih anŭn sa anih ƀơi bơnăh amăng ja̱ng gah thu̱ng hăng anăp nao pơ gah dư̱r yơh. 45Ñu laĭ kơ kâo tui anai, “Anih anăp nao pơ gah thu̱ng jing pioh kơ ƀing khua ngă yang, jing ƀing wai lăng bruă sang yang, 46laih anŭn anih anăp nao pơ gah dư̱r jing pioh kơ ƀing khua ngă yang, jing ƀing wai lăng bruă kơnưl. Anai yơh jing ƀing ană đah rơkơi Zadôk, kơnơ̆ng hơjăn ƀing gơñu đôč yơh jing ƀing mơnuih amăng ƀing Lêwi dưi rai jĕ Yahweh kiăng kơ mă bruă ƀơi anăp Ñu.”
47Giŏng anŭn, ñu pơkă anih wăl tơdron tui anai: Anih anŭn jing mơlă̱, jing sa-rơtuh haih rơyong laih anŭn sa-rơtuh haih tơda. Laih anŭn kơnưl jing ƀơi gah anăp sang yang yơh.

Sang Yang

48Ñu ba kâo nao pơ adri̱ng sang yang laih anŭn pơkă khul khô̱ng adri̱ng anŭn yơh. Khul khô̱ng anŭn jing rơma haih tơda ƀơi rĭm bơnăh. Tơda bah amăng mŭt jing pluh-pă̱ haih laih anŭn khul pơnăng jing klâo haih tơda ƀơi rĭm bơnăh. 49Anih adri̱ng anŭn jing duapluh haih tơda laih anŭn pluh-dua haih mơ̆ng gah anăp truh pơ gah rŏng. Pluh yak rơñan arăng dưi đĭ nao truh pơ adri̱ng anŭn laih anŭn hơmâo khul tơmĕh ƀơi bơnăh khul khô̱ng anŭn.