46

Pô Khua Moa Hăng Khul Tơlơi Phet

1“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Amăng ja̱ng wăl tơdron gah lăm anăp nao pơ gah ngŏ̱ arăng khŏm krư̆ hĭ amăng năm hrơi mă bruă, samơ̆ ƀơi hrơi Saƀat laih anŭn ƀơi hrơi Blan Phrâo, amăng ja̱ng anŭn arăng khŏm pŏk hĭ yơh. 2Pô khua moa anŭn khŏm mŭt nao mơ̆ng gah rơngiao găn adri̱ng amăng ja̱ng anŭn laih anŭn dŏ dơ̆ng jĕ tơmĕh amăng ja̱ng anŭn. Ƀing khua ngă yang yơh khŏm pơyơr ngă yang brơi gơnam pơyơr čuh ñu hăng khul gơnam pơyơr pơgop pơlir ñu. Ñu khŏm kơkuh pơpŭ ƀơi amăng ja̱ng anŭn laih anŭn tơbiă hĭ, samơ̆ amăng ja̱ng anŭn arăng ƀu krư̆ hĭ ôh hlŏng truh kơ hrơi klăm yơh. 3Ƀơi hrơi Saƀat hăng khul Blan Phrâo, ƀing ană plei anih lŏn anŭn khŏm kơkuh pơpŭ ƀơi anăp Yahweh ƀơi jơlan mŭt pơ amăng ja̱ng anŭn yơh. 4Gơnam pơyơr čuh pô khua moa anŭn ba rai pơyơr kơ Yahweh ƀơi hrơi Saƀat anŭn jing năm drơi ană triu tơno hăng sa drơi triu tơno, abih bang khŏm ƀu hơmâo nam rơka ôh. 5Gơnam pơyơr pơdai khŏm pha brơi hrŏm hăng triu tơno anŭn jing sa ephah, laih anŭn gơnam pơyơr pơdai hrŏm hăng khul ană triu anŭn jing lu tui hăng ñu khăp brơi yơh, hrŏm hăng anŭn jing sa hin ia rơmuă ôliwơ kơ rĭm ephah anŭn. 6Ƀơi hrơi Blan Phrâo, ñu khŏm ba rai kiăng kơ pơyơr sa drơi rơmô tơno hadơi, năm drơi ană triu laih anŭn sa drơi triu tơno, abih bang hlô anŭn khŏm ƀu hơmâo nam rơka hơget gĕt ôh. 7Ñu khŏm ba rai gơnam pơyơr pơdai jing sa ephah hrŏm hăng rơmô tơno anŭn, sa ephah hăng triu tơno anŭn laih anŭn hăng khul ană triu anŭn lu ephah tui hăng ñu kiăng yơh, hrŏm hăng sa hin ia rơmuă kơ rĭm ephah anŭn. 8Tơdang pô khua moa anŭn mŭt nao, ñu khŏm găn nao adri̱ng amăng ja̱ng anŭn laih anŭn ñu khŏm tơbiă mơ̆ng amăng ja̱ng anŭn mơ̆n.
9“ ‘Tơdang ƀing ană plei anih lŏn rai pơ anăp Yahweh ƀơi khul tơlơi phet hơmâo pơkơčah laih, hlơi pô mŭt nao pơ amăng ja̱ng gah dư̱r kiăng kơ kơkuh pơpŭ ñu anŭn khŏm tơbiă mơ̆ng amăng ja̱ng gah thu̱ng yơh. Laih anŭn hlơi pô mŭt pơ amăng ja̱ng gah thu̱ng, ñu anŭn khŏm tơbiă nao pơ amăng ja̱ng gah dư̱r yơh. Ƀu hơmâo hlơi pô wơ̆t glaĭ pơ amăng ja̱ng ñu mŭt laih ôh, samơ̆ rĭm čô khŏm tơbiă mơ̆ng amăng ja̱ng klă̱ anăp hăng ñu yơh. 10Pô khua moa ăt hrŏm hăng ƀing ană plei mơ̆n, anŭn jing ñu ăt mŭt nao tơdang ƀing gơñu mŭt laih anŭn tơbiă tơdang ƀing gơñu tơbiă yơh.
11“ ‘Ƀơi khul tơlơi phet laih anŭn khul tơlơi phet pơkơčah laih, brơi hơmâo sa ephah gơnam pơyơr pơdai kiăng kơ pơyơr hrŏm hăng sa drơi rơmô tơno, sa ephah hrŏm hăng triu tơno laih anŭn hrŏm hăng khul ană triu jing lu ephah tui hăng pô pơyơr anŭn kiăng yơh, laih anŭn sa hin ia rơmuă ôliwơ kơ rĭm ephah anŭn yơh. 12Tơdang pô khua moa anŭn pha brơi gơnam pơyơr rơngai kơ Yahweh, wơ̆t tơdah anŭn jing gơnam pơyơr čuh ƀôdah khul gơnam pơyơr pơgop pơlir, amăng ja̱ng gah ngŏ̱ arăng khŏm pŏk hĭ kơ ñu yơh. Ñu či pơyơr gơnam pơyơr čuh ñu ƀôdah khul gơnam pơyơr pơgop pơlir ñu tui hăng tơlơi ñu ngă ƀơi hrơi Saƀat yơh. Giŏng anŭn, ñu či tơbiă hĭ yơh. Tơdơi kơ ñu tơbiă laih, amăng ja̱ng anŭn arăng či krư̆ hĭ yơh.
