4

Yeebncuab Hem Kom Tsis Txhob Txhim Kho Lub Tuamtsev

1Cov Yudas thiab cov Npeenyamees cov yeebncuab hnov hais tias cov neeg uas raug luag ntes coj mus lawm, tau rov qab los thiab txhim kho tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv lub Tuamtsev dua tshiab. 2Lawv txawm tuaj cuag Xelunpanpees thiab cov thawjcoj ntawm tej cuab kwvtij thiab hais rau lawv tias, “Thov cia peb nrog nej koom ua tus TSWV lub Tuamtsev thiab. Peb yeej pe tib tug Vajtswv uas nej pe thiab peb yeej ibtxwm muab khoom fij rau nws txij thaum cov Axilias tus Vajntxwv Exahadoos tso peb los nyob rau ntawm no lawm.”
3Xelunpanpees, Yesuas thiab cov thawjcoj ntawm tej cuab kwvtij hais rau lawv tias, “Peb tsis yuav nej pab peb ua lub Tuamtsev rau tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv. Peb yuav ua peb xwb; peb ua raws li Huabtais Xailas uas kav tebchaws Pawxias tau samhwm rau peb lawm.” 4Ces cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws ntawd pheej nrhiav kev hem thiab ua kom cov neeg Yixalayees qaug zog tsis txhob txhim kho lub Tuamtsev. 5Thiab lawv tseem ntiav cov nomtswv Pawxias kom ua tej yam tawmtsam cov Yixalayees. Lawv pheej ua li ntawd mus tas ntu uas Huabtais Xailas kav tebchaws thiab mus txog ntu uas Huabtais Dali-us los kav tebchaws.

Yeebncuab Hem Kom Tsis Txhob Txhim Kho Lub Nroog Yeluxalees

6Thaum Xawxes pib ua huabtais kav tebchaws, cov neeg uas nyob hauv lub xeev Yudas thiab hauv lub nroog Yeluxalees thiab tej yeebncuab tau sau ntawv tuaj nkaug cov Yixalayees.
7Thiab thaum uas Huabtais Ataxawxes kav tebchaws Pawxias, Npeselas, Miledas, Tanpees thiab lawv cov phoojywg tau sau ib tsab ntawv mus rau huabtais. Tsab ntawv ntawd sau ua lus Alamais thiab mam li txhais thaum uas nyeem.
8Yog li ntawd, Lehumes uas yog tus tswvxeev thiab Simesais uas yog tus teev ntawv hauv lub xeev ntawd, thiaj li sau ib tsab ntawv ntsig txog lub nroog Yeluxalees mus rau Vajntxwv Ataxawxes hais li no:
9“Tuaj ntawm Lehumes uas yog tus tswvxeev thiab Simesais uas yog tus teev ntawv hauv lub xeev, nrog rau cov uas thooj siab koom ntsws, cov txiav txim thiab txhua tus nomtswv uas puavleej yog cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub nroog Elej, nyob hauv lub nroog Npanpiloos thiab nyob hauv lub nroog Xuxas uas nyob hauv tebchaws Elames, 10thiab nrog Asunpanis tus uas muaj zog thiab muaj hwjchim heev uas yog lwm haivneeg uas tau tsiv los nyob rau hauv lub nroog Xamalis thiab nyob thoob plaws hauv lub xeev uas nyob ntawm tus dej Efalates sab Hnubpoob.”
11Lawv xa ib tsab ntawv tuaj hais li no:
“Hawm txog Huabtais Ataxawxes, tuaj ntawm nws cov tubtxib uas nyob hauv lub xeev ntawm tus dej Efalates sab Hnubpoob.
12“Peb xav kom koj uas yog huabtais paub hais tias cov Yudas uas tau rov hauv koj lub tebchaws los nyob hauv Yeluxalees tabtom txhim kho lub nroog phem thiab ntxeev siab ntawd. Lawv twb pib puab cov ntsayeej lawm, mas tsis ntev yeej yuav tiav ntag. 13Huabtais, yog lawv rov txhim kho tau lub nroog ntawd thiab ua tej ntsayeej tiav, ntshai cov neeg ntawd yuav tsis kam them se lawm, ces huabtais tej nyiaj txiag yuav tsawg zuj zus. 14Rau qhov nimno peb yog cov uas nyob qab tswjhwm ntawm huabtais, peb tsis xav cia huabtais poob ntsej muag. Yog li ntawd, peb thiaj sau tsab ntawv no tuaj qhia rau huabtais. 15Koj cia li kom luag tshawb tej ntaub ntawv uas koj cov yawgkoob tau muab khaws cia lawm. Yog koj ua li ntawd, koj yuav paub hais tias lub nroog ntawd yog lub nroog uas ibtxwm ntxeev siab, thiab yav thaum ub los lub nroog ntawd pheej tsim kev kub ntxhov rau tej vajntxwv thiab rau tej tswvxeev. Cov neeg uas nyob hauv yeej ibtxwm tswjhwm nyuaj kawg. Vim li ntawd lub nroog thiaj raug puastsuaj tas lawm. 16Peb thov qhia rau huabtais paub hais tias yog cia lawv rov txhim kho tau lub nroog thiab tej ntsayeej tiav tas lawm, tsis ntev huabtais yuav tsis tau ua tus kav lub xeev uas nyob ntawm tus dej Efalates sab Hnubpoob lawm.”
17Huabtais sau ntawv xa mus teb lawv li no:
“Hawm txog Lehumes uas yog tus tswvxeev, Simesais uas yog tus teev ntawv hauv lub xeev, cov uas nrog lawv thooj siab koom ntsws uas nyob rau hauv lub xeev Xamalis thiab cov uas nyob tim tus dej Efalates sab Hnubpoob.
18“Tsab ntawv uas nej xa tuaj twb muab txhais thiab nyeem rau kuv mloog tas lawm. 19Kuv tau tso neeg mus tshuaj thiab tshawb tas lawm. Kuv pom hais tias txij puag thaum ub los lub nroog Yeluxalees yeej ibtxwm tawmtsam cov vajntxwv thiab yog li lub nroog uas pheej ntxeev siab tsim kev kub ntxhov tsis tseg li. 20Cov vajntxwv muaj hwjchim uas tau kav lub nroog ntawd thiab kav tagnrho mus rau tim lub xeev uas nyob ntawm tus dej Efalates sab Hnubpoob, mas cov neeg ntawd puavleej them se thiab coj khoom tuaj pub rau lawv. 21Yog li ntawd, nej cia li txwv kom cov neeg ntawd tso tseg, tsis txhob txhim kho lub nroog ntawd ntxiv mus txog thaum kuv tso lus, lawv mam rov ua. 22Nej cia li maj nroos mus ua qhov no, tsis txhob ua siab hnyav rau zaj no ntshai nyob tsam kev puastsuaj yuav nthuav loj tuaj ua rau kuv raug kev txajmuag.”
23Thaum Lehumes, Simesais thiab cov uas nrog nkawd thooj siab koom ntsws tau nyeem Huabtais Ataxawxes tsab ntawv tas lawm, lawv thiaj ceev nrooj mus rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab mus txwv kom cov Yudas cia li tso tseg, tsis txhob txhim kho lub nroog ntxiv lawm.

Rov Txhim Kho lub Tuamtsev Dua