7

Twb txog qhov kawg lawm

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub 'e, Vajtswv Yawmsaub hais rau Yixayee tebchaws li no tias, Txog qhov kawg lawm. Qhov kawg nkaus twb los txog plaub fab lub tebchaws lawm. 3Nimno qhov kawg kuj los txog koj. Mas kuv yuav tso kuv txojkev chim los raug koj. Kuv yuav txiav txim rau koj raws li koj tau ua lawm, thiab kuv yuav rau txim rau koj vim koj kev qias vuab tsuab huvsi. 4Kuv lub qhov muag yuav tsis hlub koj thiab kuv yuav tsis khuvleej koj kiag li. Thaum koj tej kev qias vuab tsuab tseem nyob hauv nruab nrab koj, kuv yuav rau txim rau koj raws li koj tau ua. Thaum ntawd koj yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.
5“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, liamsim tag liamsim thiab. Saib maj, kev liamsim los txog lawm. 6Qhov kawg los txog, qhov kawg los txog lawm. Nws sawv tsees tawm tsam koj. Saib maj, qhov kawg los txog lawm. 7Nej cov uas nyob hauv lub tebchaws no 'e, nej lub khuab los txog nej lawm, twb txog lub sijhawm lawm, hnub ntawd kuj los ze lawm, yog hnub uas kub ntxhov heev, tsis yog hnub uas qw zoo siab xyiv fab saum tej roob. 8Nimno tshuav tsis ntev lawm kuv yuav nchuav kuv tej kev npau taws rau saum nej, kuv yuav tso kuv tej kev chim rau nej mus txog thaum kuv siab nqeg, kuv yuav txiav txim rau nej raws li nej tau ua lawm, thiab yuav rau txim rau nej tej kev qias vuab tsuab huvsi. 9Kuv lub qhov muag yuav tsis hlub nej, kuv yuav tsis khuvleej nej li. Thaum nej tej kev qias vuab tsuab tseem nyob hauv nruab nrab nej, kuv yuav rau txim rau nej raws li nej tau ua lawm. Thaum ntawd nej thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub uas nplawm nej.
10“Saib maj, hnub ntawd, saib maj, los txog lawm. Nej lub khuab los txog lawm, tus pas nrig tawg paj lawm, txojkev khav theeb ua cos paj lawm. 11Txojkev ua nruj ua tsiv kuj huam loj ua tus pas uas yog kev phem kawg. Yuav tsis muaj leejtwg tshuav nyob li, lawv tej kev vam meej nplua nuj thiab lawv tej nyiaj txiag yuav tsis muaj lawm, lawv tej koob meej kuj tsis muaj li lawm. 12Lub sijhawm los txog lawm, hnub ntawd los ze lawm. Tus uas yuav tsis txhob zoo siab xyiv fab, tus uas muag tsis txhob quaj ntsuag, rau qhov txojkev npau taws los raug lawv sawvdaws. 13Tus uas muag lawm nws yuav tsis tau yam uas nws muag rov los tag nws sim neej li, rau qhov zaj yog toog no kuj ntsig txog lawv tej neeg sawvdaws, thiab yuav tsis txawj muab thim rov qab. Yog tim lawv tej kev txhaum muaj txim thiaj tsis muaj ib tug tuav tau nws txojsia cia li. 14Lawv twb tshuab raj kub yaj thiab npaj txhua yam txhij lawm, tiamsis tsis muaj leejtwg nqes tes ua rog, rau qhov kuv txojkev npau taws los raug lawv tej neeg sawvdaws.
15“Hniav ntaj nyob sab nraud, mob kis thiab kev tshaib nqhis nyob sab hauv. Cov uas nyob tom tej teb kuj tuag hniav ntaj, cov uas nyob hauv lub nroog mas kev tshaib nqhis thiab mob kis muab noj kom tag. 16Cov uas tshuav nyob yog leejtwg khiav dim tau, lawv yuav nyob pem tej roob yam li tus nquab taug uas nyob hauv hav, txhua tus kuj quaj ntsuag tu siab rau lawv tej kev txhaum muaj txim. 17Txhua txhais tes kuj tsaug leeg tag, thiab txhua lub hauv caug kuj tsaus muag yam li dej. 18Lawv muab khaub seev tsaj los hnav, thiab txojkev ntshai los qhwv nkaus lawv. Lawv txhua tus lub ntsej muag raug txaj muag thiab txhua tus chais plaubhau do cuas. 19Lawv muab lawv tej nyiaj laim rau tom tej kev, thiab lawv tej kub zoo yam nkaus li tej uas qias tsis huv. Hnub uas Yawmsaub npau taws, lawv tej nyiaj tej kub pab tsis tau lawv dim. Lawv tej nyiaj tej kub pab tsis tau lawv lub plab tsau, txhaws tsis tau lawv lub plab tshaib. Rau qhov tej nyiaj tej kub yog qhov uas ua rau lawv dawm mus ua txhaum muaj txim. 20Lawv khav txog lawv tej saw kub saw nyiaj, tiamsis lawv siv tej ntawd ua lawv tej dab mlom uas qias vuab tsuab thiab tej yam uas ntxub kawg li. Vim li no kuv yuav ua rau tej ntawd qias tsis huv rau lawv. 21Thiab kuv yuav muab tej ntawd cob rau hauv lwm haiv neeg txhais tes kom txeeb tau, thiab muab cob rau tej neeg phem hauv ntiajteb kom lws tau, mas lawv yuav ua qias puas tsuas tej ntawd. 22Kuv yuav fee plhu kiag ntawm lawv xwv lawv thiaj ua rau kuv lub chaw tsim txiaj qias puas tsuas. Tub sab yuav nkag los rau hauv thiab muab ua qias puas tsuas.
23“Cia li npaj saw hlau rau qhov lub tebchaws muaj kev tua neeg los ntshav puv nkaus thiab muaj kev ua nruj ua tsiv puv nkaus lub nroog. 24Kuv yuav coj tej haiv neeg cov uas phem kawg los txeeb lawv tej vaj tse. Kuv yuav txo cov uas muaj zog txojkev khav theeb poob nthav ploj tag, thiab ua rau lawv tej chaw dawb huv qias puas tsuas. 25Thaum txojkev poob siab lwj siab los txog, lawv yuav nrhiav txojkev thaj yeeb, tiamsis tsis muaj li lawm. 26Kev puam tsuaj los txog tag los los txog thiab, muaj xaiv lus tag muaj xaiv lus thiab. Lawv nrhiav tej yog toog ntawm tej xibhwb cev Vajtswv lus, tiamsis Vajtswv txojlus ploj ntawm cov pov thawj lawm, thiab tej lus sablaj ploj tag ntawm cov kev txwj laus lawm. 27Vajntxwv kuj quaj ntsuag, tus thawj kuj raug kev poob siab qhwv nkaus nws, thiab cov pejxeem txhais tes kuj tshee hnyo. Kuv yuav ua rau lawv raws li lawv tau ua lawm, thiab kuv yuav txiav txim rau lawv raws li lawv txiav txim rau luag. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.”