5

1“Ơ anak mnuih, mă bĕ sa ƀĕ đao gưm ƀơ̆ng snăk, yua dŏ anăn jing dhŏng kuêh ƀŭk ih leh anăn mlâo kang ih, mă knăng pioh mkă, leh anăn bi mbha hĕ ƀŭk ih. 2Tơdah hruê klei wang ƀuôn ruê̆ leh; mă sa kdrêč hlăm tlâo brei ih čuh hĕ hlăm pui ti krah ƀuôn, sa kdrêč hlăm tlâo brei ih mă koh hŏng đao gưm jŭm dar ƀuôn; sa kdrêč hlăm tlâo brei ih bi mđung hŏng angĭn, leh anăn kâo srăng suê̆ đao gưm ngă kơ diñu. 3Brei ih mă ƀiă ƀŭk anăn leh anăn kă digơ̆ ti knhal ao jhung ih. 4Mơ̆ng ƀŭk ih kă anăn, brei ih mă đa đa leh anăn hwiê gơ̆ hlăm pui leh anăn brei pui ƀơ̆ng; mơ̆ng anăn pui srăng kbiă hriê truh kơ jih jang sang Israel. 5Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Anei jing ƀuôn Yêrusalem; kâo mdơ̆ng ñu leh ti krah phung găp djuê mnuih mâo lu boh čar jŭm dar ñu. 6Hŏng klei ƀai ñu bi kdơ̆ng hŏng klei kâo mtă êgao hĭn kơ phung găp djuê mnuih mkăn, leh anăn bi kdơ̆ng hŏng klei bhiăn kâo êgao hĭn kơ lu boh čar jŭm dar ñu, êjai hngah klei kâo mtă leh anăn amâo êbat ôh tui hlue klei bhiăn kâo. 7Kyuanăn Yêhôwa Aê Diê lač snei: Kyuadah diih jing phung ngă klei rŭng răng hĭn kơ găp djuê mnuih jŭm dar diih, leh anăn amâo êbat ôh tui hlue klei bhiăn kâo, kăn djă pioh klei kâo mtă lei, wăt amâo ngă ôh tui hlue klei mtă phung găp djuê mnuih jŭm dar diih, 8kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei, kâo, kâo pô yơh bi kdơ̆ng hŏng ih, leh anăn kâo srăng bi truh klei phat kđi kơ ih ti anăp ală phung găp djuê mnuih mkăn. 9Leh anăn kyua jih jang klei kâo bi êmut kheh ih ngă leh, kâo srăng ngă kơ ih klei kâo amâo tuôm ngă ôh, leh anăn klei msĕ snăn kăn kâo srăng lŏ ngă rei êdei. 10 Kyuanăn phung ama srăng ƀơ̆ng phung anak êkei diñu ti krah ih, leh anăn phung anak êkei srăng ƀơ̆ng ama diñu; leh anăn kâo srăng bi truh klei phat kđi kơ ih, leh anăn hlei phung hlăm ih ăt dôk hdĭp kâo srăng bi bra mđung diñu kơ jih jang angĭn. 11Kyuanăn tui si kâo dôk hdĭp, Yêhôwa Aê Diê lač, sĭt nik kyuadah ih bi čhŏ leh adŭ doh jăk kâo hŏng jih jang klei jhat kâo bi êmut kheh ih ngă leh, kyuanăn kâo srăng bi rai ih; ală kâo amâo srăng hơưi kơ ih leh anăn amâo srăng pap kơ ih ôh. 12Sa kdrêč hlăm tlâo hlăm phung ƀuôn sang ih srăng djiê hŏng klei ruă bi mdjiê leh anăn djiê hŏng klei ư̆ êpa ti krah ih; sa kdrêč hlăm tlâo srăng êbuh djiê hŏng đao gưm jŭm dar ih; leh anăn sa kdrêč hlăm tlâo phung hlăm ih kâo srăng bi bra mđung kơ jih jang angĭn leh anăn kâo srăng suê̆ đao gưm kăp ngă kơ diñu.
13Msĕ snăn kâo srăng tuh jih klei kâo ăl, leh anăn bi truh klei kâo ngêñ kơ diñu tơl kâo hrăp; leh anăn diñu srăng thâo kơ kâo, Yêhôwa, blŭ leh hŏng klei trih tơdah kâo tuh leh klei kâo ngêñ kơ diñu. 14Êbeh kơ klei anăn kâo srăng mjing ih anôk ênguôl, sa mnơ̆ng arăng djă djik djak ti krah phung găp djuê mnuih jŭm dar ih leh anăn ti anăp ală jih jang phung găn giăm ih. 15Ih srăng jing mnơ̆ng bi hêñ leh anăn arăng djă djik djak, sa mnơ̆ng brei răng leh anăn bi huĭ kơ phung găp djuê mnuih jŭm dar ih, tơdah kâo bi truh klei phat kđi kơ ih hlăm klei kâo ăl leh anăn ngêñ, leh anăn hŏng klei ƀuah mkra ktang. Kâo gơ̆ Yêhôwa blŭ leh klei anăn. 16Tơdah kâo bi rai diih hŏng ƀrăm klei djiê ư̆ êpa, kâo srăng bi truh lu hĭn klei ư̆ êpa kơ diih leh anăn bi hrŏ kpŭng diih ƀơ̆ng. 17 Kâo srăng mơĭt klei ư̆ êpa leh anăn hlô dliê ngă kơ diih leh anăn mnơ̆ng anăn srăng bi luč phung anak ih; klei ruă bi mdjiê leh anăn klei tuh êrah srăng truh kơ ih; leh anăn kâo srăng bi truh klei bi blah kơ ih. Kâo gơ̆ Yêhôwa blŭ leh klei anăn.”