4

Exekees Tes Haujlwm Sab Nraum Yeluxalees

1Vajtswv hais tias, “Tub noobneej, koj mus nqa ib daim thwvcib los tso rau ntawm koj xubntiag thiab muab suam ua lub nroog Yeluxalees. 2Koj ua kom muaj ntsayeej puagncig lub nroog, ua chaw fajxwm, muab av meem ua ib tug tswg tiv rog, thiab tso tej cuabyeej rhuav lub nroog puagncig lub nroog. 3Koj muab ib daim hlau los tsa ua ib tug ntsayeej quas koj thiab lub nroog; koj tig ntsejmuag mus rau ntawm lub nroog, piv txog lub nroog tabtom raug luag tuaj tua, thiab koj yog tus uas tuaj vij lub nroog ntawd ntag. Qhov no yuav ua ib qho cim tseemceeb rau haivneeg Yixalayees.
4-5“Koj pw tig rau sablaug. Kuv yuav muab haivneeg Yixalayees tej kev txhaum tso rau saum koj. Koj yuav pw txomnyem peb puas cuaj caum hnub, vim lawv tej kev txhaum. Ib xyoos twg kuv rau txim rau koj ib hnub thiaj yuav tas lawv tej kev txhaum. 6Thaum koj ua li ntawd tas lawm, koj ho pw tig rau sabxis tiv kev txomnyem plaub caug hnub, vim cov Yudas tej kev txhaum. Ib xyoos twg kuv rau txim rau koj ib hnub.
7“Koj tig xubntiag rau lub nroog Yeluxalees; nqus nrig rau lub nroog thiab cev kuv tej lus tawmtsam lub nroog ntawd. 8Kuv yuav muab koj khi rau ntawd kom koj tig tsis tau cev mus txog thaum luag tuaj vij tau lub nroog tso!
9“Koj cia li muab hmoov pias, hmoov nplej, hmoov taumlag, hmoov taummog, hmoov cej, thiab hmoov qib sib xyaws zuaj puab ua ib co ncuav. Npaj tej ntawd rau koj noj lub sijhawm peb puas cuaj caum hnub uas koj pw tig rau sablaug ntawd. 10Ib hnub twg tsuas pub koj noj yim lag ncuav xwb, tsis pub koj noj tshaj ntawd li. 11Ib hnub twg tsuas pub koj haus ob khob dej xwb, tsis pub koj haus tshaj ntawd li. 12Koj muab neeg tej quav qhuav ua taws rauv, ci ncuav saum cov ncaig quav neeg ntawd thiab coj mus noj tabmeeg rau txhua tus pom.”
13Tus TSWV hais tias, “Cov Yixalayees yuav tau noj tej zaub mov tsis huv uas txwv tsis pub noj, thaum uas kuv ntiab lawv mus nyob rau lwm tebchaws lawm.”
14Kuv teb hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv ua tsis tau li ko! Kuv yeej tsis tau ua ib yam tsis huv rau kuv lub cev li. Txij thaum uas kuv tseem yog menyuam yaus los kuv yeej tsis tau noj tej nqaij tsiaj uas nws tuag nws lossis tej tsiaj qus tom tuag li. Kuv yeej tsis tau noj ib yam zaub mov uas tsis huv li.”
15Yog li ntawd, Vajtswv hais tias, “Zoo lawm lauj! Kuv yuav cia koj muab quav nyuj hloov quav neeg, thiab koj yuav ci ncuav saum cov ncaig quav nyuj ntawd.”
16Vajtswv hais ntxiv tias, “Tub noobneej, kuv yuav txiav tsis pub kom lub nroog Yeluxalees muaj noj muaj haus. Cov neeg uas nyob hauv yuav nyuaj siab heev, ces lawv yuav muab teev luj zaub mov rau lawv noj thiab luj dej rau lawv haus lawm xwb. 17Zaub mov thiab dej haus los kuj tas; mas lawv yuav tas kev cia siab, thiab lawv yuav raug kev puastsuaj vim lawv tej kev txhaum.”