E^saa^laa

Biux Mengh Waac

E^saa^laa Sou borqv jienv E^saa^laa Sou nyei jauv-louc, gorngv zuqc guaatv mingh nyei Yiutai Mienh yiem Mbaa^mbi^lon Deic-Bung nzuonx daaih liepc Ye^lu^saa^lem Zingh zoux ninh mbuo yiem nyei dorngx aengx zaangc Tin-Hungh hnangv loz wuov nor. Naaiv deix jauv-louc bun njiec zoux buo ginc hnangv naaiv. 1) Da'yietv ginc gorngv taux da'yietv guanh zuqc guaatv mingh nyei Yiutai Mienh ziux Besie nyei hungh diex, Sailatv, paaiv nyei waac yiem Mbaa^mbi^lon nzuonx. 2) Da'nyeic ginc Yiutai Mienh siang-liepc zaangc Tin-Hungh nyei biauv aengx fungx bun Tin-Hungh, ziouc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zaangc Tin-Hungh hnangv loz wuov nor. 3) Da'faam ginc gorngv nqa'haav lauh nyei, aengx maaih guanh Yiutai Mienh nzuonx Ye^lu^saa^lem yaac maaih E^saa^laa dorh ninh mbuo. E^saa^laa hiuv duqv Tin-Hungh nyei leiz-latc toux haic ziouc tengx baeqc fingx zorc ninh mbuo sienx nyei jauv, weic beu jienv doic jiex doic nzipc nyei leiz, bun I^saa^laa^en Mienh zaangc duqv horpc Tin-Hungh.

Sou Gorngv

1:1-2:70 Da'yietv guanh zuqc guaatv mingh nyei mienh nzuonx
3:1-6:22 Liepc zaangc Tin-Hungh nyei biauv jiez daaih fungx bun Tin-Hungh
7:1-10:44 E^saa^laa caux ganh guanh zuqc guaatv mingh nyei mienh nzuonx