5

E^se^ken Teix Siaam Teix M'nqorngv

1Ziouv gorngv, “Baamh mienh aah! Meih oix zuqc zorqv zung nzuqc ndaauv laic nyei. Oix zuqc longc hnangv japv mba'biei zaangc nyei teix-do teix meih nyei mba'biei caux siaam. Longc tin-baengh dangv nziang mba'biei caux siaam bun nqoi. 2Zuov weih gormx zingh nyei hnoi-nyieqc buangv, meih oix zuqc zorqv mba'biei caux siaam buo gouv nyei yietc gouv yiem zingh mbu'ndongx longc douz buov. Zorqv buo gouv nyei yietc gouv yiem zingh ga'nyiec longc nzuqc ndaauv hngaqv mba'biei huing gormx zingh. Aengx zorqv buo gouv nyei yietc gouv faatv bun nziaaux buonc nzaanx mingh. Yie ziouc baeng nzuqc ndaauv zunc jienv mingh. 3Meih yaac oix zuqc zorqv i ziex diuh naaiv deix mba'biei nyatv jienv lui-juoqv. 4Yiem naaiv deix mba'biei gu'nyuoz aengx zorqv i ziex diuh zoi bieqc douz buov. Yiem naaic maaih douz oix cuotv daaih mingh gormx I^saa^laa^en nyei yietc zungv zeiv-fun.
5“Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. ‘Naaiv se Ye^lu^saa^lem Zingh. Yie liepc naaiv norm zingh yiem maanc guoqv mienh mbu'ndongx yaac maaih ziex norm guoqv weih gormx. 6Mv baac Ye^lu^saa^lem ngaengc yie nyei leiz gauh camv jiex ganh guoqv mienh. Ninh yaac ngaengc yie nyei leiz-latc gauh camv weih gormx nyei guoqv, weic zuqc ninh nqemh yie nyei leiz yaac maiv gan yie nyei leiz-latc.’
7“Laaix naaiv, Ziouv Tin-Hungh gorngv, meih zoux lunc gauh camv weih gormx meih wuov deix guoqv. Meih maiv ei yie nyei leiz yaac maiv gan yie nyei leiz-latc, kungx ei jienv weih gormx wuov deix guoqv nyei leiz zoux hnangv.
8“Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Mangc maah! Yie, se yie ganh, oix caux meih doix-dekc. Yie oix dorng jienv maanc guoqv mienh yiem meih mbu'ndongx bun meih zuqc dingc zuiz. 9Laaix meih zoux nyei yietc zungv gamh nziev nyei sic, yie oix yiem meih mbu'ndongx zoux bun meih hnangv yie maiv zoux jiex. Yie yietc liuz yaac maiv aengx hnangv naaiv nor zoux. 10Yiem meih mbu'ndongx diex maac oix nyanc ganh nyei dorn-jueiv, dorn-jueiv yaac oix nyanc ganh nyei diex maac. Yie oix dingc meih nyei zuiz. Haaix dauh yiem meih mbu'ndongx duqv maengc cuotv, yie oix bun faatv nzaanx mingh biei bung.’ 11Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc houv waac, weic zuqc meih longc yietc zungv gamh nziev nyei ga'naaiv caux yietc zungv youx haic nyei sic bun yie nyei singx dinc maaih uix, yie oix bun meih nyei mienh soux zoqc nzengc. Yie nyei m'zing zungv maiv korv-fiqv meih. Yie yaac maiv korv-lienh meih. 12Meih nyei baeqc fingx buo gouv nyei yietc gouv oix zuqc wuon-baengc daic yaac yiem meih mbu'ndongx zuqc ngorc hnaangx daic. Buo gouv nyei yietc gouv oix yiem meih weih gormx nyei dorngx zuqc nzuqc ndaauv daix daic. Buo gouv nyei yietc gouv yie oix bun faatv nzaanx mingh taux lungh ndiev norm-norm dorngx. Yie yaac oix baeng cuotv yie nyei nzuqc ndaauv zunc ninh mbuo.
13“+‘Hnangv naaic yie nyei ga'qiex ziouc fiu. Yie qiex jiez, nouz nyei jauv yie zoux bun ninh mbuo taux daauh, taux yie hnyouv nqaai aqv. Yie nyei ga'qiex zoux bun ninh mbuo taux fiu mingh, ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, gorngv liuz nyei waac se weic zuqc yie nzaeng jienv ninh mbuo.
14“ ‘Maiv daan mbuoqc naaiv. Yie oix bun meih zuqc baaic huaang, bun huing gormx nyei guoqv nyei mienh caux jiex jauv nyei mienh mangc piex. 15Yie qiex jiez nouz jienv dingc meih nyei zuiz hniev nyei ziangh hoc, meih ziouc zuqc huing gormx nyei guoqv nyei mienh mangc piex, huotv meih, yaac donv zuqc ninh mbuo, haeqv ninh mbuo gamh nziex. Naaiv se yie, Ziouv, gorngv liuz aqv. 16Wuov zanc yie oix bun meih zuqc ngorc hnaangx, zuqc mietc, hnangv buonv forng-cang mingh mietc meih mbuo nor. Yie oix bun meih mbuo gunv zoux gunv ngorc taux meih mbuo kaux nyei laangh ziqc dangx nzengc. 17Yie oix bun meih mbuo ngorc, bun hieh zoih daaih hoic meih mbuo. Mietc meih mbuo nyei fu'jueiv. Meih mbuo oix zuqc wuon-baengc, zuqc daix daic, nziaamv liouc cuotv nyei sic. Yie oix bun meih mbuo zuqc nzuqc ndaauv daix. Naaiv se yie, Ziouv, gorngv liuz aqv.’ ”