2

Anăn Ƀing Wơ̆t Glaĭ Mơ̆ng Čar Tuai

(Nehemyah 7:4-73)

1Anai jing mrô ƀing Israel, jing ƀing dŏ amăng lŏn čar tuai, tơbiă mơ̆ng plei prŏng Babilon kiăng kơ wơ̆t glaĭ pơ plei prŏng Yerusalaim amăng lŏn čar Yudah. Abih bang ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ plei pla gơñu pô yơh. Hlâo adih pơtao prŏng Nebukhadnezzar hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih ƀing gơñu ngă mơnă hăng ba nao pơ plei prŏng Babilon. Tui anŭn, ƀing sang anŏ gơñu hơmâo dŏ hơdip amăng lŏn čar Babilon anŭn jing anih ataih mơ̆ng lŏn čar gơñu pô. 2Ƀing khua ba akŏ kơ ƀing wơ̆t glaĭ anŭn jing Zeruƀabel, Yêsua, Nehemyah, Seaiah, Reilaiah, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum laih anŭn Baanah.
 Anai yơh jing kơnung djuai ƀing Israel, wơ̆t hăng mrô mơnuih mơ̆ng rĭm kơnung djuai, jing ƀing wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai:
  3Kơnung djuai Paros hơmâo dua-rơbâo sa-rơtuh tơjuhpluh-dua čô,
  4kơnung djuai Sephatyah hơmâo klâo-rơtuh tơjuhpluh-dua čô,
  5kơnung djuai Arah hơmâo tơjuh-rơtuh tơjuhpluh-rơma čô,
  6kơnung djuai Pahat-Môab; kơnung djuai Yêsua hăng Yôab jing ană đah rơkơi Pahat-Môab hơmâo dua-rơbâo sapăn-rơtuh pluh-dua čô,
  7kơnung djuai Ilam hơmâo sa-rơbâo dua-rơtuh rơmapluh-pă̱ čô,
  8kơnung djuai Zattu hơmâo duapăn-rơtuh pă̱pluh-rơma čô,
  9kơnung djuai Zakai hơmâo tơjuh-rơtuh nămpluh čô,
  10kơnung djuai Bani hơmâo năm-rơtuh pă̱pluh-dua čô,
  11kơnung djuai Bebai hơmâo năm-rơtuh duapluh-klâo čô,
  12kơnung djuai Azgad hơmâo sa-rơbâo dua-rơtuh duapluh-dua čô,
  13kơnung djuai Adônikam năm-rơtuh nămpluh-năm čô,
  14kơnung djuai Bigwai dua-rơbâo rơmapluh-năm čô,
  15kơnung djuai Adin hơmâo pă̱-rơtuh rơmapluh-pă̱ čô,
  16kơnung djuai Ater, anăn ñu pơkŏn dơ̆ng jing Hezêkiyah, hơmâo duapănpluh-sapăn čô,
  17kơnung djuai Bêzai hơmâo klâo-rơtuh duapluh-klâo čô,
  18kơnung djuai Yôrah hơmâo sa-rơtuh pluh-dua čô,
  19kơnung djuai Hasum hơmâo dua-rơtuh duapluh-klâo čô,
  20kơnung djuai Giƀar hơmâo duapănpluh-rơma čô.
  21Ƀing kơnung djuai, jing ƀing hlâo adih ơi adon gơñu hơmâo hơdip laih amăng plei pla gah yŭ anai, ăt wơ̆t glaĭ mơ̆n: Ƀing mơnuih mơ̆ng plei Bêtlehem, sa-rơtuh duapluh-klâo čô,
  22ƀing mơnuih mơ̆ng plei Netôphat hơmâo rơmapluh-năm čô,
  23ƀing mơnuih mơ̆ng plei Anathôt hơmâo sa-rơtuh duapluh-sapăn čô,
  24ƀing mơnuih mơ̆ng plei Azmawet hơmâo pă̱pluh-dua čô,
  25ƀing mơnuih mơ̆ng khul plei Kiriat-Yearim, Kephirah laih anŭn Beêrôt hơmâo tơjuh-rơtuh pă̱pluh-klâo čô,
  26ƀing mơnuih mơ̆ng khul plei Ramah laih anŭn Gaba hơmâo năm-rơtuh duapluh-sa čô,
  27ƀing mơnuih mơ̆ng plei Mikmas hơmâo sa-rơtuh duapluh-dua čô,
  28ƀing mơnuih mơ̆ng khul plei Bêthêl laih anŭn Ai hơmâo dua-rơtuh duapluh-klâo čô,
  29ƀing mơnuih mơ̆ng plei Nebô hơmâo rơmapluh-dua čô,
  30ƀing mơnuih mơ̆ng plei Magbis hơmâo sa-rơtuh rơmapluh-năm čô,
  31ƀing mơnuih mơ̆ng plei Ilam pơkŏn dơ̆ng hơmâo sa-rơbâo dua-rơtuh rơmapluh-pă̱ čô,
  32ƀing mơnuih mơ̆ng plei Harim hơmâo klâo-rơtuh duapluh čô,
  33ƀing mơnuih mơ̆ng khul plei Lôd, Hadid laih anŭn Ônô hơmâo tơjuh-rơtuh duapluh-rơma čô,
  34ƀing mơnuih mơ̆ng plei Yerêhô hơmâo klâo-rơtuh pă̱pluh-rơma čô,
  35ƀing mơnuih mơ̆ng plei Senaah hơmâo klâo-rơbâo năm-rơtuh klâopluh čô.
36Anai jing kơnung djuai ƀing khua ngă yang wơ̆t glaĭ:
  Kơnung djuai Yedayah, jing ană tơčô Yêsua, hơmâo dua-rơtuh tơjuhpluh-klâo čô,
  37kơnung djuai Immer hơmâo sa-rơbâo rơmapluh-dua čô,
  38kơnung djuai Pashur hơmâo sa-rơbâo dua-rơtuh pă̱pluh-tơjuh čô,
  39kơnung djuai Harim hơmâo sa-rơbâo pluh-tơjuh čô,
40Anai jing ƀing kơnung djuai Lêwi jing ƀing wơ̆t glaĭ:
  Kơnung djuai Yêsua laih anŭn Khadmiel, jing ană tơčô Hôdawiah, hơmâo tơjuhpluh-pă̱ čô,
41ƀing thâo ayŭ mă bruă amăng Sang Yang Ơi Adai, jing ană tơčô Asap, hơmâo sa-rơtuh duapluh-sapăn čô;
42Ƀing gak wai amăng ja̱ng Sang Yang Ơi Adai, jing ană tơčô Sallum, Ater, Talmôn, Akkub, Hatita laih anŭn Sôbai, hơmâo sa-rơtuh klâopluh-duapăn čô.
43Anai jing ƀing juăt mă bruă amăng sang yang, jing ƀing wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai:
  ƀing ană tơčô
    Ziha, Hasupha, Taƀaôt,
    44Kerôs, Siaha, Padôn,
    45Lebanah, Hagabah, Akkub,
    46Hagab, Salmai, Hanan,
    47Giđêl, Gahar, Reayah,
    48Rezin, Nekôda, Gazzam,
    49Uzza, Paseah, Bêsai,
    50Asnah, Meunim, Nephusim,
    51Bakbuk, Hakupha, Harhur,
    52Bazlut, Mehida, Harsa,
    53Barkôs, Sisera, Temah,
    54Neziah laih anŭn Hatipha.
55Anai jing ană tơčô ƀing ding kơna Solomôn, jing ƀing wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai:
  ƀing ană tơčô
    Sôtai, Hassôpheret, Peruda,
    56Yaala, Darkôn, Giđêl,
    57Sephatyah, Hattil, Pôkheret-Hazzebaim laih anŭn Ami.
  58Mrô yap abih bang kơnung djuai ƀing ding kơna sang yang laih anŭn ƀing ding kơna Solomôn, jing ƀing wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai hơmâo klâo-rơtuh duapănpluh-dua čô.
