43

Klei Guh Kơang Yêhôwa Bi Bŏ Sang Yang

1Êdei tinăn ñu atăt kâo kơ ƀăng jang phă ngŏ. 2 Nĕ anei, klei guh kơang Aê Diê Israel hriê mơ̆ng ngŏ; ênai klei ñu hriê msĕ si ênai lu êa; leh anăn lăn ala kmlăi hŏng klei guh kơang ñu. 3Klei kâo bi ƀuh msĕ si klei kâo bi ƀuh leh tơdah ñu hriê bi rai ƀuôn Yêrusalem, leh anăn msĕ si klei bi ƀuh kâo mâo leh giăm êa krông Kêbar; leh anăn kâo buôn kŭp ƀô̆ ti lăn. 4Klei guh kơang Yêhôwa mŭt hlăm sang yang ti ƀăng jang phă ngŏ. 5Mngăt Myang pŭ kâo phă dlông leh anăn atăt kâo mŭt hlăm wăl ti lam leh anăn nĕ anei, klei guh kơang Yêhôwa bi bŏ leh sang yang.
6Êjai êkei anăn dôk dơ̆ng ti djiêu kâo, kâo hmư̆ sa čô blŭ kơ kâo mơ̆ng sang yang, 7leh anăn ñu lač kơ kâo: “Ơ anak mnuih, anei yơh jing anôk kơ jhưng mtao kâo leh anăn anôk kơ plă jơ̆ng kâo, anôk kâo srăng dôk ti krah phung anak čô ƀuôn sang Israel hlŏng lar. Sang Israel amâo srăng lŏ bi čhŏ ôh anăn doh jăk kâo, diñu, amâodah phung mtao diñu hŏng klei diñu ngă knhông leh anăn hŏng asei mlei djiê phung mtao diñu, 8hŏng klei diñu mdơ̆ng anôk mŭt sang diñu giăm anôk mŭt sang kâo leh anăn mdơ̆ng gơ̆ng ƀăng bhă diñu giăm gơ̆ng ƀăng bhă kâo, mâo knŏng sa boh mtih ti plah wah kâo hŏng diñu. Diñu bi čhŏ anăn doh jăk kâo hŏng klei jhat kâo bi êmut kheh diñu ngă leh, snăn kâo bi rai diñu leh hlăm klei kâo ngêñ. 9Ară anei brei diñu lui hĕ klei diñu kkuh rup yang leh anăn bi kbưi mơ̆ng kâo asei mlei djiê phung mtao diñu, leh anăn kâo srăng dôk ti krah diñu hlŏng lar.”

Klei Bhiăn kơ Sang Yang leh anăn kơ Knưl

10“Bi ih, Ơ anak mnuih, mblang bĕ kơ sang Israel si sang yang srăng jing leh anăn rup čih kơ gơ̆, čiăng kơ diñu hêñ kyua klei soh diñu. 11Tơdah diñu hêñ kyua jih klei diñu ngă leh, čih rup sang yang, hdră ngă gơ̆, anôk kbiă gơ̆ leh anăn anôk mŭt gơ̆, rup kluôm gơ̆. Brei phung ƀuôn sang Israel thâo jih klei mtă leh anăn jih klei bhiăn sang yang; leh anăn čih klei anăn ti anăp ală diñu, čiăng kơ diñu dưi djă pioh leh anăn ngă tui si jih klei bhiăn leh anăn jih klei mtă. 12Anei yơh jing klei bhiăn kơ sang yang: jih anôk lăn jŭm dar ti dlông čŏng čư̆ srăng jing anôk doh jăk hĭn. Nĕ anei, klei bhiăn kơ sang yang.
13 Anei jing klei mkă knưl hŏng heh (heh anăn jing sa heh leh anăn sa pah): tur gơ̆ srăng mâo sa heh ti dlông, sa heh găn, mâo griŏ sa kgam jŭm dar. Anei srăng jing boh dlông knưl: 14mơ̆ng tur ti lăn truh kơ griŏ ti gŭ mâo dua heh, boh ƀai sa heh; leh anăn mơ̆ng griŏ điêt truh kơ griŏ prŏng mâo pă heh, boh ƀai sa heh; 15leh anăn anôk dưm pui ti knưl mâo pă heh; leh anăn mơ̆ng anôk dưm pui ti knưl truh phă dlông, mâo pă ƀĕ ki. 16Anôk dưm pui ti knưl srăng jing mta dhar, pluh dua heh dơ̆ng leh anăn pluh dua heh găn. 17Griŏ msĕ mơh srăng jing mta dhar, pluh pă heh dơ̆ng leh anăn pluh pă heh găn, mâo griŏ jŭm dar sa mkrah heh boh ƀai, leh anăn tur ñu sa heh jŭm dar. Êñan đĭ ti knưl arăng srăng dưm tĭng nah ngŏ.”
18 Leh anăn ñu lač kơ kâo, “Ơ anak mnuih, snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Anei jing klei mtă djŏ kơ knưl: ti hruê arăng mdơ̆ng gơ̆ čiăng myơr mnơ̆ng myơr čuh ti dlông gơ̆ leh anăn čiăng tuh êrah ti gơ̆, 19ih srăng brei sa drei êmô knô pioh kơ mnơ̆ng myơr kyua klei soh kơ phung khua ngă yang Lêwi hlăm găp djuê Y-Sadôk, phung hriê giăm čiăng mă bruă kơ kâo,’ Yêhôwa Aê Diê lač. 20‘Brei ih mă đa đa êrah gơ̆ leh anăn mia ti pă ƀĕ ki knưl, leh anăn ti pă bĭt kiêng griŏ, leh anăn ti griŏ jŭm dar; snăn diih srăng bi doh knưl leh anăn ngă klei bi doh klei soh kơ gơ̆. 21Msĕ mơh brei ih mă êmô knô pioh kơ mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn arăng srăng čuh gơ̆ ti anôk bi kčah leh giăm sang yang, ti êngao anôk doh jăk. 22Ti hruê tal dua brei ih myơr sa drei bê knô amâo mâo anôk jhat ôh pioh kơ mnơ̆ng myơr kyua klei soh; leh anăn arăng srăng bi doh knưl msĕ si arăng bi doh leh hŏng êmô knô. 23Tơdah diih bi leh bruă bi doh gơ̆, brei diih myơr sa drei êmô knô dam amâo mâo anôk jhat ôh leh anăn sa drei biăp knô mơ̆ng biăp amâo mâo anôk jhat ôh. 24Brei diih myơr mnơ̆ng anăn ti anăp Yêhôwa, leh anăn phung khua ngă yang srăng pruê hra ti dlông mnơ̆ng myơr anăn leh anăn myơr mnơ̆ng anăn jing mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa. 25Êjai kjuh hruê brei diih pioh brei grăp hruê sa drei bê pioh kơ mnơ̆ng myơr kyua klei soh; msĕ mơh brei diih pioh brei sa drei êmô knô leh anăn sa drei biăp knô mơ̆ng êpul biăp, amâo mâo anôk jhat ôh. 26Êjai kjuh hruê brei diñu ngă klei bi doh klei soh kơ knưl leh anăn bi doh gơ̆, snăn diñu srăng pioh brei gơ̆ doh jăk. 27Tơdah diñu bi ruê̆ jih hruê anei, snăn mơ̆ng hruê tal sa păn kơ anăp phung khua ngă yang srăng myơr ti dlông knưl mnơ̆ng diih myơr čuh leh anăn mnơ̆ng diih myơr kơ klei êđăp ênang; leh anăn kâo srăng tŭ diih,’ Yêhôwa Aê Diê lač.”