3

Klei Lŏ Mkŏ Mjing Klei Kkuh Mpŭ

1Tơdah truh leh mlan tal kjuh, leh anăn phung anak êkei Israel dôk hlăm ƀuôn, jih jang phung ƀuôn sang bi kƀĭn sa ai hlăm ƀuôn Yêrusalem. 2 Y-Jêsua anak êkei Y-Jôsadak mbĭt hŏng phung găp ñu phung khua ngă yang, leh anăn Y-Sôrôbabel anak êkei Y-Sêaltiêl mbĭt hŏng phung găp djuê ñu kgŭ mdơ̆ng knưl Aê Diê phung Israel, čiăng myơr mnơ̆ng myơr čuh ti dlông knưl anăn, tui si klei čih leh hlăm klei bhiăn Y-Môis, mnuih Aê Diê. 3 Diñu mdơ̆ng knưl ti anôk hđăp, wăt tơdah diñu huĭ kơ phung ƀuôn sang hlăm čar, diñu ăt myơr mnơ̆ng myơr čuh ti dlông knưl anăn kơ Yêhôwa aguah leh anăn tlam. 4 Diñu hdơr ngă hruê knăm Sang Trưng tui si klei čih leh, leh anăn myơr grăp hruê mnơ̆ng myơr čuh tui si ênoh mtă leh, tui si klei djŏ kơ grăp hruê. 5 Êdei kơ anăn diñu myơr mnơ̆ng myơr čuh nanao, mnơ̆ng myơr ti mlan mrâo ƀlĕ, leh anăn ti jih jang klei huă mnăm kơ Yêhôwa bi kčah leh, leh anăn mnơ̆ng grăp čô myơr hŏng ai tiê čŏng čiăng kơ Yêhôwa. 6Mơ̆ng hruê tal sa mlan tal kjuh diñu dơ̆ng myơr mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa. Ƀiădah atur sang yang Yêhôwa ăt ka arăng mdơ̆ng ôh.

Klei Kčưm Lŏ Mdơ̆ng Sang Yang

7Snăn diñu brei prăk kơ phung mdơ̆ng boh tâo leh anăn kơ phung krah kmeh, mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, mnơ̆ng mnăm, leh anăn êa boh ôliwơ kơ phung Sidôn leh anăn kơ phung Tir brei digơ̆ ba kyâo sêdar mơ̆ng čar Liƀan hŏng êlan êa ksĭ truh ti ƀuôn Jôpa, tui si klei dưi diñu mâo leh mơ̆ng Y-Sirus mtao Persơ.
8Hlăm thŭn tal dua dơ̆ng mơ̆ng diñu truh leh kơ sang Aê Diê ti ƀuôn Yêrusalem, hlăm mlan dua, Y-Sôrôbabel anak êkei Y-Sêaltiêl leh anăn Y-Jêsua anak êkei Y-Jôsadak dơ̆ng mă bruă mbĭt hŏng jih jang phung ayŏng adei diñu phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi, leh anăn jih jang phung truh leh kơ ƀuôn Yêrusalem mơ̆ng klei jing mnă. Diñu mdưm phung Lêwi mơ̆ng dua pluh thŭn kơ dlông brei diñu kiă kriê bruă sang yang Yêhôwa. 9Y-Jêsua mbĭt hŏng phung anak êkei ñu leh anăn phung găp djuê ñu, leh anăn Y-Katmiêl leh anăn phung anak êkei gơ̆ phung anak êkei Yuđa, mđrăm mbĭt kiă kriê phung mă bruă hlăm sang yang Aê Diê, mbĭt hŏng phung anak êkei Y-Hênadat jing phung Lêwi, phung anak êkei diñu leh anăn phung găp djuê diñu.
10 Tơdah phung mdơ̆ng dưm leh atur sang yang Yêhôwa, phung khua ngă yang hơô čhiăm ao diñu êbat ti anăp ayŭ ki êjai, leh anăn phung Lêwi phung anak êkei Y-Asap djă đang čiăng mpŭ mni kơ Yêhôwa, tui si klei Y-Đawit mtao Israel mtă. 11 Diñu mmuñ bi kmlah, hơêč hmưi leh anăn bi mni kơ Yêhôwa,
  “Kyuadah ñu jing jăk,
   kyuadah klei ñu khăp sĭt suôr dôk nanao hlŏng lar kơ phung Israel.”
 Leh anăn jih jang phung ƀuôn sang ur driâo kraih ktang êjai diñu mpŭ mni kơ Yêhôwa, kyuadah arăng mdơ̆ng leh atur sang yang Yêhôwa.
12Ƀiădah lu hlăm phung khua ngă yang, phung Lêwi, leh anăn phung khua djuê ana, phung mduôn tuôm ƀuh leh sang êlâo, hia hŏng asăp kraih tơdah diñu ƀuh arăng mdơ̆ng atur sang anei, ƀiădah lu mnuih ur driâo kraih hŏng klei hơ̆k. 13Snăn phung ƀuôn sang amâo dưi thâo kral ôh asăp klei hơ̆k hŏng asăp klei hia, kyuadah phung ƀuôn sang ur driâo kraih ktang snăk, leh anăn arăng hmư̆ asăp anăn truh ti anôk kbưi.