41

1Giŏng anŭn, pô anŭn ba kâo nao pơ gah rơngiao sang yang laih anŭn pơkă khul khô̱ng. Rơyong khul khô̱ng anŭn jing năm haih ƀơi rĭm bơnăh. 2Bah amăng jing pluh haih tơda laih anŭn khul pơnăng ƀơi rĭm bơnăh kơ anih anŭn jing rơma haih tơda. Ñu ăt pơkă sang yang gah rơngiao mơ̆n. Anih anŭn rơyong ñu jing glông pă̱pluh haih laih anŭn duapluh haih tơda ñu.
3Giŏng anŭn, ñu mŭt nao pơ gah lăm sang yang laih anŭn pơkă khul khô̱ng bah amăng. Rĭm khô̱ng anŭn glông dua haih tơda. Bah amăng anŭn jing năm haih tơda laih anŭn khul pơnăng ƀơi rĭm bơnăh anih anŭn jing glông tơjuh haih tơda ñu yơh. 4Laih anŭn ñu pơkă rơyong sang yang anŭn gah lăm. Anŭn jing duapluh haih laih anŭn tơda ñu jing duapluh haih truh pơ rơnuč gah rơngiao sang yang. Ñu laĭ kơ kâo tui anai, “Anai yơh jing Anih Rơgoh Hiam Hloh.”
5Giŏng anŭn, ñu pơkă pơnăng sang yang. Anŭn jing kơpa̱l năm haih laih anŭn rĭm bơnăh anih anŭn jum dar sang yang jing pă̱ haih tơda. 6Khul anih anŭn jing ƀơi klâo tal, tal anai gah ngŏ kơ tal adih laih anŭn hơmâo klâopluh anih ƀơi rĭm tal. Hơmâo abih bang khul akiăng jum dar pơnăng sang yang jing anih djru kơ khul anih anŭn, kiăng kơ khul anih djru ƀing khua ngă yang dŏ anŭn ƀu kơñŭt mŭt hĭ pơ pơnăng sang yang anŭn ôh. 7Abih bang khul anih jum dar sang yang jing rơhaih hloh dơ̆ng ƀơi rĭm tal anŭn. Hơdră ma̱n pơdơ̆ng jum dar sang yang arăng pơdơ̆ng đĭ tui hăng hơdră khul rơñan rơbat đĭ, kiăng kơ khul anih anŭn jing rơhaih tui tơdang arăng đĭ nao pơ anăp. Sa boh rơñan arăng pơdơ̆ng đĭ mơ̆ng atur tal gah yŭ hloh nao truh pơ atur tal glông hloh găn mơ̆ng atur tal tŏng krah yơh.
8Kâo ƀuh sang yang anŭn hơmâo atur gah ngŏ ƀiă jum dar anŭn, jing atur kơjăp kơ khul anih. Anŭn jing glông pơdơ̆ hăng gai pơkă yơh, jing năm haih. 9Pơnăng gah rơngiao kơ khul anih anŭn jing rơma haih kơpa̱l. Anih hŏng kơplăh wăh khul anih sang yang anŭn 10laih anŭn khul anih ƀing khua ngă yang jing duapluh haih rơhaih abih bang jum dar sang yang anŭn. 11Hơmâo khul bah amăng nao pơ khul anih anŭn mơ̆ng anih hŏng, sa boh bah amăng ƀơi gah dư̱r laih anŭn sa boh ƀơi gah thu̱ng. Atur pơtôp hăng anih hŏng anŭn jing rơma haih rơhaih jum dar anŭn.
12Anih sang anŭn anăp nao pơ wăl tơdron sang yang ƀơi gah yŭ̱ jing tơjuhpluh haih tơda. Pơnăng anih sang anŭn jing rơma haih kơpa̱l jum dar laih anŭn rơyong jing duapănpluh haih yơh.
