10

Alới Tỡ Bữn Ĩt Noâng Cũai Tễ Tỗp Canŏ́h

1Bo Ê-sara ỡt pũp câu cớp nhiam ngin kho máh ranáq lôih choâng moat Dống Sang Toâr, bữn clứng lứq cũai I-sarel toâq pỡ ki, dếh samiang, dếh mansễm, dếh carnễn hỡ; alới ỡt ruap mpễr án, cớp alới nhiam cỗ sâng ngua lứq. 2Chơ Sê-cania con samiang Yê-hiel sâu E-lam, án atỡng Ê-sara neq: “Tỗp hếq tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ, cỗ hếq racoâiq cớp mansễm tễ tỗp canŏ́h tâng cutễq tỗp hái; ma tam cỡt ngkíq, tỗp I-sarel noâng bữn ŏ́c ngcuang. 3Sanua, tỗp hếq cóq táq tếc parkhán samoât samơi chóq Yiang Sursĩ, tỗp hếq ễ tuih nheq máh mansễm cớp tỗp con nâi. Tỗp hếq ễ táq puai anhia cớp máh cũai ca trĩh santoiq Yiang Sursĩ patâp. Tỗp hếq ễ táq puai máh phễp rit Yiang Sursĩ khoiq patâp. 4Yuor tayứng! Yuaq ranáq nâi la mpỗl anhia cóq táq. Hếq ễ rachuai anhia; ngkíq sễq anhia cỡt bán rêng cớp táq puai.”
5Chơ Ê-sara tayứng, cớp án ớn cũai sốt tỗp tễng rit sang, tỗp Lê-vi, cớp máh cũai proai thễ dũan alới lứq táq puai ariang santoiq Sê-cania khoiq pai. 6Chơ Ê-sara loŏh tễ choâng moat Dống Sang Toâr, cớp pỡq chu ntốq Yê-hô-hanan con samiang E-lia-sip ỡt, cớp sadâu ki án bếq ngki. Ma án sâng ngua lứq cớp án nhiam, cỗ tian máh cũai khoiq píh chu loah táq tỡ bữn tanoang tapứng. Án tỡ bữn cha cớp tỡ bữn nguaiq ntrớu.
7Chơ noau pỡq pau chũop vil Yaru-salem cớp cruang Yuda, yỗn dũ náq cũai ca khoiq píh chu loah cóq pỡq rôm parnơi pỡ vil Yaru-salem. 8Nâi la máh santoiq cũai sốt pau: Khân cũai aléq tỡ bữn pỡq tâng pái tangái nâi, án cóq pứt nheq máh mun án, cớp án tỡ têq cỡt noâng cũai proai I-sarel.
9Tâng clống pái tangái ki, tâng tangái bar chít, casâi takêh, dũ náq tễ tỗp Yuda cớp tỗp Ben-yamin toâq rôm pỡ nchŏh Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem. Tỗ chác alới cangcoaih nheq, cỗ ranáq nâi ntâng lứq cớp cỗ tễ paloŏng mia hỡ.
10Ê-sara, la cũai tễng rit sang, yuor tayứng cớp pai chóq alới neq: “Cỗ tian anhia tỡ bữn trĩh, cớp anhia racoâiq cớp mansễm tễ tỗp canŏ́h, ngkíq cỡt nỡm dững atoâq ranáq sâuq yỗn cũai I-sarel. 11Ngkíq, sanua cóq anhia ngin kho lôih anhia chóq Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac anhia, cớp táq máh ranáq án sâng bũi. Cóq anhia cayoah aloŏh tễ tỗp canŏ́h ca ỡt tâng tâm cutễq tỗp hái, cớp cóq anhia tuih nheq lacuoi anhia tễ tỗp canŏ́h.”
12Máh cũai proai ta‑ỡi casang neq: “Tỗp hếq ễ táq puai samoât anhia pai! 13Ma cỗ bữn cũai proai clứng lứq, cớp mia choân hỡ, ngkíq tỗp hếq tỡ rơi tayứng yáng tiah; cớp tỡ têq táq yỗn moâm tâng muoi tangái tỡ la bar tangái sâng, yuaq máh ranáq lôih tỗp hếq táq la ntâng lứq. 14Hếq yoc chiau yỗn máh cũai sốt hếq pláih táq chuai ranáq nâi. Cớp cóq yỗn máh cũai ca bữn lacuoi tễ tỗp canŏ́h toâq pỡ máh cũai sốt cớp pỡ máh cũai parchĩn parnai tâng dũ vil táq samoât khoiq anoat chơ, dŏq Yiang Sursĩ tỡ bữn cutâu mứt noâng tễ máh ranáq lôih ki.”
15Dũ náq pruam nheq tễ máh ranáq nâi, ma bữn ống Yô-nathan con samiang A-sahel, cớp Yasĩa con samiang Tic-va, sâng tỡ bữn pruam. Alới bar náq bữn cũai pruam coah alới tê, la Mê-sulam cớp Sap-bathai tễ tỗp Lê-vi.
16Máh cũai ca bữn píh chu loah pruam tê tễ ranáq nâi. Yuaq ngkíq, Ê-sara, cũai tễng rit sang, chóh manoaq cũai sốt tâng dũ sâu, chơ chĩc ramứh alới. Tỗp alới tabŏ́q rasữq tâng tangái muoi, casâi muoi chít. 17Tữ toâq tangái muoi, casâi muoi, ranáq rasữq samiang ĩt lacuoi tễ tỗp canŏ́h bữn cỡt moâm.

Samiang Ca Ĩt Lacuoi Tễ Tỗp Canŏ́h

18Nâi la ramứh máh cũai tễng rit sang ca khoiq ĩt lacuoi tễ tỗp canŏ́h, bữn neq:
 Tễ sâu Yê-sua con samiang Yô-sadac cớp sễm ai án bữn: Masĩa, E-lia-se, Yarip, cớp Ke-dalia.
19Tỗp alới parkhán ễ táh lacuoi, cớp ễ chiau muoi lám cữu tôl dŏq cỡt crơng chiau sang pupứt lôih alới.
20Tễ sâu I-mêr bữn Ha-nani cớp Sê-badia.
21Tễ sâu Harim bữn Masĩa, Ê-li, Sê-maya, Yê-hiel, cớp Usiah.
22Tễ sâu Pasur bữn E-lia-nai, Masĩa, It-ma-el, Nê-thanel, Yô-sabat, cớp E-lasa.
23Tễ tỗp Lê-vi bữn Yô-sabat, Si-mê, Kê-laya (tỡ la ramứh Kê-li-ta), Pê-tahia, Yuda, cớp E-lia-se.
24Tễ tỗp tapáih crơng lampỡiq bữn E-lia-sip.
 Tễ tỗp kĩaq Dống Sang Toâr bữn Salum, Tê-lem, cớp Uri.
25Tễ tỗp canŏ́h bữn sâu neq:
 Sâu Parôt bữn Ramia, It-sĩa, Mal-kia Muoi, Mi-yamin, E-lia-sơ, Mal-kia Bar, cớp Be-naya.
26Sâu E-lam bữn Ma-tania, Sa-chari, Yê-hiel, Ap-di, Yê-ramôt, cớp Ê-li.
27Sâu Satu bữn E-lia-nai, E-lia-sip, Ma-tania, Yê-ramôt, Sabat, cớp Asi-sa.
28Sâu Be-bai bữn Yê-hô-hanan, Ha-nania, Sapai, cớp At-lai.
29Sâu Bani bữn Mê-sulam, Maluc, A-daya, Yasup, Sial, cớp Yê-ramôt.
30Sâu Pahat Mô-ap bữn At-na, Khe-lal, Be-naya, Masĩa, Ma-tania, Be-salen, Bin-nui, cớp Ma-nasê.
31Sâu Harim bữn E-lia-se, It-saya, Mal-kia, Sê-maya, Si-mian, 32Ben-yamin, Maluc, cớp Sê-maria.
33Sâu Hasum bữn Ma-tanai, Ma-tatah, Sabat, E-li-phalet, Yê-ramai, Ma-nasê, cớp Si-mê.
34-37Sâu Bani bữn Madai, Am-ram, U-el, Be-naya, Be-dia, Khê-luhi, Vania, Mê-rê-môt, E-lia-sip, Ma-tania, Ma-tanai, cớp Yasu.
38-42Sâu Bin-nui bữn Si-mê, Sê-lamia, Nathan, A-daya, Mac-na-dabai, Sasai, Sarai, A-sarel, Sê-lamia, Sê-maria, Salum, A-maria, cớp Yô-sep.
43Sâu Ni-bô bữn Yêl, Mati-thia, Sabat, Sê-bi-na, Yadai, Yô-el, cớp Be-naya.
44Nheq tữh cũai samiang nâi bữn lacuoi tễ tỗp canŏ́h nheq. Tỗp alới ratáh cớp lacuoi alới, cớp asuoi máh lacuoi cớp con alới yỗn chu nheq.