46

1“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Lub qhov rooj tshaav puam saab huv kws tig rua saab nub tuaj yuav muab kaw rua rau nub kws ua num, mas nub Xanpatau yuav muab qheb hab thaus hli xab kuj muab qheb. 2Tug thawj yuav tuaj saab nrau tuaj rua ntawm zaaj qaab khaav lub qhov rooj saab huv, hab lug sawv rua ntawm tej puab rooj. Tej kws nwg coj tuaj ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo mas cov pov thawj yuav muab xyeem. Nwg yuav pe hawm Yawmsaub ntawm lub paws rooj, nwg le tawm moog, kuas yuav tsw kaw lub qhov rooj moog txug thaus tsaus ntuj. 3Cov pejxeem yuav pe hawm Yawmsaub ntawm txujkev kws moog rua huv lub qhov rooj hov rua nub Xanpatau hab nub hli xab. 4Tej kws tug thawj muab ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub rua nub Xanpatau yog rau tug mivnyuas yaaj kws tsw muaj chaw thuaj le hab ib tug txwv yaaj kws tsw muaj chaw thuaj le. 5Tej kws muab xyeem ua kevcai xyeem qoob loos nrug tug txwv yaaj hov yog ib efa moov, tej kws muab xyeem nrug cov mivnyuas yaaj hov yog npaum le kws nwg pub tau, hab yuav muab ib hee roj nrug ib efa moov. 6Thaus hli xab nwg yuav xyeem ib tug thaav nyuj kws tsw muaj chaw thuaj hab rau tug mivnyuas yaaj hab ib tug txwv yaaj kws tsw muaj chaw thuaj le. 7Tej kws nwg muab ua kevcai xyeem qoob loos yuav muab ib efaq moov nrug tug thaav nyuj hab ib efa moov nrug tug txwv yaaj, hab nrug cov mivnyuas yaaj npaum le kws nwg pub tau, hab yuav muab ib heer roj nrug ib efa moov. 8Thaus tug thawj nkaag lug nwg yuav nkaag ntawm zaaj qaab khaav lub qhov rooj, hab tawm tuab txujkev rov moog.
9“ ‘Thaus cov pejxeem tuaj rua ntawm Yawmsaub lub xubndag tuaj ua kevcai lawv le kws teem tseg, tug kws nkaag lub rooj loog saab peg lug yuav tsum tawm lub rooj loog saab nraag moog, hab tug kws nkaag lub rooj loog saab nraag lug yuav tsum tawm lub rooj loog saab peg moog. Tsw xob kheev leejtwg tawm lub rooj loog kws nwg nkaag lug moog, tassws txhua tug yuav tawm ncaaj nraim moog. 10Thaus cov pejxeem nkaag moog tug thawj yuav nkaag nrug puab ua ke moog, hab thaus puab tawm moog, nwg kuj yuav tsum tawm moog hab.
11“ ‘Tej qoob loos kws coj tuaj ua kevcai xyeem rua tej kevcai hab tej swjhawm kws teem ca, mas yuav muab ib efaq moov nrug ib tug thaav txwv nyuj, hab ib efa nrug ib tug txwv yaaj hab nrug cov mivnyuas yaaj npaum le kws yug pub tau, hab yuav muab ib heer roj nrug ib efa moov. 12Thaus tug thawj coj tej kws nwg zoo sab muab xyeem pub xwb, tsw has ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo kws nwg zoo sab pub xyeem rua Yawmsaub, mas yuav muab lub rooj loog kws tig rua saab nub tuaj qheb rua nwg, hab nwg yuav xyeem tej kws nwg coj tuaj ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo ib yaam le nwg ua rua nub Xanpatau. Mas nwg yuav tawm moog. Thaus nwg tawm moog lawm, yuav kaw rooj loog.
13“ ‘Nwg yuav npaaj ib tug mivnyuas yaaj kws noob nyoog muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le lug ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub txhua nub. Nwg yuav npaaj rua txhua taagkig. 14Hab nwg yuav npaaj tej moov kws ua kevcai xyeem qoob loos ua ke rua txhua taagkig, yuav muab ib feem rau huv ib efa moov, hab muab roj ib feem peb huv ib hee lug xyaw cov moov, ua kevcai xyeem qoob loos rua Yawmsaub. Nuav yog txuj kevcai kws yuav swv moog ib txhws. 15Yog le nuav txhad yuav npaaj tug mivnyuas yaaj hab tej moov kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej roj rua txhua taagkig, ua kevcai hlawv xyeem moog ib txhws.
16“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Yog tug thawj muab nwg qub txeeg qub teg ib qho pub rua nwg tej tub, mas yaam hov yuav ua puab teej puab tug, yuav ua qub txeeg qub teg rua puab moog ib txhws. 17Tassws yog nwg muab nwg qub txeeg qub teg ib qho pub rua nwg ib tug tub qhe, yaam hov yuav ua nwg teej tug moog txug xyoo kws tso nwg nyob ywj pheej, mas xyoo hov tej ntawd yuav thim rov moog ua tug thawj teej tug. Tsuas yog tug thawj cov tub txhad tuav tau tej kws leej txwv pub rua puab moog ib txhws le xwb. 18Tug thawj tsw xob txeeb tej pejxeem qub txeeg qub teg ib qho le es muab puab ntab tawm ntawm tej kws yog puab teej puab tug moog. Nwg yuav tsum muab nwg teej nwg tug pub ua qub txeeg qub teg rua nwg cov tub ntaag, sub kuv cov tuabneeg txhad tsw muaj ib tug twg raug ntab tawm huv nwg teej nwg tug moog.’ ”
19Nwg coj kuv taug txujkev ntawm ib saab qhov rooj lug rua huv cov pov thawj tej chaav kws dawb huv saab peg, mas qhov ntawd kuv pum ib qho chaw kws yog chaav kawg nkaus rua saab nub poob. 20Mas nwg has rua kuv tas, “Nuav yog lub chaw kws cov pov thawj hau tej nqaj kws xyeem ntxuav kev txhum hab tej kws xyeem daws txem, hab yog lub chaw kws puab yuav ci tej ncuav kws ua kevcai xyeem qoob loos, sub txhad tsw coj tawm moog rua lub tshaav puam saab nrau mas tej kws dawb huv txhad tsw rhuav tshem cov pejxeem.” 21Mas nwg coj kuv tawm moog rua lub tshaav puam saab nrau, hab coj kuv moog txug plaub lub kaum tshaav puam hov, mas txhua lub kaum hov muaj ib lub tshaav puam. 22Ntawm plaub lub kaum tshaav puam hov muaj ib lub tshaav puam miv miv, ntev plaub caug tshwm daav peb caug tshwm, plaub lub tshaav puam hov sws luag ib yaam nkaus. 23Huv plaub lub nrog tshaav puam hov muaj thwv cib tib ua ib zaaj, hab ua qhov txus rua huv qaab thoob plawg ib ncig. 24Mas nwg has rua kuv tas, “Nuav yog tej chaw hau nqaj, yog tej chaw kws cov kws ua num huv lub tuam tsev yuav hau tej nqaj kws cov pejxeem coj tuaj xyeem.”