59Ƀing gah yŭ anai jing ƀing wơ̆t glaĭ mơ̆ng khul plei pla Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Ađan laih anŭn Immer, samơ̆ gơñu ƀu thâo ruai glaĭ ôh mơ̆ng ơi adon pă gơñu tơbiă rai laih mơ̆ng ƀing kơnung djuai Israel:
  60Ană tơčô Delayah, Tôbiah laih anŭn Nekôda anŭn hơmâo năm-rơtuh rơmapluh-dua čô.
61Anai yơh jing ƀing khua ngă yang ƀu thâo krăn ôh mơ̆ng ơi adon pă gơñu tơbiă rai:
  Ană tơčô
    Habaiah, Hakkôz laih anŭn Barzillai. Hlâo adih, sa čô đah rơkơi pơdŏ hăng sa čô đah kơmơi ană Barzillai, jing mơnuih mơ̆ng anih lŏn Gilead, yuakơ anŭn yơh, ñu ăt mă anăn kơ ñu pô jing Barzillai mơ̆n tui hăng kơnung djuai tơhmua ñu yơh.
62Ƀing khua ngă yang anŭn hơduah glaĭ kơnung djuai gơñu mơ̆ng ơi adon pă gơñu tơbiă rai, samơ̆ gơñu ƀu thâo ruai glaĭ ôh. Tui anŭn, arăng ƀu yap ôh ƀing gơñu jing ƀing khua ngă yang yuakơ ƀing gơñu ƀu rơgoh ôh tui hăng tơlơi phiăn. 63Pô khua ba akŏ ƀing Israel pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, ƀing gơñu ƀu dưi ƀơ̆ng ôh hơget gơnam ƀơ̆ng jing gơnam pơyơr rơgoh hiam laih kơ Ơi Adai, tơl hơmâo sa čô khua ngă yang dưi tơña hơduah tơlơi kiăng Ơi Adai hăng tơlơi ngă Urim laih anŭn Tummim amơĭ kăh gơñu dưi ƀơ̆ng.
64Mrô yap abih bang ƀing Israel wơ̆t glaĭ mơ̆ng plei prŏng Babilon hơmâo pă̱pluh-dua-rơbâo klâo-rơtuh nămpluh čô; 65hrŏm hăng gơñu hơmâo tơjuh-rơbâo klâo-rơtuh klâopluh-tơjuh čô ƀing ding kơna đah rơkơi đah kơmơi; gơñu ăt hơmâo dua-rơtuh čô ƀing đah rơkơi đah kơmơi, jing ƀing thâo ayŭ. 66Ƀing gơñu hơmâo tơjuh-rơtuh klâopluh-năm drơi aseh, dua-rơtuh pă̱pluh-rơma drơi aseh glưn, 67pă̱-rơtuh klâopluh-rơma drơi aseh samô laih anŭn năm-rơbâo tơjuh-rơtuh duapluh drơi aseh glai.
68Tơdang gơñu truh pơ anih Sang Yang Yahweh amăng plei prŏng Yerusalaim, hơmâo đơđa ƀing khua djă̱ akŏ kơnung djuai pơyơr khul gơnam pơyơr rơngai kiăng kơ djru ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang ƀơi anih hơđăp. 69Ƀing gơñu pơyơr tui hăng tơlơi gơñu dưi ngă yơh; gơñu pơyơr kơ bruă anai truh kơ nămpluh-sa-rơbâo drakma mah, rơma-rơbâo mina amrăk laih anŭn sa-rơtuh blah ao kơ ƀing khua ngă yang.
70Ƀing khua ngă yang, ƀing Lêwi laih anŭn đơđa ƀing pơkŏn, ƀing gơñu dŏ hơdip amăng lăm ƀôdah dŏ hơdip jĕ plei prŏng Yerusalaim; ƀing thâo ayŭ, ƀing gak wai sang yang laih anŭn ƀing ding kơna mă bruă amăng sang yang, ƀing gơñu dŏ hơdip amăng khul plei pơnăng jĕ ƀiă; bơ kơ abih bang ƀing Israel pơkŏn, ƀing gơñu dŏ hơdip amăng khul plei pla gơñu pô, jing khul plei pơnăng ƀing ơi adon gơñu dŏ hơdip laih hlâo adih yơh.