Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Y-Êsra lŏ čuê hdruôm hră Klei Yăl dliê čih bi êdah klei phung Yuđa lŏ wĭt kơ čar diñu pô mơ̆ng klei jing hlŭn hlăm čar Ƀaƀilôn leh anăn lŏ mkra klei hdĭp kkuh mpŭ kơ Aê Diê ti ƀuôn Yêrusalem. Jih klei truh anei dưi bi êdah: (1) Êpul phung Yuđa tal êlâo wĭt mơ̆ng čar Ƀaƀilôn tui si klei Y-Sirus, mtao čar Persơ mtă; (2) Klei lŏ rŭ mdơ̆ng leh anăn myơr sang yang, wăt klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê dưi ngă ti ƀuôn Yêrusalem; (3) Thŭn êdei tinăn, lŏ mâo sa êpul phung Yuđa mkăn lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem tui si klei Y-Êsra gĭt gai, sa čô hriăm êlam klei bhiăn Aê Diê. Y-Êsra đru phung ƀuôn sang lŏ mkra klei hdĭp klei đăo leh anăn klei hdĭp hlăm ƀuôn sang čiăng kơ digơ̆ dưi djă pioh jăk ngăn drăp myang phung Israel.

Jar

Klei lŏ wĭt tal sa (1:1–2:70)
Klei lŏ rŭ mdơ̆ng leh anăn myơr sang yang (3:1–6:22)
Y-Êsra lŏ wĭt mbĭt hŏng phung mnă mkăn (7:1–10:44)