3

Rov Pehawm Vajtswv Dua

1Thaum txog lub xya hli ntuj cov neeg Yixalayees rov los nyob tagnrho rau hauv lawv tej nroog. Ces lawv txawm tuaj sib sau rau hauv lub nroog Yeluxalees, 2Yauxadas tus tub Yesuas thiab nws cov phoojywg povthawj thiab Se-atees tus tub Xelunpanpees nrog nws cov kwvtij thiaj tau los txhim kho cov Yixalayees tus Vajtswv lub thaj dua tshiab kom lawv thiaj tau lub chaw hlawv tej khoom fij rau saud raws li tej kevcai uas Mauxes tus uas yog Vajtswv tus neeg tau sau tseg cia lawm. 3Txawm yog cov uas rov qab los ntawd ntshai cov neeg uas ib txwm nyob hauv lub tebchaws ntawd los lawv cia li ua dua ib lub thaj tshiab rau ntawm qhov qub chaw thaum ub. Ces lawv txawm niaj tagkis thiab niaj hmo pib muab khoom mus hlawv fij pub rau tus TSWV saum lub thaj ntawd. 4Lawv ua kevcai nyob tsev pheebsuab raws li txoj kevcai uas twb muaj los lawm. Txhua hnub lawv yeej muab khoom fij raws li uas tau teev muaj tseg rau hnub ntawd, 5thiab dua li ntawd ntxiv, lawv tseem tua tsiaj coj mus hlawv kheej ua khoom fij li ibtxwm muaj los thiab tej tsiaj uas coj mus fij ua rooj noj rooj haus rau hnub xiab ib thiab rau thaum uas tagnrho sawvdaws tuaj sib sau pehawm tus TSWV uas yog zoo siab hlo muab khoom fij pub rau tus TSWV. 6Txawm yog lawv tseem tsis tau pib txhim kho lub Tuamtsev dua tshiab los lawv cia li coj khoom tuaj fij rau tus TSWV thaum lub xya hli ntuj hnub xiab ib li lawm.

Rov Txhim Kho Lub Tuamtsev Dua Tshiab

7Cov neeg muab nyiaj tuaj them rau cov neeg txaug pobzeb, txua ntoo, thiab muab zaub mov, dej haus, thiab roj txiv ntoo xa mus rau pem lub nroog Tiles thiab Xidoos, coj mus pauv tej ntoo ciab pem tebchaws Lenpanoos, thiab muab nquam taug ntug dej hiavtxwv tuaj rau ntawm lub nroog Yaupas. Tagnrho tej no lawv tau ua raws li Huabtais Xailas uas kav tebchaws Pawxias hais kom tso kev rau lawv ua.
8Xyoo ob thaum lub ob hlis ntuj, tom qab uas lawv rov los txog rau hauv Vajtswv lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees, Xelunpanpees uas yog Se-atiyees tus tub thiab Yesuas uas yog Yauxadas tus tub nrog nkawd cov kwvtij, cov povthawj, cov Levis thiab txhua tus uas raug luag ntes mus thiab tau rov qab los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiaj sib pab nqis tes nroos pib ua haujlwm. Tagnrho cov Levis uas muaj hnubnyoog nees nkaum xyoo lossis tshaj ntawd puavleej raug tsa los ua cov saib tes haujlwm uas txhim kho lub Tuamtsev. 9Cov Levis ntawd yog Yesuas thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, Kamiyees thiab nws cov tub (uas yog Haudaviyas cajces tsevneeg) tau koomtes sib pab txhim kho lub Tuamtsev. (Cov Levis uas yog cuab Henadas tuaj pab huv tibsi thiab.)
10Thaum cov neeg pib pua tus TSWV lub Tuamtsev lub plagtse, cov povthawj hnav lawv tej tsho ntev tuaj sawv ntawm lawv tej chaw tuav rawv xyu ntawm tes, thiab cov Levis uas yog cuab Axas los nqa rawv nruas npuaj tuaj sawv ntawd thiab. Lawv ua tus TSWV tsaug raws li tej uas Vajntxwv Daviv tau qhia tseg lawm. 11Lawv hu zaj nkauj qhuas tus TSWV thiab rov hu ntxiv nqes tshooj hais li no:
  “Tus TSWV yog tus zoo thiab nws txojkev hlub
  rau cov Yixalayees muaj nyob mus ibtxhis li.”
Txhua leej txhua tus nyias qw kawg nyias lub zog ua tus TSWV tsaug, rau qhov twb pib pua tus TSWV lub Tuamtsev lub plagtse lawm.
12Thaum cov laus coob leej uas yog povthawj, cov Levis thiab cov thawjcoj ntawm txhua cuab kwvtij uas puavleej tau pom thawj lub Tuamtsev saib luag pua tus TSWV lub Tuamtsev lub plagtse, lawv quaj tu siab kawg. Tiamsis lwm tus uas nyob ntawd kuj luag thiab zoo siab heev. 13Tsis muaj leejtwg yuav mloog tau tseeb, xyov yog suab qw zoo siab los yog suab quaj tu siab, rau qhov tej suab uas lawv qw ntawd nrov ntxhe mus deb heev.