4

Klei Hưn Êlâo kơ Klei Bi Rai Ƀuôn Yêrusalem

1“Ară anei, Ơ anak mnuih, mă bĕ sa klŏ lăn čeh, leh anăn dưm gơ̆ ti anăp ih leh anăn ngă rup ƀuôn Yêruslem ti dlông lăn čeh anăn. 2Wang ngă kơ ƀuôn anăn, mdơ̆ng mnư̆ leh anăn kbuôn, ngă kđông kahan msĕ mơh čiăng ngă kơ ƀuôn anăn, leh anăn mkra kyâo bi klưh mnư̆ jŭm dar. 3Mă sa pŏk msei lat leh anăn mdơ̆ng gơ̆ jing mnư̆ msei plah wah ih hŏng ƀuôn, leh anăn wir ƀô̆ ih phă ƀuôn anăn. Ƀuôn anăn arăng srăng wang mă, ih yơh srăng wang mă ƀuôn. Anei jing sa klei bi knăl kơ sang Israel.
4Leh anăn đih čiêng tĭng điâo, leh anăn ih srăng klam klei soh sang Israel; kyuadah dŭm hruê ih srăng đih čiêng anăn, ih srăng klam klei soh diñu. 5Kyuadah kâo bi kčah kơ ih dŭm hruê ih srăng đih, tlâo êtuh dua păn pluh hruê, mdŭm hŏng thŭn diñu ngă soh; boh sui anăn ih srăng klam klei soh kơ sang Israel. 6Tơdah ih bi ruê̆ leh hruê anăn, brei ih lŏ đih tal dua, ƀiădah đih čiêng tĭng hnuă, leh anăn klam klei soh sang Yuđa; kâo bi kčah kơ ih pă pluh hruê, sa hruê kơ sa thŭn. 7Brei ih wir ƀô̆ ih phă klei arăng wang ƀuôn Yêrusalem, hŏng kngan păl ao ih sưk leh, ih srăng hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn Yêrusalem. 8Leh anăn nĕ anei, kâo srăng kă ih hŏng klei kuĭ, snăn ih amâo dưi wir đih čiêng mơ̆ng sa nah kơ sa nah mkăn ôh, tơl ih bi ruê̆ jih hruê ih wang ƀuôn.
9Brei ih mă mdiê ƀlê, mdiê ôrgơ, êtak, êbai, kuê leh anăn mdiê ana, dưm jih mnơ̆ng anăn hlăm jam, leh anăn ngă kpŭng kơ ih ƀơ̆ng hŏng mnơ̆ng anăn. Êjai dŭm hruê ih srăng đih čiêng, tlâo êtuh dua păn pluh hruê, brei ih ƀơ̆ng kpŭng anăn. 10Mnơ̆ng ih ƀơ̆ng huă brei ih mkă dua pluh sêkel grăp hruê; ih srăng ƀơ̆ng gơ̆ sa bliư̆ sa hruê. 11Brei ih mkă mơh êa ih mnăm, sa kdrêč hlăm năm hin, leh anăn mnăm êa sa bliư̆ sa hruê. 12Ih srăng ƀơ̆ng kpŭng anăn msĕ si sa klŏ kpŭng mdiê ôrgơ, brei ih ăm dŏ anăn ti anăp ală diñu, ti dlông pui kuč hŏng eh mnuih.” 13Yêhôwa lač, “Msĕ snăn phung ƀuôn sang Israel srăng ƀơ̆ng kpŭng diñu amâo mâo doh ôh ti krah phung găp djuê mnuih ti anôk kâo srăng suôt diñu.” 14Kâo lač, “Ơ Yêhôwa Aê Diê! Nĕ anei, kâo amâo tuôm bi čhŏ kâo pô ôh; dơ̆ng mơ̆ng kâo hlăk ai tơl truh kơ ară anei, kâo amâo tuôm ƀơ̆ng mnơ̆ng djiê kmăp amâodah mnơ̆ng hlô dliê hiêk ôh, kăn mâo mnơ̆ng čhŏ mŭt leh hlăm ƀăng êgei kâo rei.” 15Ñu lač kơ kâo, “Dlăng bĕ, kâo srăng brei kơ ih eh êmô hrô kơ eh mnuih, ti dlông anăn ih dưi ăm kpŭng ih.” 16Leh anăn ñu lŏ lač kơ kâo, “Ơ anak mnuih, nĕ anei, kâo srăng bi hrŏ kpŭng diñu ƀơ̆ng grăp hruê hlăm ƀuôn Yêrusalem; diñu srăng mkă kpŭng diñu ƀơ̆ng leh anăn ƀơ̆ng hŏng klei huĭ. Diñu srăng mkă êa diñu mnăm leh anăn mnăm hŏng klei rŭng răng. 17Kâo srăng ngă klei anei čiăng kơ diñu kƀah kpŭng leh anăn êa, bi dlăng hdơ̆ng găp hŏng klei rŭng răng, leh anăn diñu jing awăt hĭn grăp hruê kyua klei soh diñu.”