46

1“Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Ƀăng jang hlăm wăl ti lam phă ngŏ arăng srăng kđăl êjai năm hruê mă bruă; ƀiădah ti hruê sabat leh anăn ti hruê mâo mlan mrâo ƀlĕ arăng srăng pŏk gơ̆. 2Pô jing khua srăng mŭt ti adring ƀăng jang mơ̆ng êngao, leh anăn srăng dôk dơ̆ng giăm gơ̆ng ƀăng jang. Phung khua ngă yang srăng myơr mnơ̆ng pô jing khua myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ñu myơr kơ klei êđăp ênang, leh anăn ñu srăng kkuh mpŭ ti mbông ƀăng jang. Leh klei anăn ñu srăng kbiă, ƀiădah đăm brei arăng kđăl ƀăng jang ôh tơl truh tlam. 3Phung ƀuôn sang hlăm čar srăng kkuh mpŭ ti anôk mŭt ƀăng jang anăn ti anăp Yêhôwa hlăm hruê sabat leh anăn hlăm hruê mlan mrâo ƀlĕ. 4Mnơ̆ng myơr čuh pô jing khua myơr kơ Yêhôwa ti hruê sabat srăng mâo năm drei êđai biăp leh anăn sa drei biăp knô amâo mâo anôk jhat ôh; 5leh anăn mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ mbĭt hŏng biăp knô srăng mâo sa êphah, leh anăn mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ mbĭt hŏng êđai biăp srăng jing dŭm tui si ñu dưi, mbĭt hŏng sa hin êa boh ôliwơ kơ grăp êphah. 6Ti hruê mlan mrâo ƀlĕ ñu srăng myơr sa drei êmô knô dam, năm drei êđai biăp, leh anăn sa drei biăp knô, jih jang mnơ̆ng anăn amâo mâo anôk jhat ôh; 7bi kơ mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, ñu srăng myơr sa êphah mbĭt hŏng êmô knô leh anăn sa êphah mbĭt hŏng biăp knô, leh anăn mbĭt hŏng êđai biăp dŭm tui si ñu dưi, mbĭt hŏng sa hin êa boh ôliwơ kơ grăp êphah. 8Tơdah pô jing khua mŭt, ñu srăng mŭt ti adring ƀăng jang, leh anăn ñu srăng kbiă êlan anăn mơh.
9Tơdah phung ƀuôn sang hlăm čar hriê ti anăp Yêhôwa kơ hruê knăm bi kčah leh, hlei pô mŭt ti ƀăng jang dưr čiăng kkuh mpŭ srăng kbiă ti ƀăng jang dhŭng; leh anăn hlei pô mŭt ti ƀăng jang dhŭng srăng kbiă ti ƀăng jang dưr; amâo mâo sa čô dưi lŏ wĭt ti ƀăng jang ñu mŭt leh ôh, ƀiădah grăp čô srăng kbiă kpă ti anăp ñu. 10Tơdah diñu mŭt, pô jing khua srăng mŭt mbĭt hŏng diñu; leh anăn tơdah diñu kbiă, pô jing khua srăng kbiă.
11Hlăm klei knăm leh anăn yan bi kčah leh mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ mbĭt hŏng sa drei êmô knô dam srăng jing sa êphah, mbĭt hŏng sa drei biăp knô srăng jing sa êphah, leh anăn mbĭt hŏng êđai biăp srăng jing dŭm tui si ñu dưi brei, mbĭt hŏng sa hin êa boh ôliwơ kơ sa êphah. 12Tơdah pô jing khua myơr mnơ̆ng myơr êngiê kơ Yêhôwa, thâodah mnơ̆ng myơr čuh amâodah mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, arăng srăng pŏk kơ ñu ƀăng jang phă ngŏ; leh anăn ñu srăng myơr mnơ̆ng ñu myơr čuh amâodah mnơ̆ng ñu myơr kơ klei êđăp ênang msĕ si ñu ngă ti hruê sabat. Leh anăn kơh ñu srăng kbiă, tơdah leh ñu kbiă arăng srăng kđăl ƀăng jang.
13Brei diih myơr sa drei êđai biăp mâo sa thŭn amâo mâo anôk jhat ôh pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa grăp hruê; grăp aguah diih srăng myơr mnơ̆ng anăn. 14Leh anăn brei diih myơr mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ mbĭt hŏng mnơ̆ng anăn grăp aguah, sa kdrêč hlăm năm êphah leh anăn sa kdrêč hlăm tlâo hin êa boh ôliwơ čiăng bi msah kpŭng ƀhĭ; anei jing klei mtă hlŏng lar kơ klei myơr mnơ̆ng kpŭng ƀhĭ grăp aguah kơ Yêhôwa. 15Snăn êđai biăp leh anăn mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ leh anăn êa boh ôliwơ arăng srăng brei grăp aguah pioh myơr nanao mnơ̆ng myơr čuh.’ ”
16Snei Yêhôwa Aê Diê lač: “Tơdah pô jing khua brei mnơ̆ng kơ sa čô hlăm phung anak êkei ñu mơ̆ng ngăn dưn ñu, dŏ anăn srăng jing dŏ phung anak čô, dŏ anăn jing ngăn dưn kơ digơ̆. 17 Ƀiădah tơdah ñu brei sa mnơ̆ng mơ̆ng ngăn dưn ñu kơ sa čô hlăm phung dĭng buăl ñu, dŏ anăn srăng jing dŏ dĭng buăl ñu truh kơ thŭn klei bi êngiê. Hlăk anăn dŏ anăn srăng lŏ bi wĭt kơ pô jing khua; knŏng phung anak êkei ñu dưi djă pioh mnơ̆ng brei mơ̆ng ngăn dưn ñu. 18Pô jing khua amâo dưi mă ôh sa kdrêč mơ̆ng ngăn dưn phung ƀuôn sang, suôt digơ̆ mơ̆ng lăn hma digơ̆; ñu srăng brei ngăn dưn phung anak êkei ñu mơ̆ng lăn hma ñu pô, čiăng kơ amâo mâo sa čô hlăm phung ƀuôn sang kâo srăng luč ngăn dưn gơ̆.”
19Leh klei anăn, ñu atăt kâo găn anôk mŭt ti djiêu ƀăng jang truh kơ pruê̆ dưr adŭ doh jăk pioh kơ phung khua ngă yang. Tinăn kâo ƀuh sa bĭt anôk ti knhal yŭ adŭ anăn. 20Ñu lač kơ kâo, “Anei jing anôk phung khua ngă yang srăng tŭk mnơ̆ng myơr kơ klei gao klei bhiăn leh anăn mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn anei jing anôk diñu srăng ăm mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, čiăng kơ diñu amâo ba mnơ̆ng anăn kơ wăl ti êngao ôh, huĭ bi truh klei doh jăk kơ phung ƀuôn sang.”
21Leh klei anăn, ñu atăt kâo kơ wăl ti êngao, leh anăn atăt kâo kơ pă bĭt kiêng wăl; leh anăn hlăm grăp kiêng wăl mâo sa wăl. 22Hlăm pă bĭt kiêng wăl mâo wăl điêt, pă pluh heh dơ̆ng leh anăn tlâo pluh heh găn; jih pă wăl điêt anăn mđơr sơăi. 23Hlăm lam jŭm dar grăp pă wăl điêt mâo sa pruê̆ boh tâo, mâo kpur ti gŭ pruê̆ boh tâo jŭm dar. 24Leh anăn ñu lač kơ kâo, “Anei jing sang knă kơ phung mă bruă hlăm sang yang srăng tŭk mnơ̆ng ngă yang kơ phung ƀuôn sang.”