2

Anăn Phung Mnă Wĭt Mơ̆ng Ƀuôn Ƀaƀilôn

(Nêhê 7:5-73)

1Anei jing phung ƀuôn sang krĭng kbiă mơ̆ng klei jing mnă hlăm phung Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn atăt ba leh jing mnă kơ ƀuôn Ƀaƀilôn. Diñu lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn kơ čar Yuđa, grăp čô kơ ƀuôn ñu pô. 2Diñu hriê mbĭt hŏng Y-Sôrôbabel, Y-Jêsua, Y-Nêhêmi, Y-Sêraya, Y-Rêelaya, Y-Môrdêkai, Y-Bilsan, Y-Mispar, Y-Bikwai, Y-Rêhum, leh anăn Y-Bana.
 Ênoh yap phung êkei phung ƀuôn sang Israel:
3djuê Parôs mâo dua êbâo sa êtuh kjuh pluh dua čô. 4Djuê Sêphatia mâo tlâo êtuh kjuh pluh dua čô. 5Djuê Ara mâo kjuh êtuh kjuh pluh êma čô. 6Djuê Pahat-Môap, čiăng lač phung anak čô Jêsua leh anăn Jôap, mâo dua êbâo sa păn êtuh pluh dua čô. 7Djuê Êlam mâo sa êbâo dua êtuh êma pluh pă čô. 8Djuê Satu mâo dua păn êtuh pă pluh êma čô. 9Djuê Sakai mâo kjuh êtuh năm pluh čô. 10Djuê Bani mâo năm êtuh pă pluh dua čô. 11Djuê Bêbai mâo năm êtuh dua pluh tlâo čô. 12Djuê Asgat mâo sa êbâo dua êtuh dua pluh dua čô. 13Djuê Adônikam mâo năm êtuh năm pluh năm čô. 14Djuê Bikwai mâo dua êbâo êma pluh năm čô. 15Djuê Adin mâo pă êtuh êma pluh pă čô. 16Djuê Ater, čiăng lač phung Y-Hêsêkia, mâo dua păn pluh sa păn čô. 17Djuê Bêsai mâo tlâo êtuh dua pluh tlâo čô. 18Djuê Jêra mâo sa êtuh pluh dua čô. 19Djuê Hasum mâo dua êtuh dua pluh tlâo čô. 20Djuê Gibar mâo dua păn pluh êma čô. 21Djuê Betlêhem mâo sa êtuh dua pluh tlâo čô. 22Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Nêtôpa mâo êma pluh năm čô. 23Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Anathôt mâo sa êtuh dua pluh sa păn čô. 24Djuê Asmawet mâo pă pluh dua čô. 25Djuê Kiriatarim, Kêpira, leh anăn Bêerôt mâo kjuh êtuh pă pluh tlâo čô. 26Djuê Rama leh anăn Gêba mâo năm êtuh dua pluh sa čô. 27Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Mikmas mâo sa êtuh dua pluh dua čô. 28Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Bêthel leh anăn ƀuôn Ahi mâo dua êtuh dua pluh tlâo čô. 29Djuê Nêbô mâo êma pluh dua čô. 30Djuê Makbis mâo sa êtuh êma pluh năm čô. 31Djuê Êlam mkăn mâo sa êbâo dua êtuh êma pluh pă čô. 32Djuê Harim mâo tlâo êtuh dua pluh čô. 33Djuê Lot, Hadit, leh anăn Ônô mâo kjuh êtuh dua pluh êma čô. 34Djuê Yêrikô mâo tlâo êtuh pă pluh êma čô. 35Djuê Sêna mâo tlâo êbâo năm êtuh tlâo pluh čô.
36Phung khua ngă yang: djuê Jêdaya hlăm sang Jêsua mâo dua păn êtuh kjuh pluh tlâo čô. 37Djuê Imer mâo sa êbâo êma pluh dua čô. 38Djuê Pasur mâo sa êbâo dua êtuh pă pluh kjuh čô. 39Djuê Harim mâo sa êbâo pluh kjuh čô.
40Phung Lêwi: djuê Jêsua leh anăn Katmiêl hlăm phung anak čô Y-Hôdawia mâo kjuh pluh pă čô. 41Phung mmuñ: djuê Asap mâo sa êtuh dua pluh sa păn čô. 42Phung anak čô phung kiă ƀăng jang: phung anak čô Y-Salum, phung anak čô Y-Ater, phung anak čô Y-Talmôn, phung anak čô Y-Akup, phung anak čô Y-Hatita, leh anăn phung anak čô Y-Sôbai, jih jang mâo sa êtuh tlâo pluh dua păn čô.