13Giŏng anŭn, ñu pơkă sang yang anŭn. Anŭn jing sa-rơtuh haih rơyong, wăl tơdron sang yang laih anŭn anih sang anŭn wơ̆t hăng khul pơnăng sang anŭn ăt sa-rơtuh haih mơ̆n rơyong ñu. 14Tơda wăl tơdron sang yang ƀơi gah ngŏ̱ anŭn, wơ̆t hăng gah anăp kơ sang yang, jing sa-rơtuh haih yơh.
15Giŏng anŭn, ñu pơkă rơyong anih sang anăp nao pơ wăl tơdron ƀơi jĕ sang yang, wơ̆t hăng khul adri̱ng ƀơi rĭm bơnăh. Anŭn jing sa-rơtuh haih yơh.
 Anih gah rơngiao sang yang, anih gah lăm sang yang laih anŭn adri̱ng anăp nao pơ wăl tơdron,
16wơ̆t hăng khul khô̱ng bah amăng, amăng phă̱ anet, khul adri̱ng jum dar klâo anih anŭn, jing rĭm anih gah ngŏ kơ anŭn wơ̆t hăng bah amăng le̱ng kơ klôp hăng kơyâo soh sel. Atur sang, pơnăng truh pơ khul amăng phă̱ laih anŭn khul amăng phă̱ le̱ng kơ klôp hăng go̱m hĭ soh sel. 17Amăng anih hŏng gah ngŏ gah rơngiao kơ bah amăng mŭt nao pơ sang yang gah lăm laih anŭn ƀơi khul pơnăng gah ngŏ kơ khul bah amăng jum dar gah lăm hăng gah rơngiao sang yang 18arăng treh trah rup čerub hăng khul kơyâo đung kri. Khul kơyâo đung kri anŭn dŏ kơplăh wăh čerub yơh. Rĭm čerub hơmâo dua ƀô̆ tui anai: 19Ƀô̆ mơnuih anăp nao pơ kơyâo đung kri ƀơi sa bơnăh laih anŭn ƀô̆ rơmung dŭl adih jing anăp nao pơ kơyâo đung kri gah anŭn. Arăng treh trah abih bang jum dar sang yang yơh. 20Čơdơ̆ng mơ̆ng atur hlŏng truh pơ anih gah ngŏ kơ bah amăng mŭt yơh, čerub hăng khul kơyâo đung kri arăng treh trah ƀơi pơnăng gah lăm sang yang.
21Khul tơmĕh bah amăng sang yang hơmâo sa boh khô̱ng bah amăng mơlă̱ dô laih anŭn khô̱ng bah amăng ƀơi anăp Anih Rơgoh Hiam Hloh ăt hrup hăng anŭn mơ̆n. 22Hơmâo sa boh kơnưl kơyâo glông klâo haih dơ̆ng ñu laih anŭn dua haih mơlă̱. Khul akiăng asuĕk ñu, atur ñu laih anŭn khul pơnăng ñu jing hăng kơyâo soh sel. Pô anŭn pơhiăp hăng kâo tui anai, “Anai yơh jing kơƀa̱ng gah anăp Yahweh.” 23Abih dua anih sang yang gah rơngiao laih anŭn Anih Rơgoh Hiam Hloh le̱ng kơ hơmâo bah amăng dua tal soh sel. 24Rĭm bah amăng hơmâo dua gah laih anŭn rĭm gah hơmâo dua kơnŭh dar. 25Laih anŭn ƀơi khul bah amăng sang yang gah rơngiao arăng treh trah rup čerub hăng khul kơyâo đung kri hrup hăng khul rup arăng treh trah laih ƀơi khul pơnăng, laih anŭn hơmâo sa boh hơnăl kơyâo yol gah anăp kơ adri̱ng anŭn. 26Ƀơi khul pơnăng re̱ng gah kơ khul adri̱ng anŭn hơmâo dua boh amăng phă̱ anet laih anŭn hơmâo khul kơyâo đung kri arăng treh trah ƀơi rĭm bơnăh. Khul anih sang yang ăt hơmâo khul hơnăl kơyâo arăng yol gah ngŏ mơ̆n.