47

Êa Klei Bi Hlao Đoh Mơ̆ng Sang Yang

1 Leh klei anăn, ñu atăt kâo lŏ nao kơ ƀăng bhă sang yang; leh anăn nĕ anei, êa kbiă mơ̆ng ti gŭ mbông sang yang đoh phă ngŏ (kyuadah sang yang ƀô̆ phă ngŏ), leh anăn êa đoh trŭn mơ̆ng ti gŭ djiêu dhŭng mbông sang yang, tĭng dhŭng knưl. 2Leh klei anăn, ñu atăt kâo kbiă ti êlan ƀăng jang dưr, leh anăn atăt kâo dar ti êngao ƀuôn truh kơ ƀăng jang ti êngao, ƀăng jang anăn ƀô̆ phă ngŏ; leh anăn êa kbiă hriê mơ̆ng tĭng dhŭng.
3Êjai ñu êbat nao phă ngŏ ñu djă sa aruăt klei leh anăn mkă sa êbâo heh, leh klei anăn, atăt kâo găn êa; êa anăn êlam truh ti kliăng jơ̆ng. 4Ñu lŏ mkă sa êbâo heh, leh anăn atăt kâo găn êa; êa anăn êlam truh ti kơŭt. Ñu lŏ mkă sa êbâo heh, leh anăn atăt kâo găn êa; êa anăn êlam truh ti kơiêng. 5Ñu lŏ mkă sa êbâo heh, leh anăn êa anăn jing êa krông kâo amâo dưi găn ôh, kyuadah êa đĭ leh; jing êlam dưi luê, sa hnoh êa krông arăng amâo dưi găn ôh. 6Leh anăn ñu êmuh kâo, “Ơ anak mnuih, ih ƀuh leh mơ̆ dŏ anei?”
 Leh klei anăn, ñu lŏ atăt kâo wĭt hlue hang êa krông.
7Êjai kâo wĭt, kâo ƀuh ti hang êa krông lu snăk ana kyâo ti jih dua nah hang. 8Ñu lač kơ kâo, “Êa anei đoh phă krĭng ngŏ leh anăn đoh trŭn kơ krĭng lăn dap; leh anăn tơdah êa anăn mŭt hlăm êa ksĭ čhŏ mrŏ, êa anăn srăng bi mlih jing êngeh. 9Grăp anôk êa krông đoh jih jang mnơ̆ng thâo kpư̆ srăng hdĭp, leh anăn srăng mâo lu snăk kan; kyuadah êa anei đoh phă anăn čiăng kơ êa ksĭ dưi jing êngeh; snăn jih jang mnơ̆ng srăng hdĭp ti anôk êa đoh. 10Phung trah yao srăng dôk ti hang êa ksĭ; mơ̆ng ƀuôn Êngêdi truh kơ ƀuôn Ênêglaim srăng jing anôk pioh êƀhu ñuăl; kan ñu srăng mâo lu mta mdê mdê, msĕ si kan hlăm Êa Ksĭ Prŏng. 11Ƀiădah anôk lŭ kdlŭt leh anăn trăp amâo srăng jing kba ôh; arăng pioh diñu kơ hra. 12 Ti hang jih dua nah êa krông, djăp mta ana kyâo mâo boh ƀơ̆ng srăng čăt. Hla diñu amâo srăng dliu ôh, boh diñu kăn srăng kƀah rei, ƀiădah grăp mlan diñu srăng mâo boh mrâo, kyuadah êa đoh mơ̆ng adŭ doh jăk pioh kơ diñu. Boh diñu pioh jing mnơ̆ng ƀơ̆ng, leh anăn hla diñu pioh kơ klei bi hlao.”

Knông Lăn leh anăn Klei Bi Mbha Čar

13Snei Yêhôwa Aê Diê lač: “Anei jing knông lăn tui si diih srăng bi mbha lăn jing ngăn dưn ti krah pluh dua găp djuê Israel. Y-Yôsep srăng mâo dua kdrêč. 14Brei diih bi mbha gơ̆ mđơr; kâo kat asei leh čiăng brei lăn anăn kơ phung aê diih, leh anăn lăn anei srăng lĕ kơ diih jing ngăn dưn diih.
15Anei srăng jing knông lăn: Tĭng dưr mơ̆ng Êa Ksĭ Prŏng hlue êlan ƀuôn Hêtlôn truh kơ anôk mŭt ƀuôn Hamat, leh anăn nao truh ti ƀuôn Sêdat, 16ƀuôn Bêrôtha, ƀuôn Sibraim (dôk ti knông plah wah ƀuôn Damas hŏng ƀuôn Hamat), truh ti ƀuôn Haserhatikôn, ƀuôn anăn dôk ti knông ƀuôn Hauran. 17Snăn knông lăn srăng dơ̆ng mơ̆ng êa ksĭ truh kơ ƀuôn Hasarênon, dôk ti knông dưr ƀuôn Damas, mbĭt hŏng knông ƀuôn Hamat tĭng dưr. Anăn jing knông lăn tĭng dưr.
18Tĭng ngŏ, knông srăng dơ̆ng mơ̆ng plah wah ƀuôn Hauran leh anăn ƀuôn Damas, čar Galaat leh anăn čar Israel, hlue êa krông Yurdan; diih srăng mkă mơ̆ng knông dưr truh kơ êa ksĭ ngŏ. Anăn srăng jing knông tĭng ngŏ.
19Tĭng dhŭng, knông lăn srăng dơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Tamar truh kơ êa Mêribat-Kadês, mơ̆ng anăn hlue Êa Hnoh Êjip truh kơ Êa Ksĭ Prŏng. Anăn srăng jing knông tĭng dhŭng.
20Tĭng yŭ, jing Êa Ksĭ Prŏng mơ̆ng knông dhŭng truh kơ anôk phă hŏng anôk mŭt ƀuôn Hamat. Anăn srăng jing knông tĭng yŭ.
21Snăn brei diih bi mbha čar anei hdơ̆ng diih tui si phung găp djuê Israel. 22Brei diih bi mbha čar anăn jing ngăn dưn kơ diih pô leh anăn kơ phung tue dôk ti krah diih leh anăn kkiêng leh kơ phung anak ti krah diih. Brei diih yap diñu msĕ si phung anak êkei čar pô hlăm čar Israel; mbĭt hŏng diih arăng srăng bi mbha ngăn dưn kơ diñu ti krah phung găp djuê Israel. 23Hŏng hlei phung găp djuê pô tue dôk, tinăn yơh brei diih bi kčah ngăn dưn kơ ñu,” Yêhôwa Aê Diê lač.