48

Faib Av rau Kaum Ob Xeem Yixalayees

1-7Lawv lub tebchaws tus ciam sab qaumteb, txij ntua ntawm ntug Hiavtxwv Meditelanes mus rau ntawm lub nroog Heloos, mus rau ntawm lub Dawm Hamas, mus rau ntawm lub nroog Enoos, mus rau ntu nruab nrab ntawm lub nroog Damaxes thiab Hamas. Txhua xeem puavleej tau av txij ntua ntawm tus ciamteb sab hnubtuaj mus txog tus ciamteb sab hnubpoob ntawm Hiavtxwv Meditelanes, thiab qaumteb mus ti nkaus qabteb raws li cov npe xeem no: