10

Zuangx Mienh Nyiemc Zuiz

1E^saa^laa yiem Tin-Hungh nyei biauv nza'hmien maengx mbaapv njiec ndau nyiemv jienv daux gaux nyiemc zuiz wuov zanc, maaih I^saa^laa^en Mienh m'jangc m'sieqv caux fu'jueiv camv nyei daaih gapv zunv yiem ninh wuov. Ninh mbuo yietc zungv nyiemv duqv hnyouv mun haic. 2Elaam nyei zeiv-fun, Ye^hi^en nyei dorn, Se^kaa^ni^yaa, gorngv mbuox E^saa^laa, “Yie mbuo maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun yie mbuo nyei Tin-Hungh, weic zuqc yie mbuo longc weih gormx nyei ganh fingx mienh nyei sieqv zoux auv. Mv baac maiv gunv yie mbuo zoux dorngc ndongc naaiv ndo, I^saa^laa^en Mienh corc maaih lamh hnamv nyei. 3Ih zanc yie mbuo oix yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien liepc ngaengc waac, laengz guangc nzengc naaiv deix ganh fingx auv caux ninh mbuo nyei fu'jueiv, ziux meih, yie mbuo nyei ziouv, caux taaih Tin-Hungh hatc nyei waac wuov deix dingc nyei waac. Tov ei jienv Tin-Hungh nyei Leiz-Latc zoux. 4Meih jiez sin daaih mbenc naaiv deix sic. Yie mbuo laengz tengx jienv meih. Gunv bungx hnyouv aqv.”
5E^saa^laa ziouc jiez sin daaih bun ⟨domh sai mienh⟩ caux Lewi Mienh caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh houv jienv laengz ei naaiv deix waac zoux. Ninh mbuo ziouc houv jienv aqv. 6E^saa^laa yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nza'hmien maengx mingh bieqc E^li^yaa^sipv nyei dorn, Ye^ho^haa^nan, yiem nyei dorngx. Yiem wuov ninh maiv nyanc hnaangx yaac maiv hopv wuom weic zuqc ninh nzauh duqv kouv haic, laaix zuqc guaatv mingh nzuonx daaih wuov deix mienh maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun Tin-Hungh.
7Ninh mbuo ziouc bun waac mingh zunh gormx Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem, mbuox zuqc guaatv mingh nzuonx daaih nyei mienh gapv zunv yiem Ye^lu^saa^lem. 8Da'faanh naaiv deix buo hnoi gu'nyuoz, haaix dauh maiv daaih ziux domh jien caux mienh gox hatc nyei waac, ninh mbuo nyei jaa-dingh yietc zungv ziouc zuqc zorqv mi'aqv. Wuov dauh yaac oix yiem zuqc guaatv mingh nzuonx daaih nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc.
9Naaiv deix buo hnoi gu'nyuoz, se taux juov hlaax nyic ziepc wuov hnoi, Yu^ndaa Fingx caux Mben^yaa^min Fingx nyei m'jangc dorn yietc zungv daaih gapv zunv yiem Ye^lu^saa^lem. Zuangx mienh zueiz jienv Tin-Hungh nyei biauv nza'hmien maengx, laatc gu'nyuoz, laaix naaiv deix sic yaac laaix duih mbiungc hlo, mienh sin zinx njuonv-njuonv nyei. 10E^saa^laa sai mienh souv jiez daaih gorngv mbuox zuangx mienh, “Meih mbuo baamz zuiz longc ganh fingx mienh nyei sieqv zoux auv ziouc bun I^saa^laa^en Mienh nyei zuiz jaa hniev. 11Ih zanc meih mbuo oix zuqc nyiemc zuiz bun Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, yaac ei jienv ninh nyei eix zoux. Oix zuqc caux weih gormx nyei mienh bun nqoi yaac leih nqoi meih mbuo ganh fingx mienh nyei auv.”
12Gapv zunv nyei zuangx mienh qiex hlo nyei dau, “Za'gengh hnangv naaic nor aqv. Yie mbuo oix zuqc ei jienv meih nyei waac zoux. 13Mv baac yiem naaiv maaih baeqc fingx camv nyei. Mbiungc youc hlo. Yie mbuo maiv haih souv naaiv gaengh ka'ndau. Yaac maiv zeiz yietc hnoi i hnoi haih mbenc duqv sung nyei sic, weic zuqc naaiv nyungc sic yie mbuo dorngc duqv ndo haic. 14Tov bun yie mbuo nyei jien yiem Ye^lu^saa^lem tengx zuangx baeqc fingx mbenc naaiv deix sic. Haaix dauh longc ganh fingx nyei sieqv zoux auv, oix zuqc ziux dingc daaih nyei ziangh hoc daaih zaah sic. Yaac oix zuqc maaih gorqv-mienh nyei zingh nyei mienh gox caux siemv zuiz jien caux jienv daaih. Oix zuqc mbenc naaiv deix sic sung nzengc, Tin-Hungh ziouc maiv qiex jiez mbuo aqv.” 15Kungx Aa^saax^hen nyei dorn, Yo^naa^taan, caux Tikv^waa nyei dorn, Yaa^sai^aa, ngaengc naaiv deix sic. Yaac maaih Me^sun^laam caux Lewi Mienh, Sapv^mbe^tai, tengx jienv ninh mbuo ngaengc.
16Zuqc guaatv mingh nzuonx daaih nyei zuangx mienh ziouc ei jienv naaiv nyungc za'eix zoux. E^saa^laa sai mienh ziouc ziux mbuox ginv deix bungh buonc nyei bieiv zeiv, yietc bungh yietc dauh. Ziepc hlaax saeng-yietv wuov hnoi, ninh mbuo zueiz jienv jiez gorn mbenc naaiv deix sic. 17Taux zih hlaax saeng-yietv ninh mbuo mbenc sung nzengc longc ganh fingx mienh zoux auv nyei sic.

