41

Lub tuam tsev

1Mas nwg coj kuv moog rua huv chaav dawb huv. Nwg ntsuag ob saab puab rooj, ib saab daav rau tshwm, 2lub qhov rooj daav kaum tshwm, ib saab phaab ntsaa ntawm qhov rooj daav tswb tshwm, hab nwg ntsuag chaav dawb huv ntev plaub caug tshwm daav neeg nkaum tshwm.
3Nwg nkaag rua chaav saab huv mas nwg ntsuag ob saab puab rooj, ib saab daav ob tshwm, lub qhov rooj daav rau tshwm, ib saab phaab ntsaa ntawm qhov rooj daav xyaa tshwm. 4Hab nwg ntsuag chaav ntawd qhov ntev neeg nkaum tshwm hab qhov daav neeg nkaum tshwm. Chaav kws nwg ntsuag ntawd yog dhau chaav dawb huv lawm. Nwg has rua kuv tas, “Nuav yog chaav kws dawb huv kawg nkaus.”
5Mas nwg ntsuag lub ntsaa loog tuam tsev tuab rau tshwm. Tej chaav kws puag ncig lub ntug ntsaa loog daav plaub tshwm. 6Tej chaav ntawd muaj peb txheej, ib txheej muaj peb caug chaav, hab muaj pwg txawb peb txheej hov rua ntawm lub ntsaa loog tuam tsev, tej txheej hov txhad tsw tsuam lub ntsaa loog tuam tsev. 7Tej chaav hov yim sab kuj yim daav quas zug moog lawv le tej qaib ntai ib txheej rua ib txheej puag ncig lub tuam tsev. Saab ntsaa loog nrau muaj qaib ntai nce moog txhad tau kev nce txheej huv qaab moog rua txheej nruab nraab hab txheej sau.
8Kuv tseed pum tas muaj ntug taw loog puag ncig lub tuam tsev, lub chaw kws tag tej chaav ntawd sab ib paas kws yog rau tshwm. 9Tej chaav ntsaa loog hov saab nrau tuab tswb tshwm, hab lub ntug taw loog kws tshwm rua saab nrau daav tswb tshwm. Ntawm ntug taw loog kws sab hov 10moog txug cov pov thawj tej chaav huv lub tshaav puam saab huv mas daav neeg nkaum tshwm puag ncig lub tuam tsev txhua faab. 11Ob lub qhov rooj kws nkaag rua huv tej chaav kws puag ncig ntsaa loog tuam tsev hov qheb moog tshwm rua nrau ntug taw loog, ib lub rua saab peg ib lub rua saab nraag. Lub ntug taw loog hov daav tswb tshwm.
12Muaj ib lub tsev nyob ntawm lub tuam tsev saab nub poob tig rua lub tshaav puam tuam tsev, daav xyaa caum tshwm, ntev cuaj caug tshwm, tej phaab ntsaa tuab tswb tshwm.
13Nwg ntsuag lub tuam tsev ntev ib puas tshwm, hab ntsuag lub tsev saab nub poob hab tej phaab ntsaa moog rua lub tshaav puam tuam tsev ntev ib puas tshwm. 14Qhov ntev ntawm lub tuam tsev saab nub tuaj moog rua lub tshaav puam tuam tsev kuj ib puas tshwm.
15Nwg ntsuag lub tsev saab nub poob kws tig rua lub tshaav puam tuam tsev hab tej phaab ntsaa mas daav ib puas tshwm rua ob saab.
 Lub tuam tsev chaav dawb huv hab chaav dawb huv kawg nkaus hab zaaj qaab khaav saab nrau
16puavleej muab ntoo xov dua ib txheej puag ncig hab muab qhov rais som quas zug saab huv rua saab nrau, muab ntoo xov ncaaj ntawm lub qhov rooj txwj nkaus huv taw moog nto plawg qhov rais (tej qhov rais hov muab ntaub thaiv), 17hab xov tej kem sau lub qhov rooj, tsw has chaav dawb huv kawg nkaus hab chaav dawb huv. Tej phaab ntsaa kws xov puag ncig chaav huv hab chaav nrau muab txaug tej duab rua, 18yog duab Khelunpee hab duab toov laaj. Muaj ib tsob toov laaj quas ib tug Khelunpee. Ib tug Khelunpee muaj ob lub ntsej muag, 19ib lub ntsej muag txwvneej tig saib rua ib tsob toov laaj, ib lub ntsej muag thaav tsuv ntxhuav tig saib dua rua ib tsob toov laaj. Txaug le nuav thoob plawg lub tuam tsev. 20Txwj nkaus huv taw moog rua sau qhov rooj muaj Khelunpee hab tsob toov laaj txaug rua ntawm phaab ntsaa.
21Tej puab rooj ntawm chaav dawb huv xwm faab xwm meem. Huv chaav dawb huv saab hauv ntej muaj ib yaam le 22lub thaaj xyeem kws muab ntoo ua, sab peb tshwm, ntev ob tshwm, daav ob tshwm, yog muab ntoo ua tej kaum thaaj tej taw hab tej xov. Nwg has rua kuv tas, “Nuav yog lub rooj kws nyob ntawm Yawmsaub xubndag.” 23Chaav kws dawb huv hab chaav kws dawb huv kawg nkaus muaj qhov rooj muaj ob daim txag qhov rooj. 24Lub qhov rooj muaj ob txhwb qhov rooj, ob lub qhov rooj muaj ob txhwb qhov rooj qheb.
25Sau chaav kws dawb huv lub qhov rooj muaj Khelunpee hab tsob toov laaj txaug rua ib yaam le txaug rua ntawm phaab ntsaa. Hab vuv ib qho ntoo roog zaaj qaab khaav saab nrau. 26Zaaj qaab khaav muaj qhov rais kws som quas zug saab huv rua saab nrau hab txaug tsob toov laaj rua ob saab phaab ntsaa ntawm qhov rooj.