43Phung dĭng buăl mă bruă hlăm sang yang: phung anak čô Y-Siha, Y-Hasupa, Y-Tabaôt, 44Y-Kêrôs, Y-Siaha, čô Y-Padôn, 45Y-Lêbana, Y-Hagaba, Y-Akup, 46Y-Hagap, Y-Samlai, Y-Hanan, 47Y-Gidel, čô Y-Gahar, Y-Rêaya, 48Y-Rêsin, Y-Nêkôda, Y-Gasam, 49Y-Usa, Y-Pasêa, Y-Bêsai, 50Y-Asna, Y-Mêunim, Y-Nêphisim, 51Y-Bakbuk, Y-Hakupa, Y-Harhur, 52Y-Baslut, Y-Mêhida, Y-Harsa, 53Y-Barkôs, Y-Sisêra, Y-Têma, 54Y-Nêsia, leh anăn phung anak čô Y-Hatipha.
55Phung anak čô phung dĭng buăl Y-Salômôn: phung anak čô Y-Sôtai, Y-Hasôphêret, Y-Pêruda, 56Y-Jala, Y-Darkôn, Y-Gidel, 57Y-Sêphatia, Y-Hatil, Y-Pôkêret-Hasêbaim, leh anăn phung anak čô Y-Ami.
58Jih jang phung dĭng buăl hlăm sang yang leh anăn phung anak čô phung dĭng buăl Y-Salômôn mâo tlâo êtuh dua păn pluh dua čô.
59Phung anei hriê mơ̆ng ƀuôn Têlmêla, Telharsa, Kêrup, Adan, leh anăn ƀuôn Imer, ƀiădah diñu amâo dưi bi sĭt ôh djuê ana diñu amâodah găp djuê diñu thâodah diñu jing phung Israel: 60phung anak čô Y-Dêlaya, Y-Tôbia, leh anăn phung anak čô Y-Nêkbôda mâo năm êtuh êma pluh dua čô. 61Msĕ mơh hlăm phung anak čô phung khua ngă yang: phung anak čô Y-Habaya, Y-Hakôs, leh anăn Y-Barsilai (pô mă leh mô̆ mơ̆ng phung anak mniê Y-Barsilai êkei čar Galaat, leh anăn arăng iêu kơ diñu tui si anăn diñu). 62Phung anăn duah klei arăng čih anăn diñu hlăm hdruôm hră găp djuê, ƀiădah arăng amâo ƀuh tinăn ôh, kyua anăn arăng hngah diñu jing khua ngă yang, jing phung amâo doh. 63 Khua kiă kriê čar hưn kơ diñu kơ diñu amâo dưi ƀơ̆ng mnơ̆ng doh jăk hĭn ôh tơl mâo sa čô khua ngă yang êmuh kơ Urim leh anăn Thumim.
64Jih phung bi kƀĭn mâo pă pluh dua êbâo tlâo êtuh năm pluh čô, 65amâo yap ôh phung dĭng buăl êkei leh anăn phung dĭng buăl mniê diñu; hlăm phung anăn mâo kjuh êbâo tlâo êtuh tlâo pluh kjuh čô. Leh anăn diñu mâo dua êtuh čô phung mmuñ, êkei leh anăn mniê. 66Aseh diñu mâo kjuh êtuh tlâo pluh năm, aseh dliê diñu mâo dua êtuh pă pluh êma, 67aseh samô diñu mâo pă êtuh tlâo pluh êma, leh anăn aseh dliê mdiăng mnơ̆ng mâo năm êbâo kjuh êtuh dua pluh.
68Đa đa hlăm phung khua găp djuê tơdah diñu truh kơ sang yang Yêhôwa hlăm ƀuôn Yêrusalem myơr tui si diñu čiăng kơ sang yang Aê Diê čiăng lŏ mdơ̆ng gơ̆ ti anôk gơ̆. 69Tui si klei diñu dưi diñu myơr kơ adŭ pioh ngăn drăp pioh yua kơ bruă năm pluh sa êbâo darik mah, êma êbâo min prăk, leh anăn sa êtuh blah čhiăm ao kơ phung khua ngă yang.
70 Phung khua ngă yang, phung Lêwi, leh anăn đa đa phung ƀuôn sang dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem leh anăn anôk brô giăm; leh anăn phung mmuñ, phung kiă kriê ƀăng jang, phung dĭng buăl mă bruă sang yang dôk hlăm ƀuôn diñu pô, leh anăn jih jang phung Israel dôk hlăm ƀuôn diñu pô.