Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh, năng ai Ezra yơh
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah jing ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng tơlơi dŏ ataih amăng lŏn čar Babilon
Hrơi čih: Kơplăh wăh tơdơi kơ thŭn 440 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Grup dŏ so̱t ƀing Israel, jing ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng tơlơi dŏ ataih amăng lŏn čar Babilon, wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar Yudah hăng pơ plei Yerusalaim, kiăng kơ rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ sang yang gah yŭ tơlơi Ơi Adai git gai.

Sŏp hră Ezra jing sa sŏp tŏ tui sŏp hră Hră Ruai ră ruai glaĭ kơ tơlơi đơđa ƀing Yehudah wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar Babilon laih anŭn kơ tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ tơlơi hơdip hăng tơlơi kơkuh pơpŭ amăng plei Yerusalaim. Hơdôm tơlơi truh anŭn hơmâo pơrơđah laih tui hăng čăl anai: 1) Grup ƀing Yehudah tal sa wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar Babilon yuakơ pơtao prŏng ƀing Persia, jing pơtao Sirus, pơđar glaĭ. 2) Tơlơi ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang, tơlơi pơyơr đĭ Sang Yang anŭn, laih anŭn tơlơi pơkô̆ pơjing glaĭ tơlơi kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai amăng plei Yerusalaim. 3) Lu thŭn tơdơi kơ anŭn, hơmâo sa grup ƀing Yehudah pơkŏn dơ̆ng wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim gah yŭ pô khua ba akŏ Ezra, jing pô rơgơi thâo hluh amăng Tơlơi Juăt Ơi Adai, djru kơ ƀing ană plei pơkơjăp glaĭ tơlơi đaŏ gơñu laih anŭn tơlơi hơdip hơdơ̆ng gơñu kiăng kơ djă̱ pioh tơlơi ƀing Israel kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi wơ̆t glaĭ blung hlâo mơ̆ng lŏn čar tuai (1:1–2:70)
Tơlơi ma̱n pơdơ̆ng glaĭ laih anŭn pơyơr đĭ Sang Yang (3:1–6:22)
Ezra wơ̆t glaĭ hăng ƀing Israel pơkŏn, jing ƀing dŏ ataih mơ̆ng lŏn čar Israel (7:1–10:44)