4

Noau Catáng Tỡ Yỗn Táq Dống Sang Toâr Tamái

1Toâq cũai par‑ũal tỗp Yuda cớp tỗp Ben-yamin sâng han máh cũai noau dững pỡ cruang Ba-bulôn khoiq píh chu loah, cớp ntôm táq loah Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ, Ncháu tỗp I-sarel, 2ngkíq tỗp alới pỡq ramóh Saru-babel cớp máh cũai sốt tâng dũ sâu, chơ pai neq: “Sễq yỗn hếq táq Dống Sang Toâr parnơi cớp tỗp anhia! Yuaq hếq cớp anhia la sang muoi Yiang Sursĩ, cớp cơi bốh crơng chiau sang yỗn Ncháu bo dỡi puo Ê-sar Hadôn, la puo cruang Asi-ria, ớn hếq pỡq chu ntốq nâi.”
3Ma Saru-babel, Yê-sua, cớp máh cũai sốt tâng dũ sâu ta‑ỡi neq: “Tỗp hếq tỡ bữn yoc anhia táq chuai Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ hếq. Hếq ễ táq bữm Dống Sang Toâr nâi, samoât santoiq Sai-rut puo cruang Pơ-sia khoiq patâp hếq.”
4Chơ cũai proai ca ỡt mpễr ki chi-chuaq ngê ễ táq yỗn cũai I-sarel cỡt ngcŏh cớp pê pahỡm, dŏq alới tỡ ễq táq noâng Dống Sang Toâr. 5Tỗp alới ĩt práq chang cũai sốt tâng cruang Pơ-sia yỗn catáng cũai I-sarel. Tỗp alới táq níc nneq chóq cũai I-sarel tâng dỡi Sai-rut cỡt puo, cớp toau toâq dỡi Dari-ut cỡt puo.

Bữn Táq Loah Dống Sang Toâr Ca Noau Tỡ Yỗn Táq

6Bo dỡi Sê-sêt mbỡiq cỡt puo, bữn cũai par‑ũal chĩc santoiq cauq proai I-sarel ca ỡt tâng cruang Yuda cớp tâng vil Yaru-salem.
7Moâm ki, Ar-tasơc-si cỡt puo tâng cruang Pơ-sia; bo ki bữn máh cũai ramứh Bit-lam, Mi-trê-dat, Tabil, cớp máh cũai táq ranáq parnơi cớp alới chĩc thỡ cơiq yỗn puo. Choâiq thỡ nâi chĩc na parnai Aram, cớp cóq bữn cũai parlong toâq noau doc saráq ki.
8Cớp bữn ễn cũai sốt ramứh Rê-hum cớp Sim-sai, la cũai dốq chĩc choâiq yỗn Rê-hum, alới cơiq choâiq thỡ pỡ puo Ar-tasơc-si tễ ranáq tâng vil Yaru-salem neq: 9“Rê-hum la cũai sốt cruang nâi, Sim-sai la cũai ayững atĩ Rê-hum, dếh máh cũai táq ranáq parnơi cớp alới, la máh cũai parchĩn parnai cớp máh cũai sốt canŏ́h tễ máh vil E-ret, Ba-bulôn, cớp Susa tâng cutễq E-lam chĩc choâiq thỡ yỗn puo. 10Dếh chĩc parnơi cớp hếq nheq tữh cũai proai Asur-bani-pal, la cũai bữn chớc lứq, khoiq tuih yỗn dễq nheq tễ vil alới ỡt, chơ pỡq ỡt tâng vil Sa-mari cớp tâng ntốq canŏ́h hỡ, tâng cruang coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat.”
11Santoiq tâng choâiq thỡ ki la neq: “Máh cũai táq ranáq anhia ca ỡt coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat sễq cơiq parnai sa‑óh puo Ar-tasơc-si. 12Tỗp hếq sễq anhia dáng tê neq: Máh cũai I-sarel ca toâq tễ ntốq canŏ́h tâng cruang anhia, sanua alới pỡq ỡt tâng vil Yaru-salem, cớp ntôm ayứng loah vil ki ca dốq táq ranáq sâuq cớp táq choac chóq anhia. Alới ntôm táq viang vil tamái, ma tỡ bữn dũn lứq cỡt moâm. 13Cóq puo dáng samoât lứq, khân alới táng vil cớp táq viang vil cỡt moâm, chơ máh cũai proai ki tỡ ễq muap noâng práq thễq; cớp alới táq yỗn crơng anhia dốq roap cỡt yeh la‑ữt. 14Sanua, cỗ hếq ỡt tâng talang atĩ anhia, ngkíq hếq tỡ ễq hữm ranáq cỡt nneq. Yuaq ngkíq, hếq sễq tĩeih anhia neq: 15Sễq anhia ớn noau chuaq máh choâiq tễ tỗp achúc achiac anhia khoiq ramoat dŏq. Khân anhia chuaq, lứq anhia bữn hữm cũai vil nâi lớn-sarlớn chóq puo. Noap tễ mbŏ́q toau toâq sanua, máh cũai puo cớp máh cũai sốt bữn ramóh níc ranáq túh coat cỗ tian vil nâi. Coat lứq khân ễ táq sốt máh cũai proai nâi. Cỗ ngkíq, noau khoiq talốh chíq vil nâi. 16Ngkíq yuaq hếq chanchớm samoât samơi lứq, khân noau táq loah vil tamái, cớp noau táq moâm viang vil, anhia tỡ têq cỡt sốt noâng coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat.”
17Yuaq ngkíq, puo Ar-tasơc-si chĩc thỡ ta‑ỡi loah neq: “Sễq cơiq sa‑óh Rê-hum la sốt tâng cruang ki, Sim-sai la cũai ayững atĩ Rê-hum, dếh máh cũai táq ranáq parnơi cớp alới tâng vil Sa-mari, cớp tâng cruang canŏ́h coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat. 18Choâiq thỡ anhia cơiq yỗn hếq, bữn cũai doc cớp parlong yỗn hếq tamứng. 19Hếq khoiq ớn noau chuaq, cớp khoiq ramóh chơ choâiq atỡng tễ vil nâi, la tễ dỡi mbŏ́q noau táq tỡ o chóq puo, cớp bữn moang cũai yoc ễ cheng cỡt sốt cớp táq túh coat. 20Máh cũai cỡt sốt tâng ntốq ki tễ nhũang, alới khoiq ễp yỗn cũai arieih tâng cruang coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat, culáh thễq cớp culáh crơng canŏ́h pỡ alới. 21Yuaq ngkíq, cóq anhia ớn máh cũai ki tangứt atức vil toau hếq aloŏh santoiq tamái ễn. 22Têq anhia ĩt tâc santoiq nâi sanua toâp, dŏq hếq tỡ bữn pứt máh kia tễ ranáq anâi.”
23Toâq noau doc choâiq thỡ puo Ar-tasơc-si yỗn Rê-hum, Sim-sai, cớp máh cũai táq ranáq parnơi cớp alới tamứng, chơ alới tál tháng pỡq chu vil Yaru-salem, cớp alới padâm tỗp I-sarel tỡ yỗn atức viang vil.

Mbỡiq Tayoâq Táq Loah Dống Sang Toâr

24Ranáq táq Dống Sang Toâr cỡt tangứt, cớp yũt níc ngkíq toau toâq cumo bar tâng dỡi Dari-ut cỡt puo tâng cruang Pơ-sia.