4

Phung Roh Kơ̆ng Bruă

1Tơdah phung roh hŏng phung Yuđa leh anăn phung Benjamin hmư̆ kơ phung mnă wĭt leh dôk mdơ̆ng sa boh sang kơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel, 2 diñu nao kơ Y-Sôrôbabel leh anăn kơ phung khua djuê ana leh anăn lač kơ digơ̆, “Brei hmei mdơ̆ng mbĭt hŏng diih; kyuadah hmei kkuh mpŭ kơ Aê Diê diih msĕ si diih, leh anăn hmei ngă yang kơ ñu dơ̆ng mơ̆ng ênuk Y-Êsar-Hadôn mtao Asiri atăt ba hmei leh tinei.” 3Ƀiădah Y-Sôrôbabel, Y-Jêsua, leh anăn phung khua djuê ana srael lač kơ diñu, “Diih amâo mâo sa kdrêč mbĭt hŏng hmei ôh hlăm bruă mdơ̆ng sang yang kơ Aê Diê hmei; ƀiădah hjăn hmei pô srăng mdơ̆ng sang yang kơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel tui si Y-Sirus mtao Persơ mtă leh kơ hmei.”
4Snăn phung ƀuôn sang hdĭp hlăm čar anăn bi êdu ai phung ƀuôn sang Yuđa, leh anăn bi huĭ digơ̆ mdơ̆ng sang yang, 5leh anăn diñu mưn phung khua kčĕ čiăng kơ̆ng bruă digơ̆ jih jang ênuk Y-Sirus mtao Persơ dôk hdĭp hlŏng kơ ênuk Y-Darius jing mtao kiă kriê čar Persơ.
6 Hlăm ênuk Y-Asuêrus dơ̆ng kiă kriê, diñu čih hră kčŭt kơ phung dôk hlăm čar Yuđa leh anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem.
7Hlăm ênuk Y-Artasersês, Y-Bislam, Y-Mit-Rêdat, Y-Tabêel, leh anăn jih jang phung găp diñu mă bruă mbĭt čih hră kơ Y-Artasersês mtao Persơ. Hră anăn arăng čih hlăm klei Aram leh anăn lŏ mblang. 8Y-Rêhum, khua kơ phung kahan leh anăn Y-Simsai pô čih hră čih sa pŏk hră kčŭt kơ ƀuôn Yêrusalem kơ mtao Artasersês msĕ snei: 9Y-Rêhum khua kơ phung kahan, Y-Simsai pô čih hră, leh anăn phung diñu mă bruă mbĭt, phung khua phat kđi, phung khua čar, phung khua prŏng, phung Persơ, phung êkei ƀuôn Êrek, phung Ƀaƀilôn, phung êkei ƀuôn Susa, čiăng lač phung čar Êlam, 10leh anăn phung găp djuê mkăn Y-Ôsnapar pô prŏng leh anăn pô arăng mpŭ atăt ba kbiă mơ̆ng čar diñu pô dưm leh hlăm ƀuôn Samari leh anăn hlăm čar mkăn tĭng nah yŭ Êa Krông Ơphrat, 11nĕ anei hră tui čih mơ̆ng hră diñu mơĭt leh kơ mtao: “Čih mơĭt kơ mtao Artasersês: Phung dĭng buăl ih, phung mnuih čar nah yŭ Êa Krông Ơphrat mơĭt klei kkuh čhưn. 12Ară anei brei mtao thâo phung Yuđa phung kbiă hriê mơ̆ng ih truh kơ hmei nao leh kơ ƀuôn Yêrusalem. Diñu dôk lŏ mdơ̆ng ƀuôn khăng bi kdơ̆ng leh anăn jhat ƀai; diñu dôk bi leh mnư̆ leh anăn lŏ mkra atur. 13Brei mtao thâo tơdah ƀuôn anei lŏ mdơ̆ng leh, leh anăn mnư̆ leh leh, diñu amâo srăng tuh jia lăn, jia asei, amâodah blei hră êrô êbat ôh, leh anăn prăk mtao srăng hrŏ. 14Kyuadah hmei ƀơ̆ng hra mơ̆ng sang mtao, leh anăn amâo jăk ôh hmei ƀuh klei bi hêñ mtao, kyua anăn hmei mơĭt leh bi mthâo klei anei kơ mtao, 15čiăng kơ arăng ksiêm duah hlăm hdruôm hră klei yăl dliê kơ phung aê ih. Ih srăng ƀuh hlăm hdruôm hră klei yăl dliê leh anăn ih srăng thâo kơ ƀuôn anei jing sa boh ƀuôn khăng bi kdơ̆ng, bi jhat kơ phung mtao leh anăn kơ čar, leh anăn mâo klei mčhur mơ̆ng ênuk mphŭn dô kơ klei bi kdơ̆ng. Kyua anăn yơh arăng bi rai leh ƀuôn anei. 16Hmei brei mtao thâo tơdah ƀuôn anei lŏ mdơ̆ng leh, leh anăn mnư̆ leh leh, hlăk anăn amâo srăng lŏ bha ih ôh čar Nah yŭ Êa Krông Ơphrat.”
17Mtao mơĭt klei lŏ wĭt lač: “Čih mơĭt kơ Y-Rêhum khua kơ phung kahan, kơ Y-Simsai pô čih hră, leh anăn kơ phung mă bruă mbĭt dôk hlăm čar Samari leh anăn hlăm čar Nah yŭ Êa Krông Ơphrat: Kkuh kơ diih. 18Hră diih mơĭt leh kơ kâo arăng dlăng leh hŏng klei mngač ti anăp kâo. 19Kâo mtă, leh anăn arăng ksiêm duah leh, leh anăn arăng buh leh kơ ƀuôn anei mơ̆ng ênuk mphŭn dô kgŭ bi kdơ̆ng leh hŏng phung mtao, leh anăn mâo leh klei kơrŭ kdơ̆ng hlăm ƀuôn anăn. 20Tuôm mâo leh phung mtao ktang kiă kriê ƀuôn Yêrusalem, phung kiă kriê leh jih kluôm čar Nah yŭ Êa Krông Ơphrat, leh anăn arăng tuh jia lăn, jia asei, leh anăn blei hră êrô êbat kơ diñu. 21Kyua anăn čih bĕ sa klei mtă brei phung mnuih anăn mdei hĕ, leh anăn čiăng kơ arăng amâo lŏ mdơ̆ng ôh ƀuôn anei tơl kâo srăng ngă sa klei mtă mkăn. 22Leh anăn răng bĕ, đăm ngă klei amâo uêñ ôh hlăm klei anei, huĭ klei jhat hriê kơ prŏng ngă kơ klei tŭ dưn kơ sang mtao?”
23Tơdah arăng dlăng leh hră mtao Artasersês ti anăp Y-Rêhum leh anăn Y-Simsai pô čih hră leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng diñu, diñu nao hŏng klei ruăt kơ phung Yuđa ti ƀuôn Yêrusalem, leh anăn hŏng klei mgô̆ leh anăn klei ktang diñu brei digơ̆ mdei bruă. 24 Snăn bruă ngă sang yang Aê Diê hlăm ƀuôn Yêrusalem mdei hĕ; leh anăn bruă anăn mdei hĕ tơl thŭn tal dua Y-Darius mtao Persơ kiă kriê.