Longc Ganh Fingx Sieqv Zoux Auv Nyei Mienh

18Naaiv se longc ganh fingx mienh nyei sieqv zoux auv wuov deix sai mienh nyei mbuox ziux ninh mbuo nyei douh zong.
Yo^saa^ndakc nyei zeiv-fun, Ye^su^aa, caux ninh nyei muoz-doic, maaih Maa^aa^se^aa, E^li^ye^se, Yaalipv caux Ge^ndaa^li^yaa.
19Ninh mbuo laengz leih ninh mbuo nyei auv yaac weic ninh mbuo zoux dorngc nyei zuiz fongc horc dauh ba'gi yungh gouv fiqv ninh mbuo zoux dorngc nyei zuiz.
20Imme nyei zeiv-fun maaih Haa^naa^ni caux Se^mbaa^ndi^yaa.
21Haalim nyei zeiv-fun maaih Maa^aa^se^aa, E^li^yaa, Se^mai^aa, Ye^hi^en, caux Utc^si^yaa.
22Baatc^he nyei zeiv-fun maaih E^li^o^nai, Maa^aa^se^aa, I^saa^maa^en, Ne^tan^en, Yo^saa^mbaatc caux E^laa^saax.
23Lewi Mienh maaih
Yo^saa^mbaatc, Si^me^i, Ke^laa^yaa, (ninh aengx maaih norm mbuox heuc Ke^li^taa), Be^taa^hi^yaa, Yu^ndaa, caux E^li^ye^se.
24Baaux nzung nyei mienh maaih E^li^yaa^sipv.
Zuov gaengh nyei mienh maaih Sanlum, Telem, caux Uli.
25Zengc njiec nyei I^saa^laa^en Mienh maaih,
Baalotv nyei zeiv-fun maaih Laa^mi^yaa, Itc^si^yaa, Man^ki^yaa, Mi^yaa^min, E^le^aa^saa, Man^ki^yaa, caux Mbe^nai^yaa.
26Elaam nyei zeiv-fun maaih Matv^taa^ni^yaa, Se^kaa^li^yaa, Ye^hi^en, Apc^ndi, Ye^le^motv caux E^li^yaa.
27Satc^tu nyei zeiv-fun maaih E^li^o^nai, E^li^yaa^sipv, Matv^taa^ni^yaa, Ye^le^motv, Saax^mbaatc caux Aa^si^saa.
28Mbe^mbai nyei zeiv-fun maaih Ye^ho^haa^nan, Haa^nan^yaa, Sapc^mbai, caux Atc^lai.
29Mbaani nyei zeiv-fun maaih Me^sun^laam, Manlukv, Aa^ndaa^yaa, Yaasupv, Se^an caux Ye^le^motv.
30Baa^hatc Mo^apc nyei zeiv-fun maaih Atc^naa, Kelaan, Mbe^nai^yaa, Maa^aa^se^aa. Matv^taa^ni^yaa, Mbe^saa^len, Mbinnui caux Maa^natv^se.
31Haalim nyei zeiv-fun maaih E^li^ye^se, Itc^si^jaa, Man^ki^yaa, Se^mai^aa caux Qi^me^on, 32Mben^yaa^min, Manlukv, caux Se^maa^li^yaa.
33Haasum nyei zeiv-fun maaih Matv^te^nai, Matv^tatv^daa, Saax^mbaatc, E^li^fe^letv, Ye^le^mai, Maa^natv^se, caux Si^me^i.
34Mbaani nyei zeiv-fun maaih Maa^aa^ndai, Amlaam, U^en, 35Mbe^nai^yaa, Mbe^ndai^yaa, Ke^lu^hi, 36Waa^ni^yaa, Me^le^motv, E^li^yaa^sipv, 37Matv^taa^ni^yaa, Matv^te^nai, Yaa^aa^su.
38Mbinnui nyei zeiv-fun maaih Si^me^i, 39Se^le^mi^yaa, Naatan, Aa^ndaa^yaa, 40Makv^naa^nde^mbai, Saasai, Saalai, 41Aa^saa^len, Se^le^mi^yaa, Se^maa^li^yaa, 42Sanlum, Aa^maa^li^yaa, caux Yosepv.
43Ne^mbo nyei zeiv-fun maaih Ye^i^en, Matv^ti^ti^yaa, Saax^mbaatc, Se^mbi^naa, Yaatv^ndai, Yo^en, caux Mbe^nai^yaa.
44Naaiv deix mienh yietc zungv longc ganh fingx mienh nyei sieqv zoux auv. Maaih deix yaac duqv fu'jueiv.