43

Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab rov lug rua huv lub tuam tsev

1Dhau ntawd nwg coj kuv lug rua ntawm lub rooj loog kws tig rua saab nub tuaj. 2Na cav cov Yixayee tug Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab tuaj saab nub tuaj lug. Hab lub suab kws Vaajtswv tuaj nrov yaam nkaus le dej ntsawj, hab nwg tug fwjchim ci ntsaa ab rua lub qaab ntuj. 3Zaaj yug quas toog kws pum nuav kuj zoo le zaaj yug quas toog kws kuv pum nwg lug ua rua lub nroog hov puam tsuaj, hab zoo le zaaj yug quas toog kws kuv pum ntawm ntug dej Khenpa. Tes kuv txawm khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus huv aav. 4Thaus Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab nkaag ntawm lub rooj loog kws tig rua saab nub tuaj lug rua huv lub tuam tsev, 5Vaaj Ntsuj Plig kuj tsaa kuv sawv hab coj kuv lug rua huv lub tshaav puam saab huv, na cav Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab puv nkaus lub tuam tsev.
6Thaus tug txwvneej hov tseed sawv ntsug ntawm kuv ib saab, kuv nov ib tug has huv lub tuam tsev tuaj rua kuv, 7hab nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, nuav yog lub chaw kws kuv lub zwm txwv nyob hab lub chaw kws kuv tag taw, yog lub chaw kws kuv yuav nyob huv plawv cov Yixayee moog ib txhws. Hab cov Yixayee yuav tsw ua qas puag tsuas kuv lub npe kws dawb huv dua le lawm, tsw has puab hab puab tej vaajntxwv, tsua qhov kws puab deev luas tej daab hab qhov kws puab muab tej vaajntxwv tuag log rua huv nuav, 8hab qhov kws puab ua puab tej rooj vaag ti nkaus kuv tej rooj loog hab ua puab tej puab rooj ti nkaus kuv le puab rooj, tsuas muaj tuab zaaj phaab ntsaa quas kuv hab puab. Puab tej kev qas vuab tsuab kws puab tau ua qas puag tsuas kuv lub npe kws dawb huv, kuv txhad chim muab puab ua kuas puam tsuaj taag. 9Nwgnuav ca puab tso puab kev pe daab hab puab tej vaajntxwv lub cev tuag nyob deb kuv, mas kuv yuav nyob huv plawv puab moog ib txhws.
10“Tuabneeg tug tub, koj ca le qha rua cov Yixayee paub txug lub tuam tsev hab tug qauv hab tej chaw ntawm lub tuam tsev, sub puab txhad le txaaj muag paub tej kev txhum muaj txem. 11Yog puab txaaj muag rua txhua yaam kws puab tau ua lawm, tes ca le qha daim duab lub tuam tsev hab txujkev tawm moog nkaag lug hab tug qauv tuam tsev txhua yaam, hab qha puab paub txug tej kaab ke hab tej kevcai huv lub tuam tsev huvsw. Muab sau taab meeg puab, sub puab txhad le coj lawv le tej kaab ke huvsw hab tej kevcai huvsw hab ua lawv nraim. 12Nuav yog tej kevcai ntawm lub tuam tsev. Ib cheeb tsaam sau lub ncov roob yuav ua qhov chaw dawb huv kawg nkaus. Nuav nawj yog kevcai ntawm lub tuam tsev.”

Lub thaaj xyeem

13“Ntawm nuav yog lub thaaj xyeem muab ntsuag ua tshwm (ib tshwm yog ntev ib tshwm hab ib dus). Lub ntug taw sab ib tshwm hab daav ib tshwm, hab muaj lub npoo sab ib dus puag ncig. Ntawm nuav yog lub thaaj qhov kws sab. 14Ntawm lub taw moog txug theem huv qaab sab ob tshwm, lub ntug daav ib tshwm, hab ntawm theem huv qaab moog txug theem luj sab plaub tshwm, lub ntug daav ib tshwm. 15Ntawm theem luj moog txug theem kws lub qhov cub sab plaub tshwm, hab ntawm theem kws lub qhov cub muaj plaub tug kub sab ib tshwm. 16Theem kws lub qhov cub ntawd ua plaub faab xwm faab xwm meem, ntev kaum ob tshwm daav kaum ob tshwm. 17Theem luj kuj xwm faab xwm meem, ntev kaum plaub tshwm daav kaum plaub tshwm, muaj lub npoo daav ib txhais tshwm puag ncig. Lub ntug taw daav ib tshwm puag ncig. Lub thaaj tug ntaiv nyob saab nub tuaj.”
18Nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Nuav moog yog tej kaab ke ntawm lub thaaj. Nub kws ua lub thaaj kws yuav muab tsaj hlawv xyeem hab nchus ntshaav rua tav lawm, 19koj yuav muab ib tug txwv nyuj rua xeem Levi cov pov thawj kws yog Xantau caaj ceg kws tuaj ze kuv hab ua koom rua kuv, ua kevcai xyeem daws txem. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag. 20Koj yuav muab tug txwv nyuj hov cov ntshaav ib txha tso rua sau plaub tug kub thaaj hab sau plaub lub kaum thaaj theem luj hab sau lub npoo ib ncig theem luj hov. Ua le nuav koj txhad le ntxuav tau lub thaaj hab ntxuav tau tej kev qas tsw huv moog. 21Koj yuav muab tug txwv nyuj kws xyeem daws txem hov coj moog hab muab hlawv rua lub chaw kws npaaj ca lawm kws yog lub tuam tsev thaaj aav kws nyob nrau tej chaw dawb huv.
22“Hab nub kws ob koj yuav muab ib tug txwv tshws kws tsw muaj chaw thuaj le tua xyeem daws txem, hab ntxuav lub thaaj xyeem kuas huv ib yaam le xyeem tug txwv nyuj ntxuav. 23Thaus koj ua kevcai ntxuav lub thaaj taag lawm, koj yuav muab ib tug txwv nyuj kws tsw muaj chaw thuaj hab ib tug txwv yaaj kws tsw muaj chaw thuaj xyeem. 24Koj yuav coj ob tug tsaj nuav lug rua ntawm Yawmsaub xubndag, mas cov pov thawj yuav muab ntsev nphoo rua sau ob tug tsaj hab muab xyeem ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub. 25Koj muab ib tug txwv tshws xyeem daws txem ib nub ib tug txug xyaa nub, hab muab ib tug txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj kws tsw muaj chaw thuaj xyeem nrug ua ke. 26Puab yuav ua kevcai ntxuav tej kev qas tsw huv ntawm lub thaaj kuas dawb huv puv xyaa nub txhad muab pub tau ua Yawmsaub tug. 27Thaus puab ua tej nuav tav taag lawm, mas txwj nub yim moog cov pov thawj yuav xyeem tej kws mej coj tuaj ua kevcai hlawv xyeem hab tej kws mej coj tuaj ua kevcai xyeem sws raug zoo rua sau lub thaaj nuav, mas kuv txhad le txais yuav mej. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.”