3

Njêng Đŏng Nau Yơk Mbah

1Tât khay pơh, tơlah phung Israel hŏ gŭ jêh tâm ƀon tơm khân păng nơm, pôri phung ƀon lan tâm rnglăp đŏng jêng nguay du ai tâm ƀon Yêrusalem. 2Rnôk nây, Y-Jêsua, kon bu klâu Y-Jôsadak, jêh ri phung oh nâu păng, jêng kôranh ƀư brah ndrel ma Y-Sôrôbabel, kon bu klâu Y-Sêal-tiêl ndrel ma phung băl păng, du dâk gay ndâk nkra nơng Brah Ndu phung Israel, gay nhhơr ndơ nhhơr gŭch ta kalơ nơng nây, tĭng nâm nau chih jêh tâm nau vay Y-Môis, bunuyh Brah Ndu. 3Khân păng klach ma phung ƀon lan tâm n'gor nây, pôri ndâk tay nơng tra ntŭk ơm păng, jêh ri nhhơr ta nây ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva, jêng ndơ nhhơr ôi ơm jêh ri kêng mhaơ. 4Khân păng kah gĭt nau nhêt sa Vâl Ndưp tĭng nâm nau chih jêh, jêh ri nhhơr ăp nar ndơ nhhơr gŭch tĭng nâm rnoh hŏ ntĭnh jêh, tâm di ăp nar. 5Pakơi jêh nây, khân păng nhhơr ndơ nhhơr gŭch ƀaƀơ, jêh ri nhhơr bôk khay ntơm luh, jêh ri nhhơr ăp tơ̆ nau tâm rƀŭn yơk mbah ma Yêhôva hŏ nal jêh; jêh nây đŏng nhhơr ma nau nơm ŭch nhhơr ma Yêhôva. 6Ntơm bơh nar năng nguay khay pơh, khân păng ntơm nhhơr ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva; ƀiălah ê hŏ mon mbon ngih Yêhôva. 7Khân păng ăn prăk ma phung châm trah lŭ jêh ri ma phung trah meh, ndơ sông sa, ndơ nhêt, jêh ri dak play ôlivơ ma phung Sidôn jêh ri ma phung Tyr, gay đă khân păng djôt leo tơm si Sedar tă bơh bri Liban tât ta kơh mƀŭt ƀon Jôpa, tĭng nâm nau dơi ăn jêh tă bơh Y-Sirus, hađăch Persơ.

Nau Ndâk Tay Ngih Brah

8Năm rơh bar khay bar, tơlah khân păng tât jêh ta ngih Brah Ndu ta ƀon Yêrusalem, Y-Sôrôbabel, kon bu klâu Y-Sealtiel, jêh ri Y-Jêsua kon bu klâu Y-Jôsadak, ntơm pah kan ndrel ma lĕ rngôch phung oh nâu khân păng ƀaƀă, jêng pj kôranh ƀư brah, phung Lêvi, nđâp ma lĕ rngôch phung tă ƀư bună dơi tât ta ƀon Yêrusalem da dê ntơm pah kan ndâk nkra ngih brah; khân păng dơm kan ma phung Lêvi, ntơm bơh bar jê̆t năm leo kalơ, ăn khân păng mât uănh nau pah kan ndâk nkra ngih brah Yêhôva.
9Rnôk nây, Y-Jêsua, phung kon bu klâu păng, jêh ri oh nâu păng, jêh ri Y-Katmiel ndrel phung kon bu klâu păng, kon sau Y-Hênadat, jêh ri kon sau Y-Hêdavia jêng phung Lêvi, ndrel ma phung kon bu klâu păng, jêh ri phung oh nâu khân păng du dâk ndrel du ai, mât uănh lĕ phung pah kan tâm ngih Yêhôva.
10Tơlah phung kâp mon mbon ngih brah Yêhôva, dơi geh phung kôranh ƀư brah dâk ta nây nsoh ao khân păng jêh ri uh nŭng, bi ma phung Lêvi, kon sau Y-Asap djôt ndơ kreh, goh gay tâm rnê mŏt ton ma Yêhôva, tĭng nâm bu nau Y-David hŏ ntăm. 11Khân păng mprơ tâm rdơn, mŏt ton jêh ri tâm rnê ma Yêhôva.
12Ak phung kôranh ƀư brah, phung Lêvi, kôranh noi deh, jêng phung bu bŭnh bu ranh hŏ tă saơ ngih brah saơm, khân păng nhĭm nter dôl nôk bu mon mbon ngih brah mhe panăp khân păng. Tâm ban lĕ geh âk đŏng phung êng hâk răm, rhơn ma nau troh nter; 13Pôri phung ƀon bu mâu gĭt năl ôh bâr rhơn ma đah bâr phung nhĭm, yorlah phung ƀon lan troh nter hâu ngăn, jêh ri bu tăng ngloh bâr tât ntŭk ngai.