6

Laaix Baaix Miuc-Fangx Zuqc Dingc Zuiz

1Yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc huin hmien mingh I^saa^laa^en nyei zuangx mbong yaac douc waac gorngv wuov deix mbong. 3Oix zuqc gorngv, ‘I^saa^laa^en nyei zuangx mbong aah! Oix zuqc muangx Ziouv Tin-Hungh nyei waac gorngv domh zorng fiuv-mbong, ndoqv-zuonx caux horngz. Ninh gorngv, “Yie oix bun meih mbuo zuqc nzuqc ndaauv yaac mietc nzengc meih mbuo yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx. 4Meih mbuo nyei ziec-dorngh oix zuqc baaic huaang. Meih mbuo nyei buov hung dieh yaac oix zuqc mborqv huv. Yiem meih mbuo wuov zuqc daix daic nyei mienh yie yaac oix zoi njiec meih mbuo nyei miuc-fangx nyei nza'hmien. 5Yie oix zorqv I^saa^laa^en Mienh nyei sei an jienv ninh mbuo nyei miuc-fangx nza'hmien aengx zorqv meih mbuo nyei mbungv faatv nzaanx huing gormx meih mbuo nyei ziec-dorngh. 6Meih mbuo yiem haaix, meih mbuo nyei zingh oix zuqc baaic huaang, meih mbuo yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx yaac zuqc mborqv waaic. Hnangv naaic meih mbuo nyei ziec-dorngh ziouc baaic huaang zuqc mietc. Meih mbuo nyei miuc-fangx yaac zuqc mborqv huv mietc nzengc. Meih mbuo nyei buov hung dieh oix zuqc mborqv huv. Meih mbuo zoux nyei gong ziouc baac nzengc mi'aqv. 7Zuqc daix nyei mienh oix king njiec yiem meih mbuo mbu'ndongx. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.
8“ ‘+“Mv baac yie oix liouh deix meih mbuo, weic zuqc meih mbuo zuqc nzaanx mingh yiem ziex guoqv ziex fingx mbu'ndongx wuov zanc, meih mbuo maaih deix biaux ndutv nzuqc ndaauv. 9Hnangv naaiv yiem yie bun ninh mbuo zuqc guaatv mingh nyei guoqv mbu'ndongx ninh mbuo ziouc jangx yie. Yie dingc ninh mbuo nyei zuiz bun ninh mbuo nyaiv laaix ninh mbuo ganh maaih hieh hnyouv leih yie. Ninh mbuo nyei m'zing mangc miuc-fangx aengx hanc haic. Ninh mbuo ziouc nzorng ninh mbuo ganh laaix ninh mbuo zoux nyei orqv sic caux yietc zungv gamh nziev haic nyei sic. 10Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. Yie gorngv oix bun ninh mbuo zuqc zeqc naanc se maiv zeiz gorngv kungx-waac.”
11“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Meih oix zuqc mbaix buoz, ndamc ndau gorngv, ‘Kouv aqv!’ Laaix I^saa^laa^en nyei zeiv-fun zoux nyei yietc zungv gamh nziev haic nyei orqv sic, ninh mbuo zungv oix zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx, zuqc wuon-baengc daic. 12Yiem go nyei dorngx ninh mbuo oix zuqc wuon-baengc daic. Yiem fatv wuov deix oix zuqc nzuqc ndaauv daix. Zengc njiec maiv gaengh daic wuov deix zungv oix zuqc ngorc hnaangx daic. Yie ziouc hnangv naaiv nor nouz ninh mbuo taux yie nyei ga'qiex fiu. 13Ninh mbuo zuqc daix nyei mienh nyei sei bueix jienv huing gormx ninh mbuo nyei ziec-dorngh, ninh mbuo nyei miuc-fangx mbu'ndongx, yiem norm-norm mbong-hlang mbong-ningv caux diuh diuh nyiemz nyei ndiangx caux diuh diuh maaih normh camv nyei domh mba'ong zuei ndiangx ga'ndiev, da'faanh buov hung bun ninh mbuo nyei miuc-fangx nyei dorngx, wuov zanc meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 14Yie ziouc sung buoz mborqv ninh mbuo, bun ninh mbuo yietc zungv yiem nyei dorngx benx ndau-huaang, yiem deic-bung-huaang mingh taux Ndipc^laa Zingh. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”+’+”