40

Klei Khua Pô Hưn Êlâo Bi Ƀuh kơ Sang Yang Mrâo

1Hlăm thŭn tal dua pluh êma ênuk hmei jing mnă, ti akŏ thŭn, ti hruê pluh mlan anăn, hlăm thŭn tal pluh pă leh arăng mă ƀuôn Yêrusalem, ti hruê anăn mơh kngan Yêhôwa yơr ti kâo, 2 leh anăn atăt ba hlăm klei bi ƀuh Aê Diê kơ čar Israel, leh anăn dưm kâo ti čư̆ dlông snăk, ti čư̆ anăn mâo msĕ si sa boh ƀuôn arăng mdơ̆ng phă dhŭng. 3 Tơdah ñu ba kâo tinăn, nĕ anei mâo sa čô êkei asei mlei ñu msĕ si kông, djă klei kuĭ kbuă leh anăn sa ƀĕ giê pioh mkă; ñu dôk dơ̆ng ti êlan mŭt ƀăng jang. 4Êkei anăn lač kơ kâo, “Ơ anak mnuih, dlăng bĕ, leh anăn hmư̆ bĕ, leh anăn dôk mĭn kơ jih jang klei kâo srăng bi êdah kơ ih, kyuadah arăng atăt ba ih leh tinei čiăng kơ kâo dưi bi êdah klei anăn kơ ih; hưn bĕ kơ sang Israel jih klei ih ƀuh.”
5 Nĕ anei mâo mnư̆ jŭm dar ti êngao wăl sang yang, leh anăn boh dlông giê pioh mkă êkei anăn djă mâo năm heh, grăp heh anăn dlông hĭn kơ heh yang đar sa plă kngan. Snăn ñu mkă boh kpal mnư̆, mâo sa giê mkă; leh anăn boh dlông mnư̆ mâo sa giê mkă mơh. 6Leh anăn ñu mŭt ti êlan ƀăng jang phă ngŏ, đĭ êñan, leh anăn mkă adring ƀăng jang, boh ƀai jing sa giê mkă; 7leh anăn adŭ ti djiêu mnư̆ boh dlông mâo sa giê mkă, boh ƀai sa giê mkă; leh anăn mâo anôk êhŏng, êma heh, ti plah wah grăp adŭ ti djiêu mnư̆; leh anăn mbông ti ƀăng jang giăm adring ti ƀăng jang ti lam mâo sa giê mkă. 8Ñu mkă adring ƀăng jang, tĭng lam, mâo sa giê mkă. 9Leh anăn ñu mkă adring ƀăng jang, mâo sa păn heh; leh anăn kmeh gơ̆ng ƀăng bhă mâo dua heh; leh anăn adring ti ƀăng jang dôk tĭng lam. 10Mâo tlâo boh adŭ grăp djiêu ti ƀăng jang ngŏ; jih tlâo boh adŭ anăn mđơr sơăi; leh anăn kmeh gơ̆ng ƀăng phă mđơr mơh. 11Leh anăn ñu mkă boh ƀai anôk mŭt ƀăng jang, mâo pluh heh; leh anăn boh ƀai êlan ƀăng jang mâo pluh tlâo heh. 12Mâo sa kgăn ti anăp adŭ ti djiêu, sa heh jih dua nah; leh anăn adŭ ti djiêu mâo năm heh jih dua nah. 13Leh anăn ñu mkă ƀăng jang mơ̆ng ti tluôn sa boh adŭ ti djiêu truh kơ tluôn adŭ nah mkăn, boh ƀai mâo dua pluh êma heh mơ̆ng sa boh ƀăng bhă truh kơ ƀăng bhă mkăn. 14Ñu mkă mơh adring mâo dua pluh heh; leh anăn jŭm dar adring ti êlan ƀăng jang mâo wăl. 15Mơ̆ng anăp ƀăng jang ti anôk mŭt truh kơ knhal tuč adring tĭng lam ƀăng jang mâo êma pluh heh. 16Êlan ƀăng jang mâo ƀăng bhă điêt jŭm dar, phă lam ti kmeh gơ̆ng ƀăng bhă diñu hlăm adŭ ti djiêu, leh anăn msĕ mơh adring mâo ƀăng bhă điêt jŭm dar tĭng lam, leh anăn ti kmeh gơ̆ng ƀăng phă mâo rup ana đung.