13“ ‘Rĭm hrơi ih khŏm pha brơi sa drơi ană triu tha sa thŭn ƀu hơmâo nam rơka hơget ôh jing gơnam pơyơr čuh kơ Yahweh. Rĭm mơguah ih khŏm pha brơi gơnam pơyơr anŭn. 14Ih khŏm pha brơi hrŏm hăng gơnam pơyơr pơdai rĭm mơguah anŭn, jing sa črăn amăng năm ephah hrŏm hăng sa črăn amăng klâo hin ia rơmuă kiăng kơ pơmơsăh hĭ tơpŭng anŭn. Tơlơi pơyơr gơnam pơyơr pơdai anŭn kơ Yahweh jing tơlơi sa tơlơi phiăn hlŏng lar yơh. 15Tui anŭn, ană triu, gơnam pơyơr pơdai hăng ia rơmuă ih khŏm pha brơi rĭm mơguah jing gơnam pơyơr čuh nanao.
16“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Tơdah pô khua moa anŭn sa gơnam brơi pơyơr mơ̆ng gơnam kŏng ngăn ñu kơ ƀing ană đah rơkơi ñu, gơnam anŭn ăt či lŏm kơ ƀing ană tơčô ñu yơh. Anŭn jing gơnam lŏm kơ ƀing gơñu mơ̆ng anih kŏng ngăn anŭn yơh. 17Samơ̆ tơdah ñu brơi sa gơnam brơi pơyơr mơ̆ng gơnam kŏng ngăn ñu kơ sa čô amăng ƀing ding kơna ñu, pô ding kơna anŭn dưi djă̱ pioh gơnam anŭn hlŏng truh kơ thŭn pơrơngai yơh. Giŏng anŭn, gơnam anŭn či jing glaĭ hĭ gơnam pô khua moa anŭn yơh. Gơnam kŏng ngăn ñu kơnơ̆ng lŏm kơ ƀing ană đah rơkơi ñu đôč yơh, jing ƀing ană tơčô ñu. 18Pô khua moa khŏm anăm tŭ mă lŏn kŏng ngăn ƀing ană plei, jing puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng lŏn kŏng ngăn ƀing gơ̆ ôh. Ñu khŏm pha brơi kơ ƀing ană đah rơkơi ñu kiăng kơ jing lŏn kŏng ngăn ƀing gơ̆ mơ̆ng lŏn kŏng ngăn ñu pô yơh, kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing ană plei Kâo či čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng lŏn kŏng ngăn gơ̆ pô.’ ”
19Giŏng anŭn, pô ling jang anŭn ba kâo mŭt găn bah amăng jĕ ƀơi amăng ja̱ng anŭn nao truh pơ khul anih rơgoh hiam anăp nao pơ gah dư̱r, jing anih lŏm kơ ƀing khua ngă yang laih anŭn pơrơđah kơ kâo anih ƀơi rơnuč gah yŭ̱ yơh. 20Ñu pơhiăp hăng kâo tui anai, “Anai yơh jing anih ƀing khua ngă yang či hơtŭk gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆, gơnam pơyơr tơlơi soh laih anŭn ŏm gơnam pơyơr pơdai, kiăng kơ ƀu ba tơbiă khul gơnam pơyơr anŭn mŭt pơ wăl tơdron gah rơngiao ôh huĭ kơ pơrơgoh hĭ ƀing ană plei.”
21Giŏng anŭn, ñu ba kâo nao pơ wăl tơdron gah rơngiao hăng dui ba kâo jum dar pă̱ akiăng asuĕk anih anŭn, laih anŭn kâo ƀuh amăng rĭm akiăng anŭn hơmâo wăl tơdron pơkŏn dơ̆ng mơ̆n. 22Amăng pă̱ akiăng asuĕk wăl tơdron gah rơngiao jing khul anih wăl tơdron wang dar yơh, pă̱pluh haih rơyong hăng klâopluh haih tơda. Rĭm wăl tơdron amăng pă̱ akiăng anŭn jing prŏng pơdơ̆ pơđơ̱r soh sel. 23Jum dar gah lăm rĭm pă̱ wăl tơdron anŭn jing hơmâo sa tal dưh pơtâo, hrŏm hăng khul anih pioh kơ apui arăng pơkra jum dar gah yŭ tal dưh anŭn. 24Ñu pơhiăp hăng kâo tui anai, “Khul anih anŭn yơh jing sang apui kơ ƀing hlơi pô mă bruă amăng sang yang či hơtŭk tơnă khul gơnam ngă yang kơ ƀing ană plei.”