3

Bàn thờ và Nền Đền thờ

1Đến tháng bảy, người Y-sơ-ra-ên vừa hồi hương từ các nơi kéo về Giê-ru-sa-lem. 2Thầy tế lễ Giê-sua (con Giô-xa-đác) và các thầy tế lễ khác, Xô-rô-ba-bên (con Sa-anh-thi-ên) và các anh em ông cùng nhau xây lại bàn thờ cho Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên. Họ dâng lễ thiêu trên ấy, đúng theo luật Mai-sen - người của Thượng Đế - quy định. 3Họ dựng bàn thờ đúng vào vị trí cũ, dâng lễ thiêu buổi sáng và buổi chiều cho Chúa Hằng Hữu. Tuy nhiên họ cũng lo ngại các dân tộc khác đến quấy nhiễu. 4Họ cử hành lễ Lều tạm như sách luật dạy, dâng đúng số lễ thiêu phải dâng mỗi ngày. 5Sau đó, họ dâng lễ thiêu thường lệ, lễ vật ngày trăng non và các ngày lễ khác của Chúa. Lễ vật tự nguyện của nhân dân cũng được dâng cho Chúa. 6Như thế họ bắt dầu dâng lễ thiêu cho Chúa mặc dù lúc ấy nền Đền thờ chưa đặt. 7Họ dùng tiền mướn thợ nề, thợ mộc; dùng thức ăn, thức uống và dầu trả cho người Si-đôn và Ty-rơ, để những người này chở gỗ bách hương từ Li-ban đến cảng Gióp-ba, như được quy định trong sắc lệnh của Si-ru hoàng đế Ba tư.
8Công cuộc kiến trúc Đền thờ thực sự bắt dầu vào tháng hai, hai năm sau khi họ trở về Giê-ru-sa-lem. Tất cả đều bắt tay vào việc, từ Xô-rô-ba-bên (con Sa anh thiên), Giô-sua (con Giô-xa-đác) với các anh em thầy tế lễ và người Lê-vi, cho dến mọi người Y-sơ-ra-ên khác đã hồi hương. Những người Lê-vi từ hai mươi tuổi trở lên được chỉ định trông coi thợ làm việc. 9Còn Giê-sua với các con và anh em ông, Cát-mi-ên và các con, con cháu Giu-đa, con cháu Hê-na-đát và bà con ông là người Lê-vi, đều cùng chịu trách nhiệm tổng quát điều hành công cuộc tái thiết Đền thờ.
10Khi đặt nền Đền thờ, các thầy tế lễ mặc lễ phục đứng thổi kèn, người Lê-vi thuộc dòng A-sáp đánh chập chỏa tôn vinh Chúa Hằng Hữu theo nghi thức đã được vua Đa-vít quy định. 11Họ hát đối đáp để tôn vinh, cảm tạ Chúa Hằng Hữu: "Chúa là thiện mỹ, Ngài thương yêu Y-sơ-ra-ên đến muôn đời." Rồi toàn dân cùng nhau la lớn lên, tôn vinh Chúa vì nền móng Đền thờ đã đặt. 12,13Nhưng có nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, và trưởng tộc - những bậc lão thành đã thấy Đền thờ trước - khóc lớn tiếng lên. Tiếng khóc pha lẫn tiếng reo hò vang xa.