2

Amoh Phung Bună Sĭt Tă Bơh Babilôn

1Tâm phung kon sau lĕ ntil mpôl bunuyh gŭ tâm n'gor Yuda, du luh tă bơh nau jêng bu nă jêng phung Nebukatnetsar, hađăch Babilôn, hŏ veng leo jêng bună ma Babilôn; aơ phung bunuyh bună nây hăn hao sĭt ma ƀon Yêrusalem, jêh ri n'gor Yuda; ăp nơm sĭt tâm ƀon khân păng nơm, 2geh Y-Sôrôbabel, Y-Jêsua, Y-Nêhêmi, Y-Sêraya, Y-Rêelaya, Y-Môndêkai, Y-Bilsan, Y-Mispar, Y-Bikvai, Y-Rêhum, jêh ri Y-Bana njŭn leo. Pôri, aơ jêng ndrom sămƀŭt kơp rnoh phung buklâu phung ƀon lan Israel.
3Mpôl phung Parôs, geh bar rbăn du rhiăng pơh jê̆t ma bar nuyh. 4Phung mpôl Sêphatia, geh pe rhiăng pơh jê̆t ma bar nuyh. 5Phung mpôl Ara, geh pơh rhiăng pơh jê̆t ma prăm nuyh. 6Phung mpôl Pahat-Môap, nâm bu ntĭt, phung kon sau Jêsua jêh ri Jôap, geh bar rbăn pham rhiăng jê̆t ma bar nuyh. 7Phung mpôl Êlam, geh du rbăn bar rhiăng prăm jê̆t ma puăn nuyh. 8Phung mpôl Satu, geh sĭn rhiăng puăn jê̆t ma prăm nuyh. 9Phung mpôl Sakai, geh pơh rhiăng prao jê̆t nuyh. 10Phung mpôl Bani, prao rhiăng puăn jê̆t ma bar nuyh. 11Phung mpôl Bêbai, geh prao rhiăng bar jê̆t ma pe nuyh. 12Phung mpôl Asgat, geh du rbăn bar rhiăng bar jê̆t ma bar nuyh. 13Phung mpôl Adônikam, geh prao rhiăng prao jê̆t ma prao nuyh. 14Phung mpôl Bikvai, geh bar rbăn prăm jê̆t ma prao nuyh. 15Phung mpôl Adin, geh puăn rhiăng prăm jê̆t ma puăn nuyh. 16Phung mpôl Ater, nâm bu ntĭt phung Y-Hêsêkia, du rsĭn pham nuyh. 17Phung mpôl Bêsai, geh pe rhiăng bar jê̆t ma pe nuyh. 18Phung mpôl Jêra, geh du rhiăng jê̆t ma bar nuyh. 19Phung mpôl Hasum, geh bar rhiăng bar jê̆t ma pe nuyh. 20Phung mpôl Gibar, geh sĭn jê̆t ma prăm nuyh. 21Phung mpôl Betlêhem, geh du rhiăng jê̆t ma pe nuyh. 22Phung tă bơh ƀon Nêtôpa, geh prăm jê̆t ma prao nuyh. 23Phung Anathôt, geh du rhiăng bar jê̆t ma pham. 24Phung mpôl Asmavet, geh puăn jê̆t ma bar nuyh. 25Phung Kiriat-Arim, Kêphira, jêh ri Bêerôt, geh pơh rhiăng puăn jê̆t ma pe nuyh. 26Phung mpôl Rama jêh ri Gêba, geh prao rhiăng bar jê̆t ma nguay. 27Phung bunuyh tă bơh ƀon Mikmas, geh du rhiăng bar jê̆t ma bar nuyh. 28Phung bunuyh bơh ƀon Bethel jêh ri ƀon Ahi geh bar rhiăng bar jê̆t ma pe nuyh. 29Phung mpôl Nêbô, prăm jê̆t ma bar nuyh. 30Phung mpôl Nakbis geh du rhiăng prăm jê̆t ma prao nuyh. 31Phung mpôl Êlam êng geh du rbăn bar rhiăng prăm jê̆t ma puăn nuyh. 32Phung mpôl Harim geh pe rhiăng bar jê̆t nuyh. 33Phung mpôl Lot, Y-Hadit, jêh ri Ônô geh pơh rhiăng bar jê̆t ma prăm nuyh. 34Phung mpôl Yêrêkô, geh pe riăng puăn jê̆t ma prăm nuyh. 35Phung mpôl Sêna, geh pe rbăn prao rhiăng pe jê̆t nuyh.
36Phung kôranh ƀư brah: mpôl Jêdaya, jêng ngih Jêsua geh sĭn rhiăng pơh jê̆t ma pe nuyh. 37Mpôl Imer geh du rbăn prăm jê̆t nuyh. 38Mpôl Pashur, geh du rbăn ƀiălah rhiăng puăn jê̆t ma pơh nuyh. 39Phung mpôl Harim, geh du rbăn jê̆t ma pơh nuyh.
40Phung Lêvi: Phung mpôl Jêsua, jêh ri Katmiêl, kon sau Y-Hôdavia, geh pơh jê̆t ma puăn nuyh. 41Phung kâp mprơ: Phung mpôl Asap, du rhiăng bar jê̆t ma pham nuyh. 42Phung mpôl phung mât njrăng mpông pêr: Phung kon sau Y-Salum, kon sau Y-Ater, kon sau Y-Talmôn, kon sau Y-Akup, kon sau Y-Hatita, jêh ri phung kon sau Y-Sôbai, lĕ rngôch geh du rhiăng pe jê̆t ma sĭn nuyh.
43Phung n'hat na (bu ntơ Nêthimim) jêng phung oh mon pah kan trôm ngih brah: Kon sau Y-Siha, kon sau Y-Hasupa, kon sau Y Tabaôt, 44kon sau Y-Kêrôs, kon sau Y-Siaha, kon sau 45kon sau Y-Lêbana, kon sau Y-Hagaba, kon sau 46kon sau Y-Hagap, kon sau Y-Samlai, kon sau Y-Hanan, 47kon sau Y-Gidel, kon sau Y-Gahar, kon sau 48kon sau Y-Rêsin, kon sau Y-Nêkôda, kon sau 49kon sau Y-Usa, kon sau Y-Pasêa, kon sau Y-Bêsai, 50kon sau Y-Asna, kon sau Y-Mêunim, kon sau Y-Nêphisim, 51kon sau Y-Bakbuk, kon sau Y-Hakupa, kon sau 52kon sau Y-Baslut, kon sau Y-Mêhida, kon sau 53kon sau Y-Barkôs, kon sau Y-Sisêra, kon sau Y-Têma, 54kon sau Y-Nêsia, jêh ri kon sau Y-Hatipha.
55Kon sau n'hat na Y-Salômôn: kon sau Y-Sôtai, kon sau Y-Hasôphêret, kon sau Y-Pêruda, 56kon sau Y-Jala, kon sau Y-Darkôn, kon sau 57kon sau Y-Sêphatia, kon sau Y-Hatil, kon sau Y-Pôkêret-Hasêbaim, jêh ri phung kon sau Y-Ami.
58Lĕ rngôch n'hat na ngih brah jêh ri kon sau n'hat na Y-Salômôn geh pe rhiăng du rsĭn ma bar nuyh.
59Aơ jêng phung văch tă bơh ƀon Têlmêla, ƀon Têlharsa, ƀon Kêrup, ƀon Adan, jêh ri ƀon Imer, ƀiălah khân păng mâu lah rah vah ôh noi deh jêh ri ntil mpôl khân păng gĭt lah khân păng jêng phung Israel lĕ; 60Phung kon sau Y-Dêlaya, kon sau Y-Tôbia, jêh ri kon sau Y-Nêkbôda, geh prao rhiăng prăm jê̆t ma bar nuyh.
61Tâm noi deh phung kôranh ƀư brah: kon sau Y-Habaya, kon sau Y-Hakôs, jêh ri kon sau Y-Barsilai. Nơm nây tâm nsông đah du huê kon bu ur Y-Barsilai, gŭ ta Galaat yor ri bu ntơ amoh nây. 62Phung nây joi amoh bu chih noi deh khân păng, ƀiălah bu mâu dơi saơ joi; yor ri yơh bu kơp khân păng jêng ƀơ̆ ƀơch, jêh ri bu ngluh lơi khân păng ăn luh du tă bơh nau kan jêng kôranh ƀư brah. 63Kôranh chiă uănh bri mbơh ma khân păng, pôri khân păng mâu dơi sa ôh ndơ kloh, kŏ tât ndah nâm jŏ geh kôranh ƀư brah ôp ma Urim jêh ri Thumim (nâm bu ntĭt "Dơi ôp Brah Ndu")
64Lĕ rngôch phung tâm rƀŭ n geh puăn rmưn bar rbăn pe rhiăng prao jê̆t nuyh. 65Mâu kơp ôh phung oh mon buklâu mâu lah bu ur khân păng; tâm phung nây geh pơh rbăn rhiăng pe jê̆t ma pơh nuyh. Jêh ri khân păng geh bar rhiăng nuyh kâp mprơ, bu klâu jêh bu ur. 66Seh khân păng geh pơh rhiăng pe jê̆t ma prao; she bri khân păng geh bar rhiăng puăn jê̆t ma prăm; 67seh samô khân păng geh puăn rhiăng pe jê̆t ma prăm; jêh ri seh bri rdeng ndơ geh prao rbăn pơh rhiăng bar jê̆t. 68Geh âk kôranh noi deh ƀa ƀă, tơlah hŏ tât ta ngih Yêhôva tâm ƀon Yêrusalem, nhhơr tĭng nâm khân păng ŭch ma ngih Brah Ndu, gay ndâk njêng tay păng ta ntŭk ơm.
69Tĭng nâm nau khân păng dơi jêh ri khân păng nhhơr ma jrô prăp drăp ndơ prăp dŏng nau kan prao rmưn du rbăn darik miah, prăm rbăn min prăk, jêh ri du rhiăng blah bok ao ma phung kôranh ƀư brah.
70Phung kôranh ƀư brah, phung Lêvi, jêh ri ƀa ƀă phung ƀon lan gŭ tâm ƀon Yêrusalem jêh ri ntŭk dăch-dăch; jêh ri phung kâp mprơ, phung mât njrăng mpông pêr, phung oh mon pah kan ngih brah gŭ tâm ƀon khân păng nơm jêh ri lĕ rngôch phung Israel gŭ tâm ƀon khân păng nơm.