17Leh klei anăn ñu atăt kâo kơ wăl ti êngao; leh anăn nĕ anei, mâo lu boh adŭ leh anăn sa bĭt êlan prŏng dăp boh tâo jŭm dar wăl. Mâo tlâo pluh boh adŭ anăp phă êlan prŏng dăp boh tâo. 18Êlan prŏng dăp boh tâo ktuê ti djiêu ƀăng jang, mđơr hŏng ƀăng jang; anei jing êlan dăp boh tâo ti gŭ hĭn. 19Ñu mkă boh kbưi mơ̆ng anăp ƀăng jang ti gŭ hĭn truh kơ anăp wăl ti tač, mâo sa êtuh heh phă ngŏ leh anăn phă dưr msĕ mơh.
20Ñu nao ti anăp kâo truh phă dưr, leh anăn nĕ anei, mâo sa boh ƀăng jang phă dưr, hlăm wăl ti tač. Ñu mkă boh dlông leh anăn boh bai ƀăng jang anăn. 21Tlâo boh adŭ ti jih dua nah djiêu leh anăn kmeh gơ̆ng ñu leh anăn adring ñu mđơr hŏng ƀăng jang tal êlâo; boh dlông gơ̆ mâo êma pluh heh, leh anăn boh bai gơ̆ mâo dua pluh êma heh. 22Ƀăng bhă điêt gơ̆, adring gơ̆, leh anăn rup ana boh đung gơ̆ jing mđơr hŏng dŏ mâo ti ƀăng jang ngŏ mơh; mâo kjuh boh êñan đĭ kơ anôk anăn; leh anăn adring gơ̆ ti lam. 23Phă hŏng ƀăng jang ti dưr msĕ si ti ngŏ mâo sa boh ƀăng jang ti lam wăl; leh anăn ñu mkă mơ̆ng sa boh ƀăng jang truh ti sa boh ƀăng jang mkăn, mâo sa êtuh heh.
24Leh klei anăn, ñu atăt kâo phă dhŭng, nĕ anei mâo sa boh ƀăng jang tĭng dhŭng; ñu mkă kmeh gơ̆ng gơ̆ leh anăn adring gơ̆; dŏ anăn mđơr hŏng dŏ ti ƀăng jang mkăn. 25Tinăn mâo ƀăng bhă điêt jŭm dar hlăm ƀăng jang leh anăn hlăm adring gơ̆, msĕ si ƀăng bhă điêt ƀăng jang mkăn mơh; boh dlông gơ̆ mâo êma pluh heh, leh anăn boh ƀai gơ̆ mâo dua pluh êma heh. 26Mâo sa êñan mâo kjuh boh đĭ ti anôk anăn, leh anăn adring gơ̆ dôk ti lam; gơ̆ mâo rup ana boh đung ti kmeh gơ̆ng ti jih dua nah. 27Leh anăn mâo sa boh ƀăng jang tĭng dhŭng hlăm wăl ti lam; leh anăn ñu mkă mơ̆ng sa bĭt ƀăng jang truh kơ sa bĭt ƀăng jang mkăn phă dhŭng, mâo sa êtuh heh.
28Leh klei anăn ñu atăt kâo kơ wăl ti lam giăm ƀăng jang dhŭng; leh anăn ñu mkă ƀăng jang dhŭng; gơ̆ mđơr hŏng ƀăng jang mkăn. 29Adŭ ti djiêu, kmeh gơ̆ng gơ̆, leh anăn adring gơ̆ mđơr msĕ hŏng dŏ mkăn; leh anăn mâo ƀăng bhă điêt jŭm dar hlăm gơ̆ leh anăn hlăm adring gơ̆; boh dlông gơ̆ mâo êma pluh heh, leh anăn boh ƀai gơ̆ mâo dua pluh êma heh. 30Mâo adring jŭm dar, dua pluh êma heh dlông leh anăn êma heh ƀai. 31Adring gơ̆ phă hŏng wăl ti êngao, ti kmeh gơ̆ng gơ̆ mâo rup ana boh đung, leh anăn sa êñan mâo sa păn boh đĭ ti anôk anăn.
