3

Táq Loah Prông Sang Tamái

1Tâng casâi tapul, moâm nheq tữh cũai proai I-sarel khoiq táq ntốq ỡt tâng máh vil alới bữm, chơ alới toâq rôm parnơi pỡ vil Yaru-salem. 2Yê-sua con samiang Yô-sadac cớp tỗp cũai tễng rit sang canŏ́h, cớp Saru-babel con samiang Sial-tiel, dếh tỗp sễm ai Saru-babel, alới táq loah prông sang tamái yỗn Yiang Sursĩ, Ncháu cũai I-sarel, ien bốh crơng chiau sang tâng prông ki, dŏq táq puai samoât phễp rit Môi-se, la cũai Yiang Sursĩ, khoiq chĩc dŏq. 3Máh cũai ca píh chu loah ngcŏh máh cũai tâng cutễq ki, ma tỗp alới cutóng táq prông sang tamái bân ntốq tiaq. Chơ alới bốh crơng tâng prông ki muoi trỗ ễn dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ cu tarưp cu tabữ. 4Tỗp alới táq rit cha bũi Tangái Chóh Nloâh dŏq puai phễp rit khoiq bữn chơ; cu rangái alới bốh crơng chiau sang, táq samoât khoiq anoat dŏq tâng cu rangái. 5Moâm ki, tỗp alới chiau sang máh charán noau dốq bốh clâm cớp crơng chiau sang tâng Casâi Loŏh Tamái. Alới táq puai rit cha bũi machớng Yiang Sursĩ khoiq anoat yỗn rôm sang toam án, dếh chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ puai mứt yoc. 6Tam cũai proai tỡ yũah táq Dống Sang Toâr tamái, noâng alới tabŏ́q bốh loah charán clâm dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ tâng tangái muoi, casâi tapul.

Tabŏ́q Táq Loah Dống Sang Toâr

7Moâm ki máh cũai proai ĩt práq chang cũai chiang cứt tamáu cớp chiang táq aluang. Cớp alới ĩt crơng sana, dỡq nguaiq, cớp dỡq nsễng o‑li‑vê dững asuoi pỡ vil Ti-rơ cớp vil Sadôn dŏq ralêq cớp aluang sê-da tễ cruang Lê-banôn; máh aluang nâi noau alỗi patũt tâng dỡq mưt yỗn toâq pỡ vil Yôp-pa. Dũ ranáq alới mbỡiq táq, la bữn roap mpỗl tễ Sai-rut, puo tâng cruang Pơ-sia.
8Yuaq ngkíq, tâng casâi bar, cumo tamái, toâq alới bữn chu pỡ ntốq Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem, tỗp alới tayoâq atĩ táq. Máh cũai ca pruam táq ranáq la neq: Saru-babel con samiang Sial-tiel, Yê-sua con samiang Yô-sadac cớp tỗp tễng rit sang canŏ́h, tỗp Lê-vi, cớp dũ náq cũai ca píh chu loah pỡ vil Yaru-salem. Máh cũai Lê-vi tễ bar chít cumo achỗn têq cỡt cũai nhêng salĩq ranáq tâng Dống Sang Toâr tamái. 9Yê-sua la cũai tễ tỗp Lê-vi cớp máh con samiang án, dếh sễm ai án, cớp Cat-miel dếh con samiang án (tễ tŏ́ng toiq Hô-davia), nheq náq alới pruam táq loah Dống Sang Toâr. Máh cũai Lê-vi tễ sâu Hê-nadat pruam rachuai nhêng salĩq noau táq ranáq nâi.
10Toâq máh cũai chiang táng tanang Dống Sang Toâr, máh cũai tễng rit sang sớp au tuar cớp yống máh lavia. Cớp tỗp Lê-vi tễ sâu Asap ayễq sar cớp tayứng bân ntốq ki tê. Tỗp alới ũat khễn Yiang Sursĩ, táq puai samoât puo Davĩt khoiq patâp dŏq chơ. 11Tỗp alới ũat cansái khễn Yiang Sursĩ, chơ ũat tar-ỡi loah tamái neq:
  “Yiang Sursĩ la o lứq,
   cớp án ayooq cũai I-sarel tái-mantái níc.”
 Dũ náq cũai triau cupo khễn Yiang Sursĩ, yuaq tanang Dống Sang Toâr khoiq noau táng chơ.
12Ma noâng bữn sa‑ữi náq cũai thâu tễ tỗp tễng rit sang, tễ tỗp Lê-vi, cớp tễ tỗp sốt máh sâu ca khoiq hữm Dống Sang Toâr tễ nhũang; alới noâng ỡt acoan nhêng noau táng tanang Dống Sang Toâr tamái; chơ alới nhiam cớp cuclỗiq cucling hỡ. Ma máh cũai canŏ́h triau cupo bũi óh lứq. 13Tỡ bữn noau têq dáng sưong ũat khễn tỡ la sưong nhiam nhit, yuaq sưong ki casang hũal toâq pỡ ntốq yơng lứq.