8

EXEKEES ZAJ YOGTOOG OB

(8.1–10.22)

Kev Pe Mlom Hauv Yeluxalees

1Lub rau hli ntuj hnub xiab tsib xyoo rau uas peb raug ntes mus nyob rau lwm tebchaws, cov Yudas tej thawjcoj uas raug ntes mus nrog kuv nyob ua ke hauv kuv tsev. Tamsim ntawd tus TSWV uas kav ib puas tsav yam lub hwjchim los kav hlo kuv. 2Kuv tsa qhovmuag saib rau saud, kuv pom muaj ib yam zoo li tus neeg. Txij ntawm nws lub duav rov hauv zoo li hluavtaws thiab txij ntawm nws lub duav rov saud zoo li tej tooj dag uas luag muab txhuam ci ci lawm. 3Nws cev ib yam zoo li txhais tes tuaj kov kuv cov plaubhau. Nyob hauv zaj yogtoog ntawd, Vajtswv tus ntsujplig txawm los nqa hlo kuv rau saum nruab ntug thiab coj kuv mus rau hauv Yeluxalees. Nws coj kuv nkag ntawm lub roojvag sab qaumteb mus rau hauv lub Tuamtsev, nyob qhov ntawd muaj ib tug mlom uas Vajtswv ntxub heev.
4Kuv pom cov Yixalayees tus Vajtswv lub tshwjchim zoo ib yam li kuv tau pom zaum tas los ntawm ntug dej Khenpales. 5Vajtswv hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj cia li ntsia mus rau sab qaumteb.” Kuv txawm ntsia rau pem, kuv pom ib tug mlom uas Vajtswv ntxub heev nyob ze ntawm lub thaj uas yog txojkev los tom lub roojvag los.
6Vajtswv hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj puas pom muaj dabtsi tshwmsim? Koj saib tej kev phem kev qias uas cov Yixalayees ua ntawm no ua rau kuv khiav deb zuj zus ntawm kuv lub chaw dawbhuv mus lawm. Koj tseem yuav pom tej yam uas phem tshaj tej no thiab.”
7Nws coj kuv mus rau ntawm txojkev uas los nraum lub tshavpuam los thiab qhia kom kuv saib ib lub qhov ntawm sab phabntsa. 8Nws hais tias, “Tub noobneej, koj cia li tsoo sab phabntsa no.” Kuv txawm tsoo sab phabntsa ntawd tawg txua rau hauv thiab pom ib lub qhovrooj. 9Nws hais rau kuv hais tias, “Koj cia li mus rau sab hauv thiab saib tej kev phem kev qias uas lawv ua nyob rau hauv.” 10Yog li ntawd, kuv thiaj mus rau hauv thiab saib. Kuv pom luag nraj tej duab ua tej tug nab thiab lwm yam tsiaj tsis huv, thiab tej mlom uas cov Yixalayees pe puv nkaus rau tim tej phabntsa. 11Cov Yixalayees tej thawjcoj xya caum leej tuaj nyob ntawd, Safas tus tub Yaxaniyas los nrog lawv nyob ntawd thiab. Lawv cov ntawd ib leeg tuav rawv ib qho hmoov tshuaj tsw qab hlawv ua pa ncho auv niab. 12Vajtswv nug kuv hais tias, “Tub noobneej, koj puas pom tej uas cov Yixalayees tej thawjcoj tuaj ua nyob nraim nkoos ntawd? Lawv tabtom pehawm hauv chav uas muaj tej duab mlom nyob puv nkaus. Lawv hais tias, ‘Tus TSWV tsis pom peb li! Nws twb tso peb lub tebchaws tseg lawm.’ ”
13Ces tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj tseem yuav pom lawv ua tej kev phem kev qias uas phem tshaj ntawd thiab.” 14Tus TSWV coj kuv mus rau ntawm lub roojvag sab pem lub Tuamtsev thiab qhia kom kuv ntsia cov pojniam uas tuaj quaj nyiav tus mlom Tamus.
15Nws nug kuv hais tias, “Tub noobneej, koj puas pom tej ntawd? Koj tseem yuav pom tej yam uas phem tshaj tej ntawd thiab.” 16Yog li ntawd, nws coj kuv mus saib chav hauv plawv lub Tuamtsev. Nyob ze ntawm txojkev uas mus rau hauv chav pehawm Vajtswv, ntu nruab nrab ntawm qabkhav thiab lub thaj, muaj nees nkaum tsib leeg txivneej nyob ntawd. Lawv tig nraubqaum rau ntawm chav pehawm Vajtswv, tig xubntiag thiab nyo taubhau rau sab hnubtuaj pe lub hnub uas tabtom tawm tuaj.
17Tus TSWV hais rau kuv ntxiv hais tias, “Tub noobneej, koj puas pom tej ntawd? Cov neeg Yudas tseem tsis tau txaus siab rau tej kev phem kev qias uas koj tau pom ntawd thiab tej kev kub ntxhov uas muaj thoob plaws lub tebchaws li. Tsis tas li ntawd xwb, lawv tseem tuaj rau hauv lub Tuamtsev no ua tej kev phem kom txaus lawv siab thiab ua kom kuv chim. Koj saib! Lawv ua txhua yam tawmtsam kuv npaum li lawv yuav ua tau. 18Lawv yuav raug kuv txojkev chim uas loj kawg nkaus. Kuv yuav tsis tseg thiab tsis hlub lawv li. Txawm yog lawv yuav quaj thov kuv los kuv yuav tsis mloog lawv tej lus thov.”