32Leh anăn ñu atăt kâo kơ wăl ti lam tĭng djiêu ngŏ, leh anăn ñu mkă ƀăng jang; ƀăng jang anăn mđơr hŏng ƀăng jang mkăn mơh. 33Adŭ ti djiêu gơ̆, kmeh gơ̆ng gơ̆, leh anăn adring gơ̆ mđơr msĕ si dŏ mkăn mơh; leh anăn mâo ƀăng bhă điêt jŭm dar hlăm gơ̆ leh anăn hlăm adring gơ̆; boh dlông gơ̆ mâo êma pluh heh, leh anăn boh ƀai gơ̆ dua pluh êma heh. 34Adring gơ̆ phă hŏng wăl ti êngao, leh anăn ti kmeh gơ̆ng gơ̆ mâo rup ana boh đung, sa boh jih dua nah; leh anăn sa êñan mâo sa păn boh pioh đĭ.
35Leh klei anăn ñu atăt kâo kơ ƀăng jang dưr, leh anăn ñu mkă ƀăng jang anăn; gơ̆ mđơr hŏng ƀăng jang mkăn. 36Adŭ ti djiêu gơ̆, kmeh gơ̆ng gơ̆, leh anăn adring gơ̆ mđơr hŏng dŏ mkăn mơh; leh anăn gơ̆ mâo ƀăng bhă điêt jŭm dar; boh dlông gơ̆ mâo êma pluh heh, leh anăn boh ƀai gơ̆ mâo dua pluh êma heh. 37Adring gơ̆ phă hŏng wăl ti êngao leh anăn ti kmeh gơ̆ng gơ̆ mâo rup ana boh đung ti jih dua nah; leh anăn mâo sa êñan mâo sa păn boh pioh đĭ.
38Mâo sa boh adŭ mbĭt hŏng ƀăng bhă hlăm adring ƀăng jang ti anôk arăng rao mnơ̆ng myơr čuh. 39Hlăm adring ƀăng jang mâo dua boh jhưng tĭng dua nah djiêu, ti anôk anăn arăng bi mdjiê mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn. 40Ti êngao adring ti anôk mŭt ƀăng jang dưr mâo dua boh jhưng, leh anăn ti djiêu mkăn adring ƀăng jang mâo dua boh jhưng mơh. 41Mâo pă boh jhưng ti lam, leh anăn pă boh jhưng ti êngao ti djiêu ƀăng jang, jih jang mâo sa păn boh jhưng, tinăn arăng bi mdjiê mnơ̆ng ngă yang. 42Mâo msĕ mơh pă boh jhưng ngă hŏng boh tâo krah pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh, dơ̆ng sa heh mkrah leh anăn găn sa heh mkrah mơh, leh anăn boh dlông sa heh, tinăn arăng dưm mnơ̆ng yua pioh bi mdjiê mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ngă yang mkăn. 43Mâo lu knuăk boh dlông sa pah arăng kă jŭm dar hlăm lam. Ti dlông jhưng pioh arăng dưm kđeh čĭm mnơ̆ng myơr.
44Leh anăn ñu atăt kâo mơ̆ng ti êngao truh kơ wăl ti lam, leh anăn nĕ anei, mâo dua boh adŭ hlăm wăl ti lam, sa boh ti djiêu ƀăng jang dưr ƀô̆ phă dhŭng, sa boh adŭ mkăn ti djiêu ƀăng jang dhŭng, ƀô̆ phă dưr. 45Ñu lač kơ kâo, “Adŭ mâo ƀô̆ phă dhŭng pioh kơ phung khua ngă yang kiă sang yang. 46Adŭ mâo ƀô̆ phă dưr pioh kơ phung khua ngă yang kiă knưl; phung anei jing phung anak čô Y-Sadôk, hjăn phung diñu yơh ti krah phung anak êkei Y-Lêwi dưi hriê giăm Yêhôwa čiăng mă bruă kơ ñu.” 47Ñu mkă wăl, sa êtuh heh dơ̆ng, leh anăn sa êtuh heh găn, pă mta dhar; leh anăn knưl dôk ti anăp sang yang.
48Leh anăn ñu atăt kâo kơ adring sang yang leh anăn mkă kmeh gơ̆ng adring, êma heh ti jih dua nah; leh anăn boh ƀai ƀăng jang mâo pluh pă heh; leh anăn mtih ti djiêu ƀăng jang mâo tlâo heh jih dua nah. 49Boh dlông adring mâo dua pluh heh, leh anăn boh ƀai mâo pluh dua heh; mâo pluh boh êñan đĭ ti anôk anăn; leh anăn mâo kmeh ti djiêu jih